Lausunto Opetushallitukselle 22.9.2014, dnro 4107/90/2014, Juha Karvonen, Hannele Salminen, Kurt Torsell

Luonnos aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiksi

​Suomen Kuntaliitto toteaa näkemyksenään, että perusteluonnoksessa on otettu riittävästi huomioon kohderyhmän moninaisuus ja aikuisuus.   

Erittäin myönteistä on, että kunkin luvun loppuun on kirjattu kappale, joka käsittelee paikallisesti päätettäviä asioita. 

Aikuisten perusopetuksessa on luontevaa käyttää hyväksi etäopetusmahdollisuuksia ja teknologisia ratkaisuja. Kuntaliitto painottaa, että olisi tärkeä luoda valtakunnallinen yhtenäinen pilvipalvelu tähän tarkoitukseen. 

Luku 1 Paikallisen opetussuunnitelman merkitys ja laadinta 

Kuntaliitto pitää kiitettävänä sitä, että paikallisen opetussuunnitelman merkitys ja laadinta korostuu, koska se on nostettu perusteiden kärkeen ensimmäiseksi luvuksi.  Samoin on myönteistä, että tähän lukuun on kirjattu seikkoja, joista opetuksen järjestäjä paikallisesti päättää ja joita se kuvaa paikallisessa opetussuunnitelmassaan (1.4).  Tämä tukee paikallisen opetussuunnitelman laadintaa. 

Luku 2  Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 

Luku on selkeä. On erittäin hyvä, että tekstissä olevat lakiviittaukset on selvennetty numeroiduilla alaviitteillä, jolloin toimijat voivat halutessaan helposti löytää viitatun lakipykälän.  

2.4. Arvoperusta ja 2.5. Oppimiskäsitys                

Teksteissä ovat esillä monipuoliset arvoperustan ja oppimiskäsityksen lähtökohdat ja aikuisuuden näkökulma on otettu hyvin huomioon. 

2.6. Paikallisesti päätettävät asiat 

On erittäin myönteistä, että paikallisesti päätettävät asiat on nostettu omana lukunaan esille.  Haastavana mutta myöskin uusia toimintatapoja innovoivana  voidaan pitää sivulla 13 esitettyä kirjausta siitä, miten arvokeskustelu opiskelijoiden ja alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden huoltajien kanssa toteutetaan. 

Luku 3. Aikuisten perusopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet 

3.3. Tavoitteena laaja-alainen osaaminen                

Kuntaliitto pitää tähän lukuun kirjattuja tavoitealueita kattavina ja hyvin kirjattuina sekä siinä todettuja kehityssuuntia suotavina, eikä sillä ole huomautettavaa esityksiin. 

Luku 4. Oppimaan oppimisen ja yhteiskuntaan integroitumisen toimintakulttuuri 

4.3. Oppimisympäristöt ja työtavat 

Etä- ja monimuoto-opetuksen rooli jää tässä luvussa, sekä kohdassa Oppimisympäristöt että Työtavat, aivan liian ohueksi. Aikuisten perusopetuksessa on luontevaa käyttää hyväksi etäopetusmahdollisuuksia, digimateriaaleja  ja monipuolisia teknologisia ratkaisuja. Niiden käyttöä pitäisi tehostaa ja oppimisympäristöjä on kehitettävä nuorten aikuisten nykypäivässä eläviksi. Asia tulee nostaa tekstissä huomattavasti voimakkaammin esille esitellen myös konkreettisia toimintaratkaisuja. 

Oppimisympäristöissä on syytä tuoda esiin myös oppilaitosten välisen yhteistyön suomat monipuolistamismahdollisuudet ja kumppanuudet elinkeino- ja työelämän kanssa. 

4.4. Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet 

Edellä mainittu koskee myös tätä lukua, jossa tulee ottaa esille nykyteknologia ja sen suomat mahdollisuudet. 

Luku 5. Opiskelun ohjaus ja tuki sekä opiskeluhuolto 

Opiskelun ohjaus on keskeinen opiskelijan tekemien tarkoituksenmukaisten valintojen samoin kuin opintojen sujuvan etenemisen kannalta. Tehtävä on varsin vastuullinen. Se edellyttää ohjaukseen osallistuvilta henkilöiltä ja opiskelijan ohjaajilta ajan tasalla olevia, mahdollisimman laajoja tietoja erilaisista koulutusmahdollisuuksista samoin kuin työelämässä ja ammateissa tapahtuvista muutoksista. Aikuisten ohjauksessa on omat erityispiirteensä verrattuna nuorten ohjaukseen, jotka tulee oppilaitoksessa ottaa huomioon. 

Tätä asiaa ja ohjaukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta huolehtimista tulee painottaa tekstissä, esim. alaluvuissa 5.1. Ohjaus ja luvussa 5.4. Paikallisesti päätettävät asiat. 

Luku 6. Yhteistyö ja opetuksen järjestämistapoja 

6.2. Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus 

On tärkeää, että etäopetus on nostettu omana alalukunaan esiin.  Tekstiin olisi hyvä lisätä myös, että etäyhteyksien avulla opiskelija voi valita ja suorittaa toisen oppilaitoksen tarjoamia opintoja, joista oma oppilaitos ei mahdollisesti tarjoa. 

Luku 7. Oppimisen arviointi   

Luku on kattavasti kirjoitettu.

Lausunnon keskeisin sisältö 

Perusteluonnoksessa on otettu riittävästi huomioon kohderyhmän moninaisuus ja aikuisuus.  Kuntaliitto pitää erittäin myönteisenä, että kunkin luvun loppuun on kirjattu kappale, joka käsittelee paikallisesti päätettäviä asioita ja asian painoarvo korostuu perusteiden alussa. 

Aikuisten perusopetuksessa on luontevaa käyttää hyväksi etäopetusmahdollisuuksia ja teknologisia ratkaisuja. Näitä asioita tulisi kirjata tekstiin lisää (luvuissa 4.3. ja 4.4.). Kuntaliitto painottaa, että olisi tärkeä luoda valtakunnallinen yhtenäinen pilvipalvelu tähän tarkoitukseen. 

Opiskelun ohjauksen suurta vastuullisuutta, yhteiskuntaa ja koulutusjärjestelmää koskevien tietojen ajantasaisuuden merkitystä työssä tulee korostaa luvussa 5. Opiskelun ohjaus ja tuki sekä opiskeluhuolto.

Mikäli perusteiden uudistamisesta aiheutuu kunnille lisäkustannuksia, valtion tulee korvata ne täysimääräisesti.

 

SUOMEN KUNTALIITTO  

Terhi Päivärinta
johtaja, opetus ja kulttuuri       

Hannele Salminen
kehittämispäällikkö

tags