Ympäristöministeriölle 28.4.2017, dnro 301/03/2017, Vesa-Pekka Tervo

Suomen Kuntaliiton lausunto luonnoksesta asetukseksi Pienten savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta

Havaitut ongelmat pienten savupiippujen paloturvallisuudessa ovat liittyneet suuressa määrin takkojen ja kiukaiden sekä niihin sopivien hormiratkaisujen valintaan sekä asennukseen ja toissijaisesti ylläpitoon. Tuotteiden olennaisten teknisten vaatimusten täyttymisen lisäksi huomiota täytyy tämän vuoksi kiinnittää sekä viranomaisvalvonnan tarkkuuteen, että asianmukaiseen kuluttajien valistamiseen tuotteiden hankinnan yhteydessä. Olisi tärkeätä huolehtia koulutuksen ja viestinnän keinoin, että viranomaiset omaavat riittävät valmiudet paloturvallisuuden valvontaan rakennussuunnitelmia hyväksyessään ja antaessaan käyttöönottolupia. Vastaavasti myyjäliikkeiden tulisi osata huomioida asia myyntitapahtuman yhteydessä.

Yhteiskunnallista vaikuttavuutta arvioidessaan muistio on turhankin vaatimaton. Pelastusopiston pientaloissa suorittamien häkämittausten yhteydessä on käynyt selväksi, että erityisesti ikääntynyt väestö sulkee savupellin liian aikaisin, mikä tiiviiksi rakennetuissa pientaloissa aiheuttaa asukkaille pahoinvointia ja tapaturmia, joilla voi olla suuri merkitys esimerkiksi kotihoidon tarpeeseen. Noissa tilanteissa huonovointisuuden perimmäisten syiden tunnistaminen voi olla lääketieteen kannalta arvioituna vaikeaa ja ratkaisujen löytäminen työlästä ja aikaa vievää.

On tiedossa, että juuri valmistuneita pientaloja on syttynyt ja palanut ensimmäisen takan lämmityksen seurauksena hormin ollessa virheellisesti valittu. Jo pelkästään taloudellisten menetysten ja henkeä uhkaavien palotilanteiden torjunnan näkökulmasta asetus on erittäin tärkeä. Jokainen ehkäisty tulipalo merkitsee myös onnistunutta ympäristöpäästöjen torjuntaa, mikä olisi perusteltua huomioida asetuksen ympäristövaikutuksia arvioidessa.

Edellä mainittujen seikkojen vuoksi olisi vielä ennen asetuksen antamista perusteltua arvioida, tulisiko kaikkien pientaloihin asennettavien savuhormien olla lämpötilaluokaltaan T600. Kuntaliitto esittää lisäksi harkittavaksi sellaisten sulkupeltien kieltämistä, joissa ei ole aukkoa hiilimonoksidin poistumiseksi asuinrakennuksesta.

SUOMEN KUNTALIITTO

Jarkko Huovinen                                       Vesa-Pekka Tervo 
johtaja, alueet- ja yhdyskunnat                 pelastustoimen kehittämispäällikkö

tags
Vesa-Pekka Tervo

Vesa-Pekka Tervo

Pelastustoimen kehittämispäällikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Tekniikka ja turvallisuustiimi TT (Palvelut)
+358 9 771 2353, +358 40 719 7150
Vastuualueet
  • pelastustoimi
  • varautuminen ja turvallisuus
  • pelastuslaitosten kumppanuusverkosto