Ympäristöministeriölle 12.8.2014, Dnro 3225/90/2014, Ulla Hurmeranta

Lausunto luonnoksesta rakennusten energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta

​Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta rakennusten energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta

Asetuksen muutostarve liittyy Euroopan komission päätökseen, jonka mukaan energiatehok-kuudesta annetun direktiivin (2010/31/EU) täytäntöönpano Suomessa on ollut puutteellista. Asetusmuutoksella laitetaan täytäntöön em. direktiivin lähes nollaenergiarakentamiseen liitty-vä määritelmä (2 artiklan 2 alakohta) ja lähes nollaenergiarakentamiseen siirtymisen määrä-ajat (9 artikla 1 kohta).

Määräyskohdan 2.1.6 toisen kappaleen muotoilu vastaa direktiivin sanamuotoa. Sellaisenaan se kuitenkin saattaa aiheuttaa epäselvyyksiä. Mikäli mahdollista on ehdotusta syytä muuttaa siten, että kaikkien uusien rakennusten tulee olla lähes nollaenergiarakennuksia 1.1.2021 jäl-keen. Tai sitten asiaa tulee selventää asetuksen voimaantulo säännöksellä.

Kuntaliitolla ei ole muuta huomautettavaa muutosehdotuksesta

SUOMEN KUNTALIITTO

Leena Karessuo   
johtaja    
Alueet ja yhdyskunnat 

 

Ulla Hurmeranta
johtava lakimies 

tags