Lausunto Sisäasiainministeriölle 2035/90/2015 Erja Horttanainen 13.5.2014

Luonnos turvapaikka-, maahanmuutto ja kotouttamisrahaston kansalliseksi ohjelmaksi 2014 – 2020

Sisäministeriö on pyytänyt Kuntaliitolta lausuntoa luonnoksesta turvapaikka-,  maahanmuutto­ ja  kotouttamisrahaston kansalliseksi ohjelmaksi 2014- 2020. EU:n uudelle rahoitusohjelma­ kaudelle  perustetaan rahasto, josta voidaan tukea turvapaikkapolitiikkaa,  uudelleeensijoitta­ mista, laillista maahanmuuttoa, kolmansien maiden kansalaisten kotoutumista sekä palautuk­ sia koskevia toimenpiteitä. 

Ohjelmassa on kolme erityistavoitetta: yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän  vahvistaminen ja kehittäminen, kotouttaminen ja laillinen maahanmuutto sekä paluu. Kaikissa erityistavoitteissa  on mainittu kuntien kannalta  merkittäviä toimenpiteitä.

Erityistavoitteessa 1 (yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän vahvistaminen ja kehittäminen) on asetettu yhdeksi kansalliseksi painopisteeksi kiintiöpakolaisten kuntaan sijoit­ tamisen nopeuttaminen; selvitetään keinoja nopeuttaa kuntiin sijoittamista sekä yksinkertais­ taa kuntakorvausjärjestelmää. Kuntaliitto korostaa, että tässä yhteydessä tulisi tuoda esiin myös tarve nostaa kuntakorvausten tasoa. Korvaukset ovat jääneet huomattavasti jälkeen kustannuskehityksestä. Rahaston rahoituksen painopisteenä on kehittää malleja ja ratkaisuja, joiden avulla voidaan nopeuttaa kiintiöpakolaisten kuntiin sijoittamista kuntien vastaanotto­ valmiuksia parantamalla. Painopiste on kannatettava. Rahoituksen painopisteenä on myös kulttuuriorientaatio eli Suomeen tulevien kiintiöpakolaisten kouluttaminen ennen Suomeen saapumista. Tämä painopiste on tärkeä. Jos kiintiöpakolaiset eivät saa minkäänlaista perehdy­ tystä ennen Suomeen saapumistaan, pakolaisten vastaanotto kunnissa vaikeutuu.

Erityistavoitteessa 2 (kotouttaminen ja laillinen maahanmuutto) on kansalliseen painopisteeseen 2.2 kirjattu useita toimenpiteitä, jotka ovat tarkoituksenmukaisia ja tukevat hyvin myös kuntien kotouttamiskäytäntöjä. Rahastosta myönnettävän rahoituksen edellytykset on muo­ toiltu riittävän väljästi niin, että rahastosta voidaan tukea erityyppisiä hankkeita.

Erityistavoite 3 (paluu) koskee lähinnä valtion viranomaisten toimivaltaan kuuluvia tehtäviä. Kuntaliitto haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota kansalliseen painopisteeseen 3.2, jonka mu­ kaan säännöksillä ja toimivalla paluujärjestelmällä varmistetaan se, että Suomeen ei synny ilman maassaolo-oikeutta oleskelevien ihmisten joukkoa. On erittäin hyvä, että myös tämä näkökohta on otettu huomioon kansallisessa ohjelmassa. Näiden ns. paperittomien henkilöi­ den asemaan liittyy monia ongelmia ja vaikeasti ratkaistavia hallinnollisia kysymyksiä.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Erja Horttanainen

tags
Erja Horttanainen

Etunimi
Erja
Sukunimi
Horttanainen
EU-asiain päällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2528
Kännykkä
+358 50 5252145
Vastuualueet
  • EU:n päätöksentekojärjestelmä ja toimintapolitiikat
  • EU:n alueiden komitea
  • Kuntaliiton EU-politiikka
  • Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressi
  • Maahanmuuttoasiat
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat
Tiimi
Kansainvälinen tiimi
EU- ja kansainväliset asiat