Työ- ja elinkeinoministeriö 15.2.2017 Dnro 162/03/2017, Erja Lindberg

Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi julkisesta työ­voima- ja yrityspalvelusta annetun lain 5 luvun 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain työvoimakoulutuksen hankin­taa koskevia säännöksiä esitetään muutettavaksi väliaikaisesti siten, että vuonna 2017 työvoimakoulutuksena voitaisiin hankkia korkeakoulututkintoon johtavia opintoja uuden korkeakoulututkinnon suorittamiseksi henkilöasiakkaalle, joka on jo aiemmin suorittanut korkeakoulututkinnon. Esityksen tavoitteena on työllisyyden edistäminen ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen erityisesti kasvavilla toimialoilla. Lain on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2017. 

Ehdotetuilla muutoksilla ei olisi taloudellisia vaikutuksia julkiseen talouteen. Työ­voimakoulutuksena järjestettävät korkeakoulututkintoon johtavat opinnot hankittai­siin käytettävissä olevilla vuoden 2017 talousarvioon sisältyvillä työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan pääluokan momentin 32.30.51 työllisyysmäärärahoilla. Esitetty muutos ei aiheuttaisi yrityksille uusia kustannuksia. Jos työvoimakoulutus hankitaan yhteishankintana, yritykselle aiheutuvat kustannukset johtuvat koulutuk­sen luonteesta ja tavoitteista sekä yrityskohtaisesta räätälöinnistä, eivätkä miltään osin tässä esityksessä ehdotetusta säännösmuutoksesta.

Esityksellä pyritään edistämään ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta. Esityksellä olisi myönteisiä vaikutuksia erityisesti suurten rakennusalan yritysten rakennushankkeiden aikatauluihin ja etenemiseen, koska korkeakoulututkinnon suorittaneille voitaisiin lyhyehköllä lisäkoulutuksella hankkia kelpoisuus rakennusalan työnjohto­tehtäviin. Ehdotettu muutos voisi vaikuttaa myös muiden alojen työvoiman saata­ vuuden turvaamiseen niin yrityksissä kuin julkisella sektorilla, jos osaavan työvoiman tarve äkillisesti lisääntyy. Koska ehdotettu laki olisi voimassa vuoden 2017 loppuun ja edellytyksenä olisi, että koulutus alkaa viimeistään 31.12.2017, on oletetta­vaa, että korkeakoulututkinnon suorittaneille ehdittäisiin toteuttaa arviolta vain muutamia työvoimakoulutusohjelmia uuden korkeakoulututkinnon suorittamiseksi. Esityksen vaikutukset työllisyyteen olisivat kokonaisarvion mukaan vähäisiä. Tark­kaa arviota siitä, kuinka monelle korkeakoulututkinnon suorittaneelle työttömälle tai työttömyysuhan alaiselle henkilölle hankittaisiin uuteen korkeakoulututkintoon joh­tavia opintoja työvoimakoulutuksena, ei voida esittää.

Kuntaliitto pitää esitystä perusteltuna ja kannatettavana. Toteutuessaan se joustavoittaa mahdollisuuksia siirtyä nykyistä nopeammin uusiin tehtäviin rakennemuutostilanteissa ja tuo työmarkkinoille niiden kaipaamaa osaavaa työvoimaa.

Jarkko Huovinen
Johtaja
Alueet ja yhdyskunnat

Erja Lindberg
Kehittämispäällikkö

tags