Lausunto ympäristöministeriölle, Dnro 4631/90/2012 22.1.2013, Ulla Hurmeranta

Valtioneuvoston asetus rakennuksen energiatehokkuudesta

Rakennusten energiatodistuksista annettu laki mahdollistaa asetuksen antamisen mm. vaativuustasoista.  Yleensä erilaisia vaativuuksia on asetettu rakennusten ominaisuuksista lähtien, mutta asetusehdotuksessa vaativuustasot on kytketty pelkästään laskentamenetelmiin.

Epäselväksi jää, mitä nämä laskentamenetelmät ovat. Asiaa ei selvennetä edes perustelumuistiossa. Säännöksen arviointi on hankalaa, koska käytettävissä ei ole laskentamenetelmiä ja niiden käyttämistä mahdollisesti koskevia asetuksia. Kuntaliiton käsityksen mukaan ainakin laskentamenetelmien käyttö tulisi olla kytkettynä rakennuksen ominaisuuksiin.

Ylemmäntason laatijapätevyyttä koskeva säännös mahdollistaa sen, että henkilöllä ei ole mitään koulutusta. Tämä luonnollisesti tuo kaivattua joustoa, mutta vaadittavaa vähintään yhden vuoden työkokemusta voidaan pitää vähäisenä.

SUOMEN KUNTALIITTO

Leena Karessuo
Johtaja, alueet ja yhdyskunnat

Ulla Hurmeranta
Johtava lakimies

tags