Lausunto valtiovarainministeriölle 26.4.2013 Dnro 1238/90/2013, Heikki Lunnas

Lausunto tietohallintolain mukaisen säädösvalmistelun ohjeen luonnoksesta

Lausunto tietohallintolain mukaisen säädösvalmistelun ohjeen luonnoksesta

Suomen Kuntaliitto pitää otsikossa mainittua ohjeluonnosta selkeänä ja olennaiset asiat sisältävänä. Ohjetta viimeisteltäessä toivomme erityisesti otettavaksi huomioon seuraavia näkökulmia:

  1. standardeja tulisi tehdä vain hyvin stabiileista, harvoin muuttuvista asioista. Jos näin ei tehtäisi, olisi vaarana kehityksen jäykistyminen. Lisäksi asetuksen kohteiden tulisi olla teknologia- ja toteutusneutraaleja eikä missään nimessä yksittäiseen tuotteeseen tai vastaavaan sidottuja
  2. ohjeluonnoksessa lähestytään sääntelyä kohdealuekohtaisesti. Kuntaliitto muistuttaa, että kunnissa palvelu- ja toimintakokonaisuudet eivät aina ole samat kuin kokonaisarkkitehtuurin kohdealueet. Ohjeeseen tulisi lisätä maininta siitä, että kohdealueesta vastaavan tulisi asetusta tai vastaavaa valmistellessaan kartoittaa, mihin kaikkeen muuhun kyseinen asia kunnissa liittyy ja varmistaa sen mukainen yhteistyö muiden kohdealueiden tai sidosryhmien kanssa
  3. koska ohjeen kohteena olevaan työhön on käytettävissä suhteellisen vähäiset resurssit, tulisi sääntelyohjelmassa tunnistaa ne kehittämiskohteet, joilla on julkisessa hallinnossa kaikkein suurin myönteinen vaikuttavuus yhteentoimivuuteen
  4. ohjeluonnoksessa ei nouse riittävän hyvin esille se tosiasia, että kaikkein tärkein väline on informaatio-ohjaus.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 
Tuula Haatainen
varatoimitusjohtaja  

Heikki Lunnas
tietoyhteiskunta-asiain päällikkö

tags