Sosiaali- ja terveysministeriö, 7.8.2013, Dnro 2759/90/2013, Päivi Koivuranta-Vaara

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi apteekkimaksuista annetun lain muuttamisesta

​Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi apteekkimaksuista annetun lain muuttamisesta. 

Esitettävän lainmuutoksen tavoitteena on lääkejakelun alueellisen kattavuuden turvaaminen parantamalla sivuapteekin ylläpidon kannattavuutta erityisesti pienille apteekeille. Tämä toteutettaisiin muuttamalla apteekkimaksun määräytymisperusteita niiden apteekkien osalta, joilla on vähintään yksi sivuapteekki.

Esityksen mukaan apteekkimaksu kevenisi liikevaihdoltaan pienimpien sivuapteekkeja ylläpitävien apteekkiliikkeiden osalta. Muutos ei vaikuttaisi apteekkimaksun määräytymisperusteisiin niillä apteekeilla, joilla ei ole sivuapteekkia. Apteekkimaksuja ehdotetaan korotettavaksi 2%:lla, jolloin muutos olisi valtion kannalta kustannusneutraali.

Esityksen seurauksena apteekkimaksu alenisi noin 90 apteekilla, joilla on vähintään yksi sivuapteekki, keskimäärin maksu pienentyisi 24 000 eurolla. Apteekkimaksu nousisi noin 500 apteekilla (80% kaikista apteekeista), keskimäärin maksu nousisi 4 500 eurolla, riippuen liikevaihdon suuruudesta. Lakimuutos ei vaikuttaisi niihin noin 30 apteekkiin, jotka pienen liikevaihdon takia eivät maksa apteekkimaksua lainkaan.

Kuntaliitto pitää lakimuutoksen tavoitetta tärkeänä. Kuntaliitto katsoo, että ehdotetut muutokset apteekkimaksun määräytymisperusteissa todennäköisesti tukisivat pienten apteekkien sivuapteekkitoiminnan kannattavuutta ja vaikuttaisivat syrjäseutujen lääkejakeluun edullisesti. Kuten perustelumuistiossa todetaan, on lakiesityksen vaikutuksia kuitenkin syytä seurata ja arvioida. Kuntaliitto ei ota kantaa apteekkimaksujen laskentatavan yksityiskohtiin eikä sillä ei ole huomautettavaa eikä muutosehdotuksia asetusluonnokseen.

SUOMEN KUNTALIITTO

Sami Uotinen
johtava lakimies, tiimiesimies

Päivi Koivuranta-Vaara
hallintoylilääkäri

tags