Onnettomuustutkintakeskus, Dnro 27/03/2017 6.2.2017, V.-P. Tervo, J. Lepistö

Suomen Kuntaliiton ja pelastustoimen kumppanuusverkoston vastaus

Kuntaliitto ja pelastustoimen kumppanuusverkosto ovat saaneet Onnettomuustutkintakeskukselta pyynnön antaa kuvauksen siitä, kuinka tutkintaselostuksen Y2014-03 Puisen pienkerrostalon palo Turussa 4.11.2014 pelastuslain 42 § soveltamista koskeva suositus S14 on toteutettu.

Suomen Kuntaliitto ja pelastustoimen kumppanuusverkosto näkevät Onnettomuustutkintakeskuksen suorittaman turvallisuussuositusten toteutumisen seurannan tärkeänä ja vaikuttavana työmuotona. Suomen Kuntaliitto ja pelastustoimen kumppanuusverkosto tukevat omalla panoksellaan turvallisuussuositusten toteutumisen seurantaa.

Suomen Kuntaliitto ja pelastustoimen kumppanuusverkosto laativat asiasta webropol-kyselyn, jotta pelastustoimea koskeva vastaus olisi riittävän ajantasainen sekä kattava ja toisaalta nopeasti toistettavissa. Määräaikaan kyselyyn vastasi 18 pelastuslaitosta. Toteutettu webropol-kysely on tämän vastauksen liitteenä.

Seuraavassa kyselyn tuottamat tiedot suosituksen toteutumisesta pelastuslaitoksittain liitteessä.

tags
Vesa-Pekka Tervo

Vesa-Pekka Tervo

Pelastustoimen kehittämispäällikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2353, +358 40 719 7150
Vastuualueet
  • pelastustoimi
  • varautuminen ja turvallisuus
  • pelastuslaitosten kumppanuusverkosto