Lausunto isyyslain uudistamista koskevasta työryhmämietinnöstä

Lausunto oikeusministeriölle 23.1.2014, Dno 4376/90/2013, Jean-Tibor IsoMauno

Oikeusministeriö on pyytänyt lausuntoa mietinnöstä isyyslain uudistamiseksi (OM: mietintöjä ja lausuntoja 56/2013).

​Mietinnössä ehdotetaan, että nykyinen isyyslaki kumotaan ja säädetään uusi isyyslaki. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi eräitä siihen liittyviä lakeja. Mietintöön sisältyy myös muistio äitiyttä koskevasta sääntelystä.

Työryhmä ehdottaa isyyden tunnustamismenettelyn ajanmukaistamista avioliiton ulkopuolella syntyvien lasten osalta siten, että useimmissa tapauksissa isyys on mahdollista tunnustaa ennalta äitiysneuvolakäyntien yhteydessä. Tapauksissa, joissa esimerkiksi lapsen äiti ja oletettu isä eivät ole yksimielisiä isyydestä tai isyys halutaan selvittää oikeusgeneettisillä isyystutkimuksilla, isyyden selvittäminen ja tunnustaminen toimitetaan lastenvalvojan luona kuten nykyisin.

Työryhmä ehdottaa myös, että äidin oikeudesta vastustaa isyyden selvittämistä tai isyyden vahvistamista tuomioistuimessa tulee luopua. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että isyyden tunnustaminen on rajatuissa tapauksissa mahdollista myös lapsen kuoleman jälkeen.

Ehdotetun isyyslain säännöksillä laajennetaan jossakin määrin isänä itseään pitävän miehen oikeutta nostaa kanne isyyden vahvistamiseksi. Lisäksi isänä itseään pitävälle miehelle ehdotetaan rajatuissa tilanteissa kanneoikeutta äidin aviomiehen isyyden kumoamiseksi.

Työryhmä ehdottaa lisäksi, että niille lapsille, jotka ovat syntyneet avioliiton ulkopuolella en-nen 1.10.1976, annetaan kanneoikeus isyyden vahvistamiseksi isyyslain voimaanpanolaissa asetetusta siirtymäajasta riippumatta. Näin vahvistetun perhesuhteen perintöoikeudellisia vaikutuksia ehdotetaan kuitenkin rajoitettaviksi.

Kuntaliitto esittää lausuntonaan seuraavia huomioita:

Oikeusministeriö asetti 25.4.2012 työryhmän valmistelemaan ehdotuksen isyyslain uudistamiseksi. Työryhmän toimeksianto perustui pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmaan, johon oli kirjattu tavoitteeksi isyyslain uudistaminen ja avoliitossa syntyvien lasten isyyden tunnustamista koskevan sääntelyn ajanmukaistaminen. Hallituksen tasa-arvo -ohjelmaan on lisäksi kirjattu, että isyyslain uudistuksessa tulee kiinnittää huomiota sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen.

Työryhmän tuli laatia ehdotuksensa isyyslaiksi hallituksen esityksen muotoon ja lisäksi valmistella ehdotus äitiyden määräytymistä koskevista perusssäännöksistä. Oikeusministeriö asetti 23.5.2012 seurantaryhmän seuraamaan ja arvioimaan työryhmän työtä. Työryhmän ja seurantaryhmän oli suoritettava tehtävänsä 30.9.2013 mennessä.

Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin professori Markku Helin Turun yliopistosta ja jäseniksi lainsäädäntöneuvos Salla Silvola oikeusministeriöstä, lakimies Henna Harju Helsingin kaupungin sosiaalivirastosta, henkikirjoittaja Erja Kronberg Hämeen maistraatin Lahden yksiköstä ja käräjätuomari Sini Leppänen Vantaan käräjäoikeudesta. Työryhmän jäsen Salla Silvola toimi samalla työryhmän sihteerinä.

Kuntaliitto pitää hyvänä, että työryhmään kuului myös kuntien edustaja. Kuntaliiton edustusta ei varsinaisessa työryhmässä kuitenkaan ollut.

Lakiluonnoksen 14 §:ssä esitetään, että lapsi voitaisiin jatkossa tunnustaa jo ennen synty-määnsä osana äitiysneuvontaa ja vanhemmuuteen valmistautumista. Isyyden etukäteinen tunnustaminen olisi uusi mahdollisuus tilanteissa, joissa isyydestä ei ilmenisi epäselvyyttä. Etukäteinen tunnustaminen voitaisiin myös ilmoituksen tehneen miehen toimesta peruuttaa määräajassa lapsen syntymän jälkeen. Tällöin lastenvalvoja aloittaisi isyyden selvittämisen samalla tavalla kuin tilanteissa, joissa isyyttä ei ole etukäteen tunnustettu.

Ilmoitus tehtäisiin äitiysneuvontaa antavan äitiysneuvolan kätilölle tai terveydenhoitajalle. Heille säädettäisiin velvollisuus olla ottamatta epäselvissä tilanteissa ilmoitusta vastaan. Tunnustamisen ajankohtaa ei ole säädetty vaan suositeltava ajankohta muovautuisi käytännön neuvolatoiminnassa. Lastenvalvoja huolehtisi näissäkin tapauksissa tunnustamiseen liittyvistä toimenpiteistä ja asiakirjojen lähettämisestä maistraatille isyyden vahvistamista varten. Mikäli lapsi syntyykin kuolleena, asian käsittely raukeaisi.

Kuntaliitto toteaa toteuttaneensa lastensuojelua koskevan kyselyn marraskuussa 2012. Kysely suunnattiin lastensuojelupalvelujen järjestämisestä vastaaville taholle (222 kpl). Saadut vastaukset (195 kpl) kattoivat 90,3 prosenttia Manner-Suomen kunnista (289 kuntaa). Kyselyvastaus jäi puuttumaan 31 kunnan osalta. Vastanneiden kuntien alueella asui noin 95 prosenttia väestöstä ja 95 prosenttia lastensuojelun avohuollon asiakkaina olevista ja kodin ulkopuolelle sijoitetuista lapsista.

Kysely julkaistiin maaliskuussa 2013. Siinä ehdotettiin sosiaalityön ja sosiaa-liohjauksen välisen tehtäväjaon selkiyttämistä mm. siten, että sosiaaliohjaajat vastaisivat riidattomista isyyden tunnustamisista ja elatussopimusasioista.

Kuntaliitto suosittaa, että valmistelussa tarkasteltaisiin myös vaihtoehtoa, jossa isyyden ennakollinen tunnustaminen voisi tapahtua sosiaalityön puolella osana sosiaalityön tehtävänjaon selkiyttämistä.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Tarja Myllärinen
johtaja, sosiaali- ja terveys 

Sami Uotinen
johtava lakimies, tiimin esimies

tags