Lausunto Rakennustietosäätiölle, 23.5.2013, Dnro 1715/90/2013, Esko Korhonen

Suunnittelun johtaminen korjaushankkeessa

​Rakennustietosäätiö RTS:n toimikunta TK 229 Suunnittelun johtaminen on laatinut otsikossa mainitun RT -ohje-ehdotuksen. Suomen Kuntaliitto on antanut asiassa 26.4.2013 lyhyen kannanoton, jota täydentäen esittää varsinaisena lausuntonaan seuraavaa:

Yleistä laaditun RT -ohje-ehdotuksen tärkeydestä

Kuntien rakennuskannassa on arvioiden mukaan jo noin 5 miljardin euron suuruinen korjausvelka. Puutteet rakennusten hoidossa ja kunnossapidossa sekä viivästyneet korjaukset ovat olleet tätä aiheuttamassa. Korjausvelalla ja sisäilmaongelmilla on selvä yhteys. Kunnat joutuvat panostamaan jatkossa entistä enemmän korjausvelan vähentämiseen ja sisäilmaongelmien poistoon ja siten korjausrakentamisen osuus, joka on tällä hetkellä noin puolet koko rakentamisen volyymistä, tulee kasvamaan. Hyvällä suunnittelun johtamisella sekä laadukkaalla suunnittelulla ja rakentamisella tulee olemaan keskeinen rooli korjausrakentamisen onnistumiselle. Korjausrakentamista on monen tasoista ja laajimmillaan korjausrakentamisen suunnittelu ja toteuttaminen on huomattavasti uudisrakentamista vaativampaa.

 

Kuntaliiton näkemyksen mukaan tarkastelussa oleva ohje tulee olemaan erittäin tärkeä työkalu, jonka sisältöön, kattavuuteen ja ajantasaisuuteen tulee kiinnittää erityisen suurta huomiota. Erityisesti tavoitteena tulee olla koko rakentamisen suunnittelu- ja rakentamisketjun laadun parantaminen siten, että alan imagoa saadaan aidosti nousemaan ja mm. sisäilmaongelmilta jatkossa vältytään. 

Muuttunut tai muuttumassa olevan lainsäädäntö ja ohjeistus

Kuntaliitto on todennut 26.4.2013 Rakennustietosäätiölle antamassaan kannanotossa, että maankäyttö- ja rakennuslakia ja siihen liittyvää asetusta sekä Suomen rakentamismääräyskokoelmaa ollaan muuttamassa. Ehdotus tultaneen antamaan eduskunnalle vielä ennen kesää.

 

Uudisrakentamisen energiamääräykset tulivat voimaan 1.7.2012 ja 1.6.2013 alkaen ne koskevat myös korjausrakentamista.

 

EU:n rakennustuoteasetus tulee kokonaisuudessaan voimaan 1.7.2013 ja korvaa rakennustuotedirektiivin 89/106/ETY.

 

Eduskunnan tarkastusvaliokunta on 2.5.2013 julkaissut mietinnön rakennusten kosteus- ja homeongelmista ja eduskunta hyväksyi mietinnön täysistunnossaan 22.5.2013. On todennäköistä, että ainakin osa mietinnössä mainituista toimenpide-ehdotuksista johtaa konkreettisiin toimenpiteisiin.

Ympäristöministeriössä on lisäksi käynnistymässä korjausrakentamisen strategiatyö, joka valmistunee kuitenkin vasta vuoden 2014 keväällä.

Suunnittelun johtaminen korjaushankkeessa -ohjetta laadittaessa on soveltuvin osin syytä huomioida mm. edellä mainitut asiat.

Luonnoksen kehittämisehdotukset

Kuntaliitto toteaa, että luonnos on ansiokkaasti laadittu ja siinä on kattavasti huomioitu vaativan korjaushankkeen suunnittelun johtamiseen liittyviä teemoja. Jatkossa olisi kuitenkin tarpeen tarkistaa, että kaikki lainsäädäntöön ja ohjeistuksiin liittyvät seikat, myös valmistelussa olevat soveltuvin osin, tulevat otetuiksi huomioon. Edelleen tulisi syvällisemmin tarkastella ja nostaa vielä korostetummin esille sellaisia laadukkaaseen suunnitteluun liittyviä seikkoja kuten riittävät tutkimukset ja selvitykset, hankkeen tavoitteet ja vaatimukset, suunnitelmien yhteensovittaminen, erikoissuunnittelun tarve, dokumentaatio sekä rakennustyön laadunvarmistus, joilla varmistetaan myös koko hankkeen laadukas toteutus.  Luettavuuden helpottamiseksi voisi olla suotavaa laatia yksinkertaistettu suunnittelun johtamisen tarkistuslistaus hankeprosessin eri vaiheista.

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Kirsi Rontu
Yhdyskuntatekniikan päällikkö, yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö

Esko Korhonen
Erityisasiantuntija, toimitilat

tags