Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle 22.11.2016, dnro 1147/03/2016, Minna Lindberg

Lausuntopyyntö HE 178/2016 vp hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain 1 ja 46 n ja kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

​Eduskunnan sivistysvaliokunta on pyytänyt Suomen Kuntaliitto ry:ltä kirjallista asiantuntijalausuntoa HE 178/2016 vp hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain 1 ja 46 §:n ja kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta.

Kuntaliitto suhtautuu myönteisesti oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksen ja sitä koskevan rahoituksen ja rakenteen kehittämiseen. Perusopetuslain 46 § muuttaminen muodostamaan kokonaisuus muille kuin oppivelvollisille tarkoitetusta perusopetuksesta on Kuntaliiton mielestä tarkoituksenmukaista ja kannatettavaa. Myönteistä on, että opiskelijoiden yksilöllisen opetuksen tarve on esityksessä huomioitu.

Kuntaliitto pitää hyvänä luku- ja kirjoitustaidon opetuksen kytkemistä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle osaksi perusopetusta. 

Oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksen järjestämisen rahoituksen kytkeminen nykyistä tarkemmin toteutuneen opetuksen määrään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslakia koskevassa muutosesityksessä on kannatettavaa ja tarkoituksenmukaista. Samoin opetuksen järjestämisen esteiden purkaminen on tarpeen. Tarpeisiin vastaavat ja tarkoituksenmukaiset koulutusväylät ja osaamisen tunnustaminen ja hyväksilukeminen luovat tehokkuutta ja vaikuttavuutta koulutukseen. Koulutukseen ja työelämään siirtyminen sekä riittävät tietotaidot arjessa selviytymiseen edellyttävät maahantulon alkuvaiheessa uuden osaamisen mahdollistamista monin eri tavoin.

Tällä hetkellä koulutusmahdollisuudet ja koulutuspolut oppivelvollisuusiän ylittäneiden osalta ovat näyttäytyneet liian hajanaisena ja epäselvänä.  

Esitys sisältää rahoitukseen oikeuttavien kurssien enimmäismäärän, oppimäärän laajuuden ja opiskeluajan kestoon liittyviä rajauksia. 

Enimmäisrajaukset ovat uusia. Kuntaliitto tähdentää, että tuloksellisen opetuksen järjestämiseksi on varmistettava, että rajausten puitteissa opiskelijoilla on tosiasiallinen mahdollisuus suoriutua tarvittavista opinnoista.  

Kuntaliitto kiinnittää huomiota myös rahoitukseen oikeuttavien kurssien enimmäismäärään. Kuntaliitto pitää tärkeänä, että oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksen järjestämiseen kohdennettava valtion rahoitus on riittävällä tasolla opetuksen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin nähden. Rahoitusvastuun ei tule siirtyä opetuksen järjestäjille.  

Kuntaliitto edellyttää, että lakiesityksen vaikutukset kuntien vastuulla olevan oppilas- ja opiskelijahuoltopalveluiden järjestämiseen ja muihin kunnan järjestämisvastuulla oleviin tehtäviin ja velvoitteisiin selvitetään ja arvioidaan. Kunnille ei lakiesityksestä saa aiheutua uusia tai laajenevia tehtäviä, velvoitteita tai kustannuksia.  

Hallituksen esityksessä kohdassa 2.2 (ehdotetut muutokset) todetaan opetuksen järjestäjän velvollisuudesta olla yhteistyössä alueella toimivien ammatillisen koulutuksen ja muun koulutuksen järjestäjien kanssa. Lakiesitysluonnoksen vaikutuksista koskevassa kohdassa 3.3. todetaan tämän lisäksi, että opetuksen ja koulutuksen järjestäjien tulee ryhtyä kehittämään mahdollisuuksia suorittaa osa opinnoista ammatillisessa koulutuksessa. Tämä on vain perusteluissa esiintyvä laveampi velvoite. Kuntien tehtävistä säädetään lailla. 

Kuntaliitto katsoo, että lain perustelut ovat ristiriidassa lakiesityksen uuden 46 § 6 mom:n sanamuodon kanssa, mikä tulee korjata pykälän sanamuodon mukaiseksi.   

Lakiesityksen 46 § uuden 8 mom:n mukaan opiskelija voidaan katsoa eronneeksi, jos hän pätevää syytä ilmoittamatta on poissa opetuksesta ja jos on ilmeistä, että opiskelija ei suorita opintojaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti.  

Kuntaliitto kiinnittää huomiota siihen, että kyse on asioista, joista esimerkiksi lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa on säädetty muutoksenhakumahdollisuus, mikä edellyttää hallinnollisen päätöksen tekemistä ja siten kyseessä on uusi tehtävä opetuksen järjestäjille. Hallituksen esitystä tulisi tältä osin täydentää ja arvioida vaikutukset. 

Opetuksen järjestäminen ennen vuotta 2018 

Kuntaliitto kantaa huolta oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksen järjestämisen rahoituksesta vuosina 2016 ja 2017 ennen esitettävää perusopetuslain muutosta. 

SUOMEN KUNTALIITTO

Terhi Päivärinta
johtaja, opetus ja kulttuuri

Minna Lindberg
erityisasiantuntija

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Kuntien digiviikko kesäkuussa!

Kuntien digiviikko järjestetään 5.-9.6. Digiviikon tavoitteena on nostaa digitalisaatioon liittyviä kysymyksiä laajempaan keskusteluun erityisesti kuntanäkökulmasta sekä tulosten että haasteiden kautta.

Tutustu digiviikon ohjelmaan!

Siniset kikkareet

Uudistuvat, erilaistuvat ja elinvoimaiset kunnat: tutustu Kuntaliiton ehdotuksiin hallitusohjelmakirjauksiksi

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.