Ympäristöministeriö 30.1.2017, 107/03/2017,

Metallidirektiivi

Valtioneuvoston asetusluonnos ilmassa olevasta arseenista, kadmiumista, elohopeasta, nikkelistä ja polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä

Asetusmuutos on tarpeen niin sanotun metallidirektiivin EU 2015/1480 täytäntöönpanon täydentämiseksi. Asetuksella korvataan voimassa oleva asetus 164/2007.

Muutos ei edellytä uusia mittauksia eikä sillä muuteta ilmanlaadun tavoitearvoja. Keskeisimmät muutokset koskevat mittausten seurantamenetelmien laatutavoitteita ja vertailumenetelmiä asetuksen liitteiden 3 ja 4 mukaisesti.

Voimassa olevan metalliasetuksen mukaisia, tarkoituksenmukaisia tavoitearvoja on seurattu säännöllisesti tai määräaikaisesti Harjavallassa, Raahessa, Kokkolassa, Torniossa, Kuopiossa, pääkaupunkiseudulla HSY:n seuranta-alueella sekä Ilmatieteen laitoksen taustamittauksissa.

Metalliasetuksen muutos on perusteltu. Katsomme kuitenkin, että valtion velvollisuus on tämän ja aiemman ilmanlaatuasetuksen muutosten takia järjestää kustannuksellaan mittauksia ylläpitävien tahojen kouluttaminen uusiin menetelmiin, standardeihin ja laatujärjestelmiin. Tämä helpottaisi osaltaan myös kansallista raportointitehtävää.

SUOMEN KUNTALIITTO

Miira Riipinen
Ympäristöpäällikkö

Kalevi Luoma
Energiainsinööri

tags