Lausunto Sisäasiainministeriölle Dno 2932/90/2014 Erja Horttanainen

Ohje laajamittaiseen maahanmuuttoon varautumiseksi

Sisäministeriö on pyytänyt Kuntaliitolta lausunnon ohjeesta laajamittaiseen maahantuloon varautumiseksi. Ohje liittyy kansainvälistä suojelua hakevan vastaanottoa koskevan lain 12 §:ään. Tämän lainkohdan mukaan sisäministeriö voi määrätä ELY-keskuksen sopimaan varau­tumissuunnitelman laatimisesta kunnan kanssa vastaanoton järjestämiseksi laajamittaisen maahantulon yhteydessä. Varautumissuunnitelma tulee laatia aiesopimuksen muotoon. Lausuntopyynnössä todetaan, että aiesopimusten ja varautumissuunnitelmien laatiminen on ollut ELY-keskuksissa haasteellista eikä niiden valmistelu ole riittävästi edennyt.

Kuntaliitto toteaa, että laajamittaiseen maahantuloon varautuminen on tarpeellista. Tehokas toiminta poikkeusolosuhteissa edellyttää valtion ja kuntien yhteistyötä. Laajamittaiseen maa­hantuloon varautumista koskeva ohjeluonnos on kattava ja tarkoituksenmukainen. On myös hyvä, että ohjeen liitteenä on ELV-keskusten ja kuntien välisen aiesopimuksen malli.

Kuntaliitto kiinnittää huomiota aiesopimusmallin 5 kohtaan. Sen mukaan valtio vastaa vas­taanotto- ja järjestelykeskuksen perustamisesta ja ylläpidosta aiheutuvista kuluista täysimääräisesti hyväksytyn talousarvion puitteissa. Olisi välttämätöntä, että valtio korvaa kunnille täysimääräisesti myös ne suunnittelukustannukset, joita kunnille aiheutuu laajamittaiseen maahantuloon varautumisesta. Kuntaliiton käsityksen mukaan juuri suunnittelukulujen  korvaamiseen liittyvä epäselvyys on keskeinen syy siihen, ettei aiesopimusten tekeminen ole edennyt parhaalla mahdollisella tavalla. Varmuus suunnittelukustannusten täysimääräisestä korvaamisesta edistäisi aiesopimusten ja varautumissuunnitelmien tekemistä kunnissa.

SUOMEN KUNTALIITTO

Erja Horttanainen

tags