Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle Dnro 258/90/2014, Tarja Hartikainen 4.3.2014

Luonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi lihantarkastuksesta

Lihantarkastus pienteurastamoissa ja riistankäsittelylaitoksissa siirrettiin elintarvikelain (352/2011) muutoksella kunnilta valtiolle. Lihantarkastuksista vastaavat pääsääntöisesti Elintarviketurvallisuusviraston palveluksessa olevat eläinlääkärit. Eläinlääkintähuoltolain 15 §:n 2 momentin mukaan kunta voi hoitaa valtion tehtäväksi elintarvikelaissa tai sen nojalla sääde-tyn lihantarkastuksen ja siihen liittyvän valvonnan, jos kunta on tehnyt siitä Elintarviketurval-lisuusviraston kanssa sopimuksen.

​Kuntaliittoon on viimeisen vuoden aikana tullut paljon tiedusteluita liittyen eläinlääkintähuollossa ylläpidettäviin rekistereihin. Eläinlääkintähuollon lainsäädäntö on tulkinnanvarainen siltä osin, kuka on missäkin tilanteessa velvollinen ylläpitämään rekisteriä ja kenellä on oikeus tietoihin. Lausunnolla olevassa asetuksessa puhutaan tarkastuseläinlääkärin lihantarkastuskir-janpidosta ja todentamiskirjanpidosta. Asetuksessa voisi vielä selkeästi tuoda esiin, että kyseessä on eläinlääkärikohtainen kirjanpito, eikä esim. kunnalla ole näitä velvoitteita, vaikka kunta olisi tehnyt sopimuksen lihantarkastuksen järjestämisestä.

SUOMEN KUNTALIITTO

Leena Karessuo
johtaja,
Alueet ja yhdyskunnat 

Tarja Hartikainen
erityisasiantuntija, ympäristöterveydenhuolto

tags
Tarja Hartikainen

Etunimi
Tarja
Sukunimi
Hartikainen
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2478
Kännykkä
+358 50 373 8499
Vastuualueet
  • ympäristöterveydenhuolto
  • terveydensuojelu
  • elintarvikevalvonta
  • eläinlääkintähuolto
  • tupakkavalvonta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Ympäristö
Lisätietoa

Työvapaalla 30.4.2020 asti