Ympäristöministeriö Drno 248/03/2017 30.3.2017

Lausunto valtioneuvoston asetukseksi kivenlouhimojen ja muun kivenlouhinnan ympäristönsuojelusta annetun asetuksen muuttamisesta

Kuntaliiton lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetun asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriö pyytää Kuntaliiton lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetun asetuksen (lausunnossa MURAUS-asetus, 800/2010) muuttamisesta.
Kuntaliiton lausunto
MURAUS-asetuksen 3 §:ään on esitetty uutta 4 momenttia, jolla mahdollistettaisiin käyttötarkoitukseltaan rajatun kivenlouhimon, perustelumuistiossa terminä luonnonkivilouhimon tai tarvekivilouhimon, sijoittaminen 300 metriä lähemmäs häiriintyvää kohdetta. 
Perustelumuistiossa on todettu, että esityksellä ei arvioida olevan ympäristönsuojelun kannalta haitallisia vaikutuksia. Tosiasiassa kivenlouhimoiden toiminnasta saattaa kuitenkin kokonaisuudessaan aiheutua haitallisia ympäristövaikutuksia, jotka korostuvat toiminnan sijoittuessa lähelle häiriintyviä kohteita ja joihin joudutaan ympäristölupamääräyksin ja lupavalvonnassa puuttumaan. 
Luonnoksessa ehdotettu uusi 3 §:n 4 momentti edellyttää ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyntää toiminnan sijoittamiseksi alle 300 metrin päähän häiriintyvästä kohteesta. Lisäksi momentissa on todettu, että toiminnasta ei saa aiheutua sellaista ilmanlaadun heikkenemistä, joka vaarantaa 5 §:ssä tarkoitetun ilmanlaadusta annetun valtioneuvoston asetuksen noudattamisen. Asetuksen muutoksessa tulisi selkeyttää, miten ja missä vaiheessa hyväksymistoimenpiteet vähimmäisetäisyydestä poikkeamiseen toteutetaan olemassa olevan toiminnan osalta, jolla on voimassa oleva ympäristölupa ja joka sijoittuu alle 300 metrin etäisyydelle häiriintyvästä kohteesta. Aiemmin myönnetyn ympäristöluvan mukaiset selvitykset ja määräykset eivät välttämättä täytä kaikilta osin momentissa esitettyjä edellytyksiä melu- ja pölyvaikutusten ehkäisemisestä. 
3 §:ään ehdotetussa uudessa 4 momentissa on määritelty toiminta, jota poikkeusmahdollisuus koskee. Tällaista toimintaa on kivenlouhimo, josta louhittavan kiviaineksen pääasiallinen käyttötarkoitus on sisustus, monumenttien valmistus tai rakentaminen siten, että kiviaines käytetään muuten kuin murskeena, sepelinä tai sorana. Käyttötarkoituksen rajaukseen tulisi selkeyden vuoksi lisätä murskeen, sepelin ja soran lisäksi myös louhe. Kaiken kaikkiaan asetuksen säännösten ja termien tulisi olla yksiselitteisiä, jotta niiden sovellettavuus lupaharkinnassa ja lupamääräyksissä olisi yhdenmukaista. 
MURAUS-asetuksen vähimmäisetäisyyttä koskevien säännösten voimaantulon siirtymäaika on ollut suhteellisen pitkä. Osittain määräysten tulkinnanvaraisuudesta johtuen ympäristölupaharkinnassa ja -valvonnassa on kuitenkin syntynyt tilanteita, joiden seurauksena siirtymäajan päättyminen ja vähimmäisetäisyysvaatimusten astuminen voimaan voi aiheuttaa merkittäviä vaikutuksia olemassa olevien louhinta-alueiden, muidenkin kuin perustelumuistiossa tarkoitettujen luonnonkivilouhimoiden, toimintaan. Se näkyy joidenkin toiminnassa olevien ympäristöluvallisten louhinta-alueiden toimintaedellytysten päättymisenä siten, että alueille jää vielä merkittäviä määriä luvassa otettavaksi hyväksyttyä kiviainesta. Lisäksi asetuksen suojaetäisyyttä koskevien vaatimusten voimaantulo 1.1.2018 voi aiheuttaa merkittäviä haasteita niiden ottoalueiden maisemoinnissa ennen siirtymäajan päättymistä, joissa maa-ainesluvassa määrätty maisemointi vaatii louhintaa alle 300 metrin etäisyydellä häiriintyvästä kohteesta. 

SUOMEN KUNTALIITTO

Jarkko Huovinen         
johtaja, alueet ja yhdyskunnat     

Miira Riipinen
ympäristöpäällikkö

tags