Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 18.11.2013, dnro 3931/90/2013, Hannele Salminen

Luonnos Hallituksen esitykseksi eduskunnalle ammattikorkeakoululaiksi ja laiksi yliopistolain muuttamisesta

​Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi ammattikorkeakoululainsäädäntö kokonaisuudessaan säätämällä uusi ammattikorkeakoululaki, joka korvaisi vuodelta 2003 olevan ammattikorkeakoululain. Esityksellä muodostettaisiin ammattikorkeakouluista osakeyhtiömuotoisia oikeushenkilöitä. Ammattikorkeakoulun toiminnan luonteesta johtuen esityksessä säädettäisiin eräistä ammattikorkeakoulun toimielimistä, niiden kokoonpanosta ja valinnasta sekä tehtävistä osakeyhtiölakia täydentäen. Uudessa ammattikorkeakoululaissa säädettäisiin myös ammattikorkeakoulujen rahoituksesta, joka nykyisin on osa valtionosuusjärjestelmää. Valtioneuvosto päättäisi edelleen ammattikorkeakoulutoimintaan myönnettävistä toimiluvista. 

Ammattikorkeakoulujen rahoituksen siirto valtiolle on merkittävä uudistus, joka sisältyy lakiesitykseen. Tämä on syytä lisätä esityksen pääasialliseen sisältöön. 

Kuntaliiton keskeisimmät huomiot kohdistuvat seuraaviin seikkoihin:

1.    Ammattikorkeakoulut osakeyhtiöinä
2.    Rahoituksen siirto valtiolle 
3.    Arvonlisävero
4.    Yksityiskohtaisia kommentteja 

Kuntaliitto pitää tärkeänä, että käsiteltävän esityksen mukaan ehdotettavat uudistukset tukevat ammattikorkeakoulujen perustehtäviä; työelämälähtöistä koulutusta ja työelämää ja aluekehitystä edistävää tutkimus ja kehitystyötä.  

Esityksessä todetaan Suomen korkeakoululaitoksen muodostuvan jatkossakin yliopistoista ja ammattikorkeakouluista, joilla on kummallakin omat, toisiaan täydentävät tehtävänsä ja profiilinsa. 

Kuntaliitto kannattaa duaalimallin säilyttämistä ja edelleen selkiyttämistä. Monien muutosten ollessa käynnissä tätä koulutuspoliittista linjausta on syytä korostaa uutta lainsäädäntöä valmisteltaessa. Esitämmekin edellä mainitun lauseen jälkeen lisäyksenä selkeää mainintaa, että tarkoituksena on edelleen jatkossa säilyttää korkeakoulujen rinnakkaisjärjestelmä eli duaalimalli. 

1. Ammattikorkeakoulut osakeyhtiöinä 

Ammattikorkeakouluista ehdotetaan muodostettavan itsenäisiä oikeushenkilöitä, joiden oikeushenkilömuoto on osakeyhtiö. Kunnalliset tahot voivat edelleen toimia osakeyhtiön omistajina ja käyttää omistajavaltaa. 

Kuntaliitto toteaa, että kuntaomisteisten organisaatioiden ylläpitomuoto tulisi olla kuntien päätettävissä. Hallituksen esityksen perusteluissa tulee kertoa perusteet, miksi ainoaksi ylläpitomuodoksi on valittu osakeyhtiömalli.  

Pidämme sinänsä positiivisena sitä, että nykyisen vahvan kunnallisen ja alueellisen kytköksen on mahdollista säilyä ammattikorkeakoulujen toiminnassa myös jatkossa, kun kunnalliset tahot voivat edelleen toimia ammattikorkeakouluosakeyhtiöiden omistajina ja käyttää yhtiökokouksissa omistajavaltaa. 

2. Rahoituksen siirto valtiolle 

Vastuu ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta ehdotetaan siirrettäväksi kokonaan valtiolle. Siirto on aikataulutettu toteutettavaksi valtionosuusuudistuksen aikataulussa. 

Esityksestä ei selviä, miten rahoituksen siirto valtiolle on tarkoitettu käytännössä toteuttaa, eikä näin ollen ole selvitetty siirron vaikutuksia kunnille ja ammattikorkeakoulujen ylläpitäjille.  

Kuntaliitto pitää välttämättömänä, että rahoituksen siirto kustannusneutraalisti kunta-valtio -suhteessa tehdään opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan sisällä eikä VM:n peruspalveluiden valtionosuutta alentamalla.  

Kun kustannusneutraali siirto toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuutta vähentämällä, sillä ei ole mitään vaikutusta opetus- ja kulttuuriministeriön asukaskohtaiseen rahoitusosuuteen eikä lainkaan vaikutusta VM:n peruspalvelujen valtionosuuteen. Ottaen huomioon, että opetus- ja kulttuuritoimella on oma erillinen rahoitusjärjestelmänsä, on perusteltua että sen sisällä tapahtuvat muutokset kunta-valtio

-suhteessa hoidetaan myös siellä.  Muut vaihtoehdot vaikuttavat peruspalvelujen valtionosuuteen alentavasti; esim. perusopetuksen, sosiaali- ja terveystoimen, kirjastojen rahoitukseen, joissa kustannuspaine juuri sosiaali- ja terveystoimen johdosta on merkittävästi kasvussa.  

Kustannusneutraali siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnossa mahdollistaa myös sen, että tulevat säästöpäätökset voitaisiin jatkossakin tehdä erikseen kummankin hallinnonalan sisällä ilman, että ne vaikuttavat hallinnonalojen yli hallitsemattomasti. Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmässä (HALKE) on päätetty, että rahoitusjärjestelmät pidetään erillisinä hallitusohjelman mukaisesti. Tältäkin kannalta on siten perusteltua, että myös järjestelmissä tapahtuvat muutokset hoidetaan erillään toisiinsa sekoittamatta. 

3. Arvonlisävero 

Lakiehdotuksen 44 §:n mukaan: ”Ammattikorkeakouluille korvataan arvonlisäverolain (1501/1993) 39 ja 40 §:ssä tarkoitettuihin koulutuspalveluihin sekä ammattikorkeakoulujen muuhun kuin liiketaloudelliseen toimintaan liittyviin hankintoihin ja toimitilavuokriin sisältyvien arvonlisäverojen osuus ammattikorkeakouluille aiheutuneista kustannuksista. Korvaus perustuu viimeksi toteutuneen vahvistetun tilinpäätöksen tietoihin.” 

Kuntaliitto pitää erinomaisena edellä mainittua ammattikorkeakoulujen arvonlisäveroa koskevaa uudistusta. Tässä yhteydessä ei ilmene, suoritetaanko korvaus automaattisesti vai pitääkö ammattikorkeakoulun erikseen anoa alv-korvausta ja miten. Lain voimaan tultua olisi syytä ohjeistaa koulutuksen järjestäjille selvyyden vuoksi, miten toimitaan.                

4. Yksityiskohtaisia kommentteja 

Ammattikorkeakoulun tehtävät  

Esityksen 4 pykälän 2 momentin mukaan ”ammattikorkeakoulujen tehtävänä on lisäksi harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa tutkimus‐ ja kehitystyötä sekä taiteellista toimintaa. Tehtäviään hoitaessaan ammattikorkeakoulujen tulee edistää elinikäistä oppimista”. 

Esityksen perustelujen mukaan pykälän 2 momentissa korostettaisiin ammattikorkeakoulujen roolia yhteiskunnallisena kehittäjänä. Ammattikorkeakouluissa tehtävä tutkimus‐ ja kehitystyö palvelisi toisaalta ammattikorkeakouluopintoja ja niiden kehittämistä, mutta samalla sen tutkimus‐ ja kehitystyön tulisi edistää työelämää ja aluekehitystä sekä olla alueen elinkeinorakennetta uudistavaa. 

Perusteluteksti on esitettyyn pykälän muotoiluun nähden laajempi ja parempi. Kuntaliitto esittää, että ammattikorkeakoulujen aluetta palveleva tehtävä määriteltäisiin vastaavalla tavalla laajemmin myös säädöstasolla ja muotoillaan seuraavasti: 
Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on lisäksi harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja edistävää ja alueen elinkeinorakenteen huomioon ottavaa ja uudistavaa tutkimus ja kehitystyötä sekä taiteellista toimintaa. Tehtäviään hoitaessaan ammattikorkeakoulujen tulee edistää elinikäistä oppimista. 

Valtioneuvosto myöntäisi jatkossa toimiluvan ammattikorkeakouluna toimimiseen osakeyhtiölle.

Kuntaliitto pitää tärkeänä, että ammattikorkeakouluilla on toistaiseksi voimassaolevat, eli käytännössä pysyvät, toimiluvat määräaikaisten sijaan. Viittaamme aiempiin lausuntoihimme, mm. 20.3.2013 Kuntaliiton antamaan lausuntoon ammattikorkeakouluasetuksen muuttamisesta.  

Pykälään 47 ”Maksatus” olisi hyvä lisätä myös alv-maksatuskäytäntöä koskevat asiat.

Esityksen pykälä 53 on ”Muutoksenhaku rahoitusta koskevaan päätökseen”. 

Muutoksenhaun tarve voi koskea muutakin laissa mainittua asiaa kuin rahoitusta, esim. toimiluvan myöntämistä ja sen sisältöä, toimiluvan muuttamista tai peruuttamista. 

Kuntaliitto ehdottaa, että joko sanamuoto muutetaan muotoon ”Muutoksenhaku tämän lain nojalla tehtyyn päätökseen”, tai lisätään pykälään toinen momentti, joka koskee yleisempää muutoksenhakua.  

Voimaantuloa ja siirtymäsäädöksiä koskevassa 67 pykälässä todetaan, että muiden ylläpitomuotojen kuin osakeyhtiön osalta tullaan säätämään asiasta erikseen. 

Ammattikorkeakoulujen toimiluvat ovat parhaillaan käsiteltävinä ja Valtioneuvoston päätettävinä; uusien toimilupien on tarkoitus olla voimassa 1.1.2014 alkaen. Valtaosa ammattikorkeakouluista on jo tällöin osakeyhtiömuotoisia muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. 

Jää avoimeksi, miten käsiteltävänä olevan lakimuutoksen perusteella tullaan toimimaan niiden ammattikorkeakoulujen kanssa, jotka 1.1.2014 voimassa olevissa uusissa toimiluvissa ovat muita kuin osakeyhtiöitä ja muuttuvat osakeyhtiöiksi vasta vuonna 2015. Kuntaliiton kannan mukaan näissä tapauksissa myöhemmän uuden toimiluvan myöntäminen tulee olla hakijalle maksuton.                

Henkilöstön palvelussuhteiden muuttuminen työsuhteeksi  

Palvelussuhteen muutoksien vaikutuksia koskevissa seurauksissa henkilöstön palvelussuhteiden muuttuessa työsuhteeksi Kuntaliitto viittaa kohteliaimmin Kuntatyönantajat KT:n lausuntoon. 

SUOMEN KUNTALIITTO 

Tuula Haatainen
varatoimitusjohtaja  
yksikön johtajan varahenkilö     

Marja Lahtinen
kehittämispäällikkö, opetus ja kulttuuri

tags