Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 27.10.2014, Dnro 4271/90/2014, Hannele Häkkinen

Luonnos hallituksen esityksestä laiksi rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain muuttamisesta

​Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa hallituksen esityksestä laiksi rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että sovittelupalveluiden järjestämisvelvollisuus keskitettäisiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen. Sovittelulakiin ehdotetaan myös muita muutoksia. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa hallituksen esityksestä laiksi rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että sovittelupalveluiden järjestämisvelvollisuus keskitettäisiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen. Sovittelulakiin ehdotetaan myös muita muutoksia.

Rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain tarkoittamassa sovittelussa on kyse maksuttomasta palvelusta, jossa rikoksesta epäillylle ja rikoksen uhrille järjestetään mahdollisuus puolueettoman sovittelijan välityksellä kohdata toisensa luottamuksellisesti, käsitellä rikoksesta sen uhrille aiheutuneita henkisiä ja aineellisia haittoja sekä pyrkiä omatoimisesti sopimaan toimenpiteistä niiden hyvittämiseksi.

Sovittelupalvelujen järjestämisvelvollisuus kuuluu olemassa olevan sovittelulain mukaan aluehallintovirastoille. Niiden ohjaus- ja valvontakäytännöt ovat vaihdelleet, mikä on näkynyt hajanaisuutena sovittelutoiminnan toteutuksessa ja asettanut sovittelun asiakkaat keskenään epätasa-arvoiseen asemaan. Hallinnollinen hajanaisuus on aiheuttanut ongelmia sovittelupalvelujen yhdenmukaisessa järjestämisessä ja toimijoiden keskinäisessä yhteistyössä, mikä on haitannut toiminnan kokonaisvaltaista kehittämistä. Yhteneviä käytäntöjä ei ole päässyt kunnolla syntymään, ja toimijoiden väliset tehtäväalueet, vastuusuhteet ja yhteistyö ovat olleet osittain selkiintymättömiä.

Kuntaliitto kannattaa järjestämisvelvollisuuden keskittämistä yhteen viranomaiseen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen, joka on hoitanut sovitteluun liittyviä tilastointi-, tutkimus- ja kehittämistehtäviä. THL on näin saanut kokemusta ja tietoja sovittelusta. Keskittämällä sovittelupalvelujen järjestämisvelvollisuus THL:een sovittelua koskeva tutkimustieto ja koulutusosaaminen saadaan suoraan sovittelutoiminnan käyttöön.

Sovittelutoiminnan hallinnon keskittäminen helpottaa sovittelua koskevien yhteisten linjojen sopimista ja toteuttamista sekä luo sovittelulle nykyistä vahvempaa imagoa ja sitä kautta lisää sovittelun tunnettuutta ja edistää asioiden ohjaamista sovitteluun. Keskitetty hallinto tuo myös samanarvoisuutta eri
alueiden välille ja lisää siten sovittelun asiakkaiden yhdenvertaista kohtelua maan eri osissa.

Sovittelulaissa ei ole varsinaisia valvontaa koskevia säännöksiä, vaikka lain mukaan sovittelutoiminnan yleinen valvonta kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle. Sovittelun hallintoon tarvitaan kuitenkin taho, joka ottaisi tarvittaessa kantaa esimerkiksi sovittelupalvelujen järjestämistä koskeviin kanteluihin.

Sovittelu on sosiaali- ja terveysministeriön yleisessä ohjauksessa ennen kaikkea sosiaali- ja terveyspalvelu. Tästä näkökulmasta olisi luontevaa, että sovittelutoiminnan järjestämistä valvoisi sama taho, joka muutenkin valvoo sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Kuntaliitto kannattaa ehdotusta sovittelupalvelujen järjestämisvelvollisuuden valvojaksi Valviraa. Valvottavan asian luonteen ja valvonnan kohteen vuoksi olisi riittävää, että valvonta olisi jälkikäteistä ja perustuisi kanteluihin. Valviran rooli sovittelun tehtäväkentässä olisi hyvin rajattu ja jäisi todennäköisesti käytännössä varsin vähäiseksi.

SUOMEN KUNTALIITTO   

Tarja Myllärinen
johtaja, sosiaali- ja terveys

Sami Uotinen
johtava lakimies
sosiaali- ja terveystiimin esimies

tags