Sosiaali- ja terveysministeriö, Dnro 175/03/2017, 31.3.2017, T. Hartikainen, T. Hämäläinen ja P. Koivuranta-Vaara

Luonnos eduskunnalle hallituksen esityksiksi sekä luon-nos valtioneuvoston asetukseksi

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu hallituksen esitykset laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain sekä työturvallisuuslain muuttamisesta sekä ehdotus valtioneuvoston asetukseksi työntekijöiden suojelemiseksi biologisista tekijäistä aiheutuvilta vaaroilta. Kuntaliitto on valmistellut lausunnon yhteistyössä KT Kunta-työnantajan kanssa.

Kyseessä ovat pääosin säädöstekniset muutokset, joissa valtioneuvoston asetuksessa säädetyt työnantajan ilmoitusvelvollisuus vaaratilanteista ja luettelointivelvollisuus vakavan ja erittäin vakavan tartunnan vaaran aiheuttavalle biologiselle tekijälle altistuneista työntekijöistä nostetaan perustuslain edellyttämällä tavalla lain tasolle. Myös kahden eri biologisia tekijöitä koskevan säädöksen yhdistäminen on kannatettavaa ja selkeyttää lainsäädäntöä.

Valtioneuvoston asetusluonnoksen 12§ (Rokotukset ja estolääkkeet) kaipaa toimeenpanovaiheessa selkiyttävää ohjeistusta, joka edellyttää yhteensovittamista uuden tartuntatautilain sote-alaa koskevien rokotusvelvoitteiden kanssa. Valtioneuvoston asetuksen yleisperustelujen suhde voimassa olevaan lainsäädäntöön vaatii vielä tarkastamista, sillä siellä referoidaan vanhaa tartuntatautilakia esim. salmonellapohdinta sivulla 4. Uudessa laissa ei enää ole tällaista sääntöä, vaan puhutaan erikseen määriteltävistä näytteistä ”tarpeen mukaan”
Suomen Kuntaliitolla ja KT Kuntatyönantajalla ei ole muuta huomautettavaa.

SUOMEN KUNTALIITTO 

Jarkko Huovinen
johtaja, Alueet ja yhdyskunnat 

KT Kuntatyönantajat

Jorma Palola
neuvottelupäällikkö

tags