Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle 5.2.2013, dro 313/90/2013, Minna Antila

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi koulumaitotukeen kelpoisista tuotteista

​Suomen Kuntaliitto esittää pyydettynä lausuntonaan luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi koulumaitotukeen kelpoisista tuotteista seuraavaa: 

Maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annettu laki (999/2012) tuli voimaan 1.1.2013. Lailla säädetään koulumaitotukeen kelpoisista tuotteista (33 §). Koulumaitotukeen kelpoisia tuotteita koskevien vaatimusten osalta viitataan koulumaitoasetukseen. Lisäksi tuotteiden on vastattava ravintosuosituksia. Kyse on kansallisesti asetettavasta lisävaatimuksesta. Pykälän mukaan tarkempia säännöksiä ravintosuositusten huomioimisesta tuotteita koskevissa vaatimuksissa voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.    

Nykyisin koulumaitotukeen kelpoisia tuotteita koskevista tiukemmista vaatimuksista säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella (1026/2008). Voimassa olevalla ministeriön asetuksella (3 §) tukikelpoisiksi tuotteiksi luokissa I a, I c ja II on rajattu rasvattomat ja vähärasvaiset enintään 1 prosenttia rasvaa sisältävät tuotteet (juotavat maitotuotteet, hapanmaitotuotteet) ja luokissa III ja V enintään 17 prosenttia rasvaa ja enintään 1,3 prosenttia suolaa sisältävät tuotteet (juustotuotteet).  

Asetusehdotuksella nostetaan voimassa olevan maa- ja metsätalousministeriön asetuksen säädöstaso valtioneuvoston asetustasolle tukikelpoisten tuotteiden ravintosuosituksia koskevien vaatimusten osalta. Kyse on siten voimassa olevan ministeriön asetuksen säädöstason teknisestä muuttamisesta vastaamaan 1.1.2013 voimaan tulleen maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain säädösvaltuutta (33 §). Asetusluonnoksen ravintosuositusvaatimuksia koskevan pykälän (3 §) sisältö vastaa nykyisin voimassa olevaa säännöstä. Suomen Kuntaliitolla ei ole asiaan tältä osin huomautettavaa. 

Lausuttavana olevan asetusluonnoksen (3 §) mukaan valtioneuvoston asetuksella kumotaan maa- ja metsätalousministeriön koulumaitotuesta annettu asetus (1026/2008) kokonaisuudessaan. Kumottavaksi ehdotetussa ministeriön asetuksessa säädetään edellä mainittujen tukikelpoisten tuotteiden (3 §) ohella myös muun muassa tuen hakemisesta, ml. ruoanvalmistukseen käytettyjen tuotteiden vähennysprosentista (4 §). Vuoden 2013 alusta koulumaitotuen hakijoiden hyväksymisestä (34 §), hyväksyttyä koulumaitotuen hakijaa (35 §) sekä koulumaitotuotteiden toimittajaa koskevista vaatimuksista säädetään lailla maataloustuotteiden markkinajärjestelystä. Laki ei kuitenkaan sisällä säännöstä esimerkiksi kumottavaksi ehdotetussa ministeriön asetuksessa säädetystä ruoanvalmistukseen käytettyjen tuotteiden vähennysprosentista. Näin ollen mikäli kyseinen säännös ministeriön asetuksesta kumotaan, jää asia tämän jälkeen sääntelemättömänä avoimeksi. Tältä osin Suomen Kuntaliiton ei ole mahdollista ottaa asiaan tarkemmin kantaa.  

Lisäksi Kuntaliitto toteaa, että laki vuoden 2013 alusta voimaan tullut laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä (999/2012) ei ole ollut Kuntaliitossa lausuttavana.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Anneli Kangasvieri
johtaja, opetus ja kulttuuri

Minna Antila
lakimies

tags