Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle, Dnro 2354/90/2014, 26.5.2014, S. Siltala

Taksiliikenteen kuluttajilta perittävät enimmäishinnat

Suomen Taksiliitto on esittänyt taksiliikenteen enimmäishintoihin 1.7.2014 alkaen keskimäärin 1,2 %:n korotusta.

Perusteluiksi korotuksille on esitetty taksiliikenteen kustannusindeksiä, jonka mukaan korotustarve olisi 3/2013-3/2014 laskien 1,87 %, ja indeksistä vielä puuttuvan työehtosopimuksen muutoksen 1.7.2014 vaikutusta 0,78 %. Lisäksi tulee vähentää aiemmassa tarkistuksessa jo huomioon otettu TES 2013:n vaikutus 1,21 %. Arvonlisäveron muutoksesta 1.1.2013 johtuen Taksiliitto esittää uutta 0,12 %:n tarkistusta ja vuonna 2013 tehdyn määräaikaisen kompensaation 0,33 %:n vähentämistä.

Kuntien kuljetuskustannuksia korotusesitys nostaisi yli kolme miljoonaa euroa vuositasolla. Rakennepoliittisessa ohjelmassa esitetyn säästötavoitteen toteuttaminen vaikeutuu entisestään.

Jos taksiliikenteen kustannustaso on noussut indeksin mukaisesti, sen kompensoimiseksi ei liene muuta keinoa kuin kuljetusmaksujen korottaminen vastaavasti. Indeksi seuraa kustannusten muutosta, joten sen mukainen korotus on asianmukainen.

Kiinnitämme kuitenkin huomiota liikennöimismaksujen ja hallinnon kustannusten suureen nousuun muihin seurantaeriin verrattuna. Liikenne- ja viestintäministeriöllä lienee mahdollisuus tarkastella tarkemminkin eri kustannusnousujen taustoja, esim. mikä merkitys valtion omilla toimilla on kustannustason nousuun. Lisäksi huomautamme, että kun kustannusten nousun mukaan korjataan enimmäishintoja, nostetaan samalla hintoihin sisältyvää voitto-osuutta.

Kustannusindeksin mukaan säännöllisin välein hintoja tarkistettaessa ei yleensä muita korjauksia tehdä. Työehtosopimuksen aiheuttama kustannuslisä ei ole vielä mukana käytetyssä indeksissä, joten voidaan harkita sen mukaan ottamista. Ministeriön tulee kuitenkin varmistaa, että jos korjaus tehdään indeksin ulkopuolelta, tulee se ottaa oikein huomioon seuraavan vuoden mahdollisia taksatarkistuksia tehtäessä ja indeksiä käytettäessä, jotta korotus ei tule huomioiduksi kahteen kertaan. Taksiliitto on ehdotuksessaan näin esittänytkin ja näin ministeriö on aiemmin toiminut.

Arvonlisäveron muutoksen johdosta esitetty uusi korotustarve 0,12 % on epäselvä eikä sen perusteeksi ole esitetty mitään laskelmia. ALV-muutos kompensoitiin alkuvuoden 2013 osalta yrittäjille määräaikaisella 0,33 %:n lisäyksellä taksaan. Se tulee nyt vähentää korotusprosentista, kuten on esitettykin. Jos jotakin muuta määräaikaista tarkistusta on vielä tarpeen tehdä, tulee ne huolellisesti laskea ja perustella. Pysyvää tarkistusta arvonlisäveron muutoksen johdosta ei tule tehdä.

Taksiliitto on lisäksi esittänyt uusia avustamislisiä, joiden korotukset vaihtelevat 3,7 - 12 % verrattuna nykytilanteeseen. Avustamislisien selkeyttäminen on tarpeen, mutta niiden rakenne ja kustannusvaikutukset tulee arvioida yhdessä julkisten maksajatahojen kanssa. Muutoinkin kuluttajahintojen tulee olla selkeät ja mahdollisimman yksinkertaiset, jotta voidaan helposti todeta, että hinnoittelu on oikea ja voidaan arvioida matkan kokonaishinta mahdollisimman hyvin jo etukäteen. Yksinkertaisempaa taksitaksaa voisi myös käyttää pohjana kilpailutettaessa esim. koululaisten kuljetuksia.  Epäselvyyttä on nyt ilmennyt mm. taksamittarin käynnistämissäännöissä ja perusmaksun perimisessä suhteessa siihen sekä tähän liittyvä ns. asemapaikka-ajon hinnoittelu. 

Näin ollen muutoksia taksitaksan rakenteeseen tulee tehdä harkitusti ja perustellusti sekä etukäteen julkisten maksajatahojen kanssa neuvotellen. Kuten olemme aiemminkin esittäneet, tarkistustyö tulee tehdä hyvissä ajoin ennen seuraavaa taksantarkistuksen ajankohtaa. Esitämmekin tällaisen keskustelun käynnistämistä, jotta mahdollisesti tarvittavien selkeyttävien toimien valmisteluun jää riittävästi aikaa. Taksamittarin yleiset käyttösäännökset on tarpeen esittää taksa-asetuksessa.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Leena Karessuo
johtaja
alueet ja yhdyskunnat 

Silja Siltala
liikenneinsinööri

tags