Sosiaali- ja terveysministeriö 13.3.2017, Dnro 258/03/2017, P. Koivuranta-Vaara

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Kuntaliitolta lausuntoa valmistelemastaan asetusluonnoksesta, joka koskee Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisia suoritteita. Asetuksen on tarkoitus olla voimassa 1.4.2017 - 31.3.2018.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) suoritteista suurin osa on julkisoikeudellisia suoritteita, joista perittävien maksujen tulee kattaa niiden tuottamisesta koituvat menot.  Suoritteet perustuvat lääkelain, kemikaalilain, veripalvelulain, huumausainelain, lääkkeiden velvoitevarastointia koskevan lain sekä kudoslain määräyksiin. Asetusluonnoksessa esitetään muutoksia suoritteiden hintoihin sekä uusien suoritteiden lisäämistä julkisoikeudellisin perustein hinnoiteltaviin suoritteisiin. Valtiontalouden tarkastusvirasto on kiinnittänyt huomiota julkisoikeudellisten suoritteiden hintojen puutteelliseen kustannusvastaavuuteen ja kehottanut Fimeaa korjaamaan tilannetta.

Asetusluonnoksessa ehdotetaan nyt hinnankorotuksia niihin suoritteisiin, joista perittyjen hintojen kustannusvastaavuus suoriteryhmätasolla on ollut heikko. Huomattavimpia korotuksia olisivat esimerkiksi sairaala-apteekin perustamisluvan hinnan korotus 1500 eurosta 5000 euroon ja veripalvelu- ja kudoslaitostoimilupien käsittelymaksujen korotus 1500 eurosta 3000 euroon. Esityksen perustelujen mukaan näiden suoritteiden kustannusvastaavuus on ollut
10 % ja 27 %.

Kaikki esitetyt maksujen muutokset toisivat kokonaisena toimintavuotena Fimealle yhteensä noin 916 000 euron lisätulot, mikä merkitsisi Fimean tulokertymään 4.7 % kasvua vuoteen 2016 verrattuna. Esitetyn laskelman mukaan kustannusvastaavuus olisi 100 %.

Kuntaliitolla ei ole asetusluonnokseen muutosesityksiä. Kuntaliitto esittää kuitenkin toivomuksen, että jatkossa Fimea arvioisi erikseen suoraan kuntien ja kuntayhtymien talouteen kohdistuvat vaikutukset.

SUOMEN KUNTALIITTO

Tarja Myllärinen
johtaja, sosiaali- ja terveysasiat

Päivi Koivuranta-Vaara
hallintoylilääkäri

tags