Kuntaliiton ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 7.5.2013 dro 1630/90/2013, Anneli Kangasvieri, Sari Ojanen, Ditte Winqvist

Valtioneuvoston asetusluonnos museoista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §n muuttamisesta

​Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Suomen Kuntaliitolta lausuntoa ministeriön valmistelemasta museoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.  

Suomen Kuntaliitto ymmärtää, että nykyinen asetus tietyiltä osin on aiheuttanut epätietoisuutta kentällä ja liitto näkee tietyt muutokset voimassa olevaan asetukseen perusteltuina.  

Suomen Kuntaliiton ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleinen kanta on kuitenkin se, että liian tiukalle määritellyt kelpoisuusehdot eivät takaa museoiden menestystä tulevaisuudessa. Tänä päivänä museot voivat lunastaa paikkansa oman yhteisönsä aktiivisena ja tärkeänä toimijana ainoastaan monipuolisen yhteistyön ja rohkean, ulospäin suuntautuneen toiminnan avulla. Tämä toiminta vaatii paitsi museoalan asiantuntijoita myös hyvin monen muun alan osaajia museon seinien sisällä.  

Asetusluonnoksessa ehdotetaan, että 1 §:n sananmuoto ”museologian perusopintoja” muutetaan muotoon ”museologian perusopinnot”. Yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, että museologian perusopinnot tarkoittavat 25 opintopistettä.                

Suomen Kuntaliiton ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mielestä muutos on perusteltu ja se tuo tarvittavaa tarkennusta nykyiseen asetukseen verrattuna. 

Voimassa olevan asetuksen 1 §:ssä säädetään, että museologian opintojen vaihtoehtona kelpaa museoalan työkokemus. Asetusluonnoksessa tätä ehdotetaan tarkennettavaksi seuraavalla tavalla: ”… tai vähintään kaksi vuotta työkokemusta museoalan asiantuntijatehtävissä;..” Yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, että ” … Kahden vuoden työkokemuksella museoalan asiantuntijatehtävissä tarkoitettaisiin museonjohtajan, amanuenssin, intendentin, tutkijan, kuraattorin, museolehtorin, museopedagogin ja konservaattorin tehtävää sekä muuta näihin rinnastuvalla nimikkeellä suoritettavaa asiantuntijatehtävää.” 

Suomen Kuntaliitto ja Kunnallinen työmarkkinalaitos ei kannata nyt ehdotettua tarkennusta. Liitto pitää lyhyempää työkokemusta riittävänä ja ehdottaa tarkennukseksi seuraavaa muotoilua: tai vähintään yhden vuoden työkokemus museoalan tehtävissä.  

Suomen Kuntaliiton ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen näkemys on, että jo yhden vuoden museoalan kokemus antaa valmiudet toimia museoalan valtionosuuteen oikeuttavissa tehtävissä. Tiukentamalla vaatimuksia työkokemuksesta kahteen vuoteen sekä määrittelemällä tarkkaan mitkä tehtävät kelpuutetaan työkokemukseksi, suljetaan työmarkkinat tarpeettomalla tavalla alalle pyrkiviltä nuorilta.  

Vaarana on, että museot eivät jatkossa lainkaan palkkaisi uutta osaamista omaavia nuoria tulokkaita esimerkiksi kehittämishankkeisiin tai määräaikaisiin tehtäviin. Liitto näkee museokentän muutoksen tarpeen hyvin suurena ja pitää onnettomana sitä, että asetus omalta osaltaan jarruttaisi tätä muutosta ja alan kehittämistä. 

Asetusluonnoksen kolmas ehdotettu muutos koskee oikeutta erityisestä syystä poiketa museonjohtajan 1 §:ssä määritellystä kelpoisuudesta. 

Suomen Kuntaliitto ja Kunnallinen työmarkkinalaitos kannattavat esitettyä muutosta ja pitävät tervetulleena sitä, että voidaan huomioida johtajuuteen tarvittavia eri osaamisen alueita.  

Lausunnon antajat ovat myös sitä mieltä, että ehdotetun asetuksen siirtymäsäännöksessä ja sitä koskevissa perusteluissa on syytä todeta, miten ehdotettu siirtymäsäännös vaikuttaa nyt voimassa olevan asetuksen siirtymäsäännökseen. Kuntaliitto pitää tärkeänä, että säännöksin tulee turvata se, että nyt voimassa olevan siirtymäsäännöksen perusteella kelpoisuuden omaavat säilyttävät kelpoisuuden myös uuden asetuksen voimaantulon jälkeen.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Anneli Kangasvieri
johtaja, opetus ja kulttuuri

 

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Sari Ojanen
neuvottelupäällikkö

tags