Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 5.6.2014, dnro 2229/90/2014, Johanna Selkee

Valtioneuvoston asetusluonnos kirjastoista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 pykälänn muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on valmisteltu luonnos valtioneuvoston asetukseksi kirjastoista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:muuttamisesta. Asetuksessa ehdotetaan muutettavaksi yhtä tai useampaa kirjaston toimipistettä johtavan kelpoisuusvaatimusta koskevaa säännöstä.

Asetusmuutos koskee 4§:n 3 momenttia, jota ehdotetaan muutettavan siten, että yhtä tai useampaa toimipistettä johtavalta vaaditaan virkaan tai tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto nykyisen ylemmän korkeakoulututkinnon sijaan. Asetuksen on tarkoitus astua voimaan 1 päivänä elokuuta 2014.

Kuntaliitto pitää asetusmuutosta hyvänä ja oikeansuuntaisena. Nykyinen kelpoisuusvaatimus on vaikeuttanut rekrytointia eikä se ole riittävällä joustavuudella huomioinut kirjastojen eri toimipisteissä tarvittavaa monipuolista osaamista ja johtajakokemusta. Ehdotuksen mukaan yhtä tai useampaa toimipistettä johtavalta ei enää edellytetä ylempää korkeakoulututkintoa, vaan soveltuva korkeakoulututkinto (ammattikorkeakoulututkinto tai yliopistojen alempi korkeakoulututkinto) olisi riittävä jos siihen sisältyisi tai sen lisäksi olisi suoritettu edelleen vähintään 60 opintopisteet tai 35 opintoviikon laajuiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot.

Ehdotettu asetusmuutos tukee rakennepoliittisen ohjelman tavoitetta julkisen talouden kestävyysvajeen pienentämiseksi kelpoisuusvaatimuksia väljentämällä sekä helpottaa kirjastopalvelujen ja sitä koskevan hallinnon järjestämistä tarkoituksenmukaisella tavalla maan eri osissa ja eri toimipisteissä.  

Kirjastojen kelpoisuusehtoja tiukennettiin vuonna 2009 niin, että myös yhtä tai useampaa toimipistettä johtavalta vaadittiin sama kelpoisuus kuin mitä koko kunnan kirjastolaitosta johtavalta henkilöltä. Kuntaliitto vastusti kelpoisuusvaatimusten tiukennusta lausunnossaan (574/90/2009) ja lausunnossa todettiin jo silloin, että    

”Kirjastojen toimipisteet, esimerkiksi lähikirjastot, ovat osa suurempaa palvelukokonaisuutta, eivät itsenäisiä palveluyksiköitä. Kunnan kirjastolaitokseen voi pääkirjaston lisäksi kuulua hyvin erilaisia toimipisteitä, kuten kirjastoautoja, alue-, lähi- ja pienkirjastoja, koulukirjastoja, koulu- ja lähikirjaston yhdistelmiä, lainausasemia ja niin edelleen. Päätökset siitä, missä määrin kirjastolaitokseen kuuluu erilaisia toimipisteitä sekä millä nimikkeellä ja koulutuksella virkoihin ja toimiin henkilöstä niihin rekrytoidaan, on tarkoituksenmukaista päättää kunnassa paikallisten palvelutarpeiden ja olosuhteiden mukaan. Näin kirjastot pystyvät tarjoamaan niitä palveluja, joita kuntalaiset tarvitsevat. Eri toimipisteiden henkilöstön osaamisvaatimukset ovat erilaisia eikä niistä näin ollen voida säätää yhdenmukaisesti. ” 

Vuoteen 2018 mennessä on kirjastolaitosten johtajista neljännes ja korkeakoulutetuista kirjastoammattilaisista viidennes jäämässä eläkkeelle (Peruspalvelujen arviointiraportti 2013). Johtajien rekrytoinnille ja kirjastojen henkilöstösuunnittelulle ovat eläköitymisen ohella tiukat kelpoisuusvaatimukset ongelmallisia. Kirjastojen muuttuvat ja laajenevat palvelukonseptit edellyttävät nykyistä joustavampia kelpoisuusvaatimuksia, jotta tiloiltaan ja toiminnoiltaan erikokoisiin ja erilaisiin toimipisteisiin saadaan sopivaa ja monipuolista ammatillista osaamista.  

Kirjastoissa tarvittavaa osaamista ja siihen liittyviä kelpoisuusvaatimuksia ei tulisi tarkastella pelkästään kirjasto- ja tietopalvelualan ammatillisesta näkökulmasta.

Kuntaliitto kyseenalaistaa, onko tarkoituksenmukaista määritellä kirjastojen henkilökunnan ja kirjastolaitoksen sekä toimipisteiden johtajien koulutusrakenteesta nykyisellä tarkkuudella kirjastoasetuksessa.  Kirjastot ovat erityisesti paikallisyhteisöään palvelevia lähipalveluja, joista saadaan entistä enemmän paikasta riippumattomia verkkopohjaisia palveluja ja aineistoja. Poikkihallinnollinen yhteistyö kunnan muiden palvelusektoreiden kanssa lisääntyy samoin ylikunnallinen yhteistyö. Kirjastoissa tarvittavan ammatillisen osaamisen sekä johtajaosaamisen määrittäminen koskemaan jokaista kirjastolaitosta ja toimipistettä samalla tavoin on ongelmallista.

SUOMEN KUNTALIITTO 

Marja Lahtinen
vt. johtaja, opetus ja kulttuuri

Johanna Selkee
erityisasiantuntija

tags
Johanna Selkee

Etunimi
Johanna
Sukunimi
Selkee
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2080
Kännykkä
+358 50 435 9420
Vastuualueet
  • kirjastot
  • yleinen kulttuuritoimi
  • taidelaitokset
  • taiteen perusopetus
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Opetus ja kulttuuri