Sosiaali- ja terveysministeriö, 26.8.2013, Dnro 2413/90/2013, Päivi Koivuranta-Vaara

Luonnokset HE terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta, asetukseksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta annettavaksi asetukseksi

​Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Kuntaliitolta lausuntoa ehdottamistaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain ja asetuksen muutoksista sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta annettavasta asetuksesta.

Ehdotukset liittyvät erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen ohjauksen siirtoon opetus- ja kulttuuriministeriöstä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle. Valtioneuvosto teki tästä päätöksen joulukuussa 2011. Siirto merkitsee erikoistumiskoulutuksen tutkintomuotoisuudesta luopumista. Tavoitteena on parantaa erikoislääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen ohjausta palvelujärjestelmän kannalta sekä koulutuksen laatua ja työelämävastaavuutta.

Ammattihenkilölain 4 § ehdotetaan täsmennettäväksi siten, että oikeuden lääkärin tai hammaslääkärin ammatinharjoittamiseen voi saada yliopistolain ja yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen mukaisen koulutuksen suorittamisen perusteella. Pykälästä poistetaan maininta tutkinnosta ja korvataan termillä erikoislääkärin/erikoishammaslääkärin koulutus. Yleislääketieteen erityiskoulutuksen säätely ehdotetaan siirrettäväksi samaan asetukseen, jossa säädetään erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta.

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 4a §, jossa määritellään erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutus, säädetään koulutukseen ottamisesta sekä koulutusten vähimmäispituuksista. Lisäksi ehdotetaan, että valtuutus säätää asetuksella koulutukseen ottamisesta, koulutuksen tavoitteista ja järjestämistavasta, koulutusohjelmista ja niiden pituudesta sekä tutkinnon suorittamisesta annettaisiin sosiaali- ja terveysministeriölle. Aikaisemmin näiden säätely on tapahtunut opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelemalla valtioneuvoston asetuksella.

Ammattihenkilölain 41 §:ssä säädetään neuvottelukunnasta, joka mm. antaa lausuntoja ja tekee aloitteita terveydenhuollon ammattihenkilöiden koulutuksesta. Nyt ehdotetaan, että STM asettaisi neuvottelukunnan yhteyteen itsenäisen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koordinaatiojaoston, joka arvioisi kansallisia koulutustarpeita sekä ohjaisi koulutuksen kehittämistä. Kokoonpanosta säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella.

Ehdotus sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta on samansisältöinen kuin valtioneuvoston äskettäin uudistettu ja vuoden 2013 alussa voimaan astunut asetus erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin tutkinnoista.

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta koskee erikoislääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen koordinaatiojaostoa, jota ehdotetaan ammattihenkilölain 41 §:ssä. Jaosto asetettaisiin kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja sillä olisi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 18 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen, jotka edustavat palvelujärjestelmää, terveydenhuolto- ja opetusviranomaisia, lääketieteellisiä tiedekuntia sekä erikoislääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksessa olevia sekä muita keskeisiä sidosryhmiä. STM nimeäisi jaostolle pääsihteerin.

Jaoston keskeinen tehtävä olisi valmistella erikoislääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen valtakunnallinen strategia, joka sisältää arvion erikoisalakohtaisista koulutusmääristä ja koulutuksen sisällöistä suhteessa palvelujärjestelmän tarpeisiin. Jaoston tulisi myös seurata ja arvioida alueellisia koulutustarpeita, tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja erikoislääkärikoulutukseen liittyvistä asioista sekä seurata kansainvälistä kehitystä.

Kuntaliitto pitää erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen ohjauksen tehostamista tarpeellisena. Nykytilanteessa erikoislääkäreiden ja erikoishammaslääkäreiden tarve ja koulutusmäärät eivät kohtaa parhaalla mahdollisella tavalla. Ongelmia on niin alueellisesti kuin erikoisalakohtaisestikin tarkasteltuna.

Ohjauksen siirto STM:lle luo aikaisempaa paremmat mahdollisuudet koulutuksen suunnittelulle palvelujärjestelmän nopeasti muuttuvista tarpeista lähtien. Kuntaliitto korostaa sitä, että koordinaatiojaoston palvelujärjestelmää edustavat jäsenet tulee valita sekä perusterveydenhuollosta että erikoissairaanhoidosta ja alueellisesti tasa-arvoisella tavalla.

Kuntaliitolla ei ole huomauttamista eikä muutosehdotuksia ehdotettuun säädösmuutosten kokonaisuuteen.

SUOMEN KUNTALIITTO

Tarja Myllärinen
johtaja, sosiaali- ja terveys

Sami Uotinen
johtava lakimies, sote-tiimin esimies

tags