Lausunto valtiovarainministeriölle 8.5.2014, dnro 1823/90/2014, Jukka Hakola

Verotarkastuksen kuulemismenettelyn uudistamisesta

Valtiovarainministeriö on 15.4.2014 pyytänyt Suomen Kuntaliitolta lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi verotusmenettelystä annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta.

​Luonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi valtioneuvoston asetusta verotusmenettelystä siltä osin, kun se koskee verotarkastusmenettelyä ja erityisesti verovelvollisen kuulemiseen liittyvää menettelyä. Muutos tarkoittaisi käytännössä luopumista yhdestä kuulemiskerrasta liittyen verotarkastuksen perusteella esitettyihin verotustoimenpiteisiin.

Näkemyksemme mukaan muutos on perusteltu. Nykyinen menettely, jossa verovelvollista kuullaan sekä alustavan verotarkastuskertomuksen jälkeen ja lopullisen verotarkastuksen jälkeen täysin tai lähes samoista asioista on turhan raskas sekä Verohallinnon että verovelvollisen kannalta sekä aiheuttaa turhia kustannuksia molemmille osapuolille. Jos Verohallinto muutoin verotarkas-tustoiminnassaan noudattaa asetuksessa säädettyä ja siten varmistuu siitä, että verovelvollisella on ennen lopullisen verotarkastuskertomuksen valmistumista kattavat tiedot verotarkastuksella esiin tulleista seikoista, Verohallinnon tulkinnoista sekä esitetyistä jatkotoimenpiteistä, niin verovelvollisen oikeusturvan ei voida katsoa olennaisesti heikentyvän. Verohallinnon tulee mielestämme kuitenkin uuteen menettelyyn siirryttäessä käydä tarkasti läpi verotarkastukseen liittyvät menettely tapansa erityisesti verovelvolliseen kohdistuvan tiedottamisen osalta ja tarvittaessa muuttaa käytäntöjään tai tarkentaa sisäistä ohjeistustaan, jotta vältytään tilanteilta joissa verovelvollinen kokisi lopullisessa verotarkastuskertomuksessa esitetyn poikkeavan tarkastuksen yhteydessä esitetystä.

Asiaan liittyvässä muistiossa on lisäksi esitetty, että verotarkastaja laatii verovelvollisen verotarkastuskertomukseen antamana vastineen perusteella tarvittaessa lausunnon. Lausunnosta ei ole otettu mainintaa itse asetukseen ja lausunnon tarpeellisuuden arviointi ja itse lausunnon merkitys prosessissa jää epäselväksi. Verovelvollisen oikeusturvan kannalta olisi suotavaa, että
vastineen läpikäynti kävisi aina ilmi verotarkastukseen liittyvistä asiakirjoista ja lausunto toimitettaisiin tiedoksi verovelvolliselle. Täten verovelvollinen voisi todentaa helposti sen miten Verohallinnossa on reagoitu verovelvollisen esittämiin argumentteihin, vaikka lausuntoon ei vastinetta voisikaan antaa. Tällöin verovelvollinen osaisi myös paremmin varautua lopullisen verotuspäätöksen sisältöön ja valmistautua mahdollisen oikaisuvaatimuksen tekemiseen. Menettely lisäisi näkemyksemme mukaan verovelvollisen oikeusturvaa, mutta samalla esimerkiksi oikaisuvaatimuksen käsittelyn yhteydessä selkeyttäisi verovelvollisen argumenttien olennaisuuden arviointia.

Muilta osin Kuntaliitolla ei ole esitykseen huomautettavaa.

 

SUOMEN KUNTALIITIO

Jukka Hakola
veroasiantuntija

tags