Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 17.3.2017, dnro 227/03/2017, Terhi Päivärinta

Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi Opetushallituksesta annetun lain ja Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Kuntaliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja lausuu asiasta seuraavaa.

Esityksessä ehdotetaan opetus- ja kulttuuriministeriön kirjanpitoyksikköön kuuluvien Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen ja ylioppilastutkintolautakunnan kanslian siirtämistä Opetushallituksen erillisyksiköiksi.  Opetushallitus toimisi erillisyksikköjensä hallintovirastona ja järjestäisi näille hallinto-ja tukipalvelut. Erillisyksikköjen riippumattoman tehtävänhoidon varmistamiseksi hallintovirastolla ei olisi toimivaltaa erillisyksiköille kuuluvien tehtävien suorittamisessa.

Kuntaliitto katsoo, että toimintojen tavoite on hyvä ja että hallituksen esityksen luonnos on hyvin valmisteltu. Kuntaliitto pitää perusteltuna lakiluonnoksen ehdotuksia.

Kuntaliiton mielestä esitetty lakiluonnos ottaa riittävästi huomioon Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen ja ylioppilastutkintolautakunnan riippumattomuuden Opetushallituksen erillisyksikköinä.

SUOMEN KUNTALIITTO

Terhi Päivärinta
johtaja, opetus ja kulttuuri

 

tags