Lausunto Verohallinnolle 8.2.2014, dnro 279/90/2014, Jukka Hakola

Luonneksesta verohallinnon päätökseksi rakentamiseen liittyvästä tiedonantavelvollisuudesta

Verohallinto on pyytänyt Kuntaliitolta lausuntoa luonnoksesta rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta. Luonnoksessa käsitellään niin urakka- kuin työntekijätietojen ilmoittamista Verohallinnolle sekä luonnollisen henkilön ilmoittamisvelvollisuutta, johon liittyy rakennusvalvontaviranomaisen roolia tiedontarkistajana ja välittäjänä Verohallintoon päin.

​Rakennusvalvontaviranomaisen tulee luonnoksen 4 §: n mukaan toimittaa Verohallinnolle tieto siitä, että rakennuttaja ei ole esittänyt loppukatselmuksen yhteydessä todistusta tiedonantovelvollisuuden täyttämisestä. Kyseisessä pykälässä on tiedon toimittamisen osalta sanottu, että "on rakennusviranomaisen ilmoitettava asiasta Verohallinnolle kuukausittain viimeistään kohdekuukautta toiseksi seuraavan kuukauden viidentenä päivänä". Kohdekuukautena tarkoitetaan käsityksemme mukaan loppukatselmuksen suorittamisen ajankohtaa. Asian voisi ilmaista selkeämmin kyseisessä kohdassa eli "Ioppukatselmusta toiseksi seuraavan kuukauden viidentenä päivänä" tai selvyyden vuoksi ilmoittamisen määräaika voitaisiin sitoa myös loppukatselmusta seuraavan kuukauden loppuun.

Muistiossa on kerrottu, että rakennusvalvontaviranomaisen ei tarvitse antaa ilmoitusta niiltä kuukausilta jolloin laiminlyöntejä ei ole ilmennyt. Käsityksemme mukaan tämä olisi selvyyden vuoksi hyvä mainita kyseistä ilmoitusvelvollisuutta koskevassa 4 § :ssä, ettei asia jää tulkinnanvaraiseksi tai epäselväksi.

Kun luonnollisen henkilön ja sitä kautta kunnan rakennusviranomaisen ilmoitusvelvollisuus on kytketty rakennuslupaan ja loppukatselmukseen, niin toivoisimme muistiossa ensinnäkin tuotavan esille se, että Verohallinnon antaman todistuksen puuttuminen ei vaikuta siihen, voidaanko loppukatselmus MRL 153 §:n mukaan suorittaa. Lisäksi muistutamme siitä, että rakennuslupa edellyttää uuden rakennuksen rakentaminen tai lisärakentaminen. Samoin rakennuslupaa edellyttää korjaus- ja muutostyö, jolla on ilmeistä vaikutusta rakennuksen käyttäjien terveellisyyteen ja turvallisuuteen. Lisäksi eräät vähäisemmät toimenpiteet ja rakennelmat voivat vaatia rakennuslupaa niiden vaikutusten vuoksi. Rakennusluvan tarve on siten säädetty joustavasti ja tulkinnat saattavat vaihdella kunnittain.

Rakennusvalvontaviranomaisen toimittamien tietojen toimittamistavasta ei ole tässä vaiheessa tarkemmin sovittu, vaan muistion mukaan tiedot toimitetaan joko paperilomakkeella tai muulla yhdessä Verohallinnon kanssa erikseen sovittavalla tavalla. On hyvä, että tietojen toimittamiseen on useita vaihtoehtoja, koska kunnilla on käytössä erilaisia tietojärjestelmiä.

 

Suomen Kuntaliitto

Jukka Hakola
veroasiantuntija

tags