Lausunto oikeusministeriölle 27.1.2014, dnro 4735/90/2013, Pasi Pönkä

Lausunto yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain tarkistamisesta (oikeusministeriön julkaisusarja mietintöjä ja lausuntoja 59/2013)

Oikeusministeriö on pyytänyt Suomen Kuntaliiton lausuntoa yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain tarkistamisesta. Hallituksen esityksen muotoon laaditussa mietinnössä ehdotetaan tarkistettavaksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annettua lakia. Merkittävimmät muutokset liittyvät velkajärjestelyn käytön lisäämiseen ja menettelyn yksinkertaistamiseen. Kuntaliitto pitää erittäin perusteluna sekä velkajärjestelykäytön lisäämistä että menettelyn yksinkertaistamista.

​Yksityisten elinkeinon- ja ammatinharjoittajien pääsyä velkajärjestelyyn parannettaisiin ja mahdollistettaisiin yksityistalouden velkojen lisäksi elinkeinotoiminnan velkojen järjestely velkajärjestelyssä.  Talous- ja velkaneuvonnassa avustettaisiin myös yrittäjävelallisia. Kuntaliitto näkee tärkeänä uudistuksen toteuttamista esitetyllä tavalla.

Velkajärjestelyn edellytyksiä koskevia säännöksiä muutettaisiin niin, että työttömien ja erityisesti työttömien nuorten pääsy velkajärjestelyyn nopeutuisi. Kuntaliitto katsoo, että työttömien nuorten ja muiden työttömien pääsy velkajärjestelyyn on kyseisten henkilöiden kannalta tärkeä toteuttaa esitetyllä tavalla. Tämä auttaisi henkilöitä suoriutumaan veloistaan ja mahdollistaisi heidän mahdollisuutensa päästä uuteen velattomaan alkuun ja ehkäisisi syrjäytymistä.

Menettely tuomioistuimessa yksinkertaistettaisiin ja siirryttäisiin päätoimisesti sähköpostitse tapahtuviin tiedonantoihin. Kuntaliitto pitää esitystä kannatettavana.

Työryhmä ei ole mietinnössään selvittänyt tilannetta kuntien talouden kannalta. Ylivelkaantuneiden henkilöiden pääsy uuteen elämänalkuun vaikuttaisi erityisesti siten, että ihmiset tahtoisivat ja voisivat mahdollisuuksiensa mukaan myös työllistyä. Käytännössä tämä tarkoittaa myös sitä, että toimeentulotukea tarvitsevien henkilöiden määrä vähenisi.

Toimeentulotuen vähenemiseen vaikuttaisi myös se, että ulosottoperusteesta laskettavaa vanhentumisaikaa lyhennettäisiin 3 vuodella eli vanhentumisaika olisi näissä tapauksissa 12 vuotta tai 17 vuotta. Kuntaliitto pitää nykyisiä ulosottoperusteen vanhentumisaikoja kohtuuttoman pitkinä.

Edellä mainituilla toimenpiteillä kuntasektori säästäisi toimeentulotukien maksamisessa merkittävän miljoonissa euroissa olevan summan.  Huomioon ottaen kuntien taloudellinen tilanne säästöillä olisi erityistä merkitystä. Toimenpiteet vaikuttaisivat myös osaltaan harmaan talouden kitkemiseen.

SUOMEN KUNTALIITTO

Arto Sulonen
johtaja, lakiasiat  

Pasi Pönkä
lakimies

 

Lisää aiheesta

tags