Kuuleminen eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa 13.3.2013, Dnro 909/90/2013, Ulla Karvo

VNS 1/2013 Valtioneuvoston selonteosta eduskunnalle aluehallintouudistuksen toimeenpanosta ja toteutuksesta

Yleistä

Kuntaliiton mielestä aluehallintouudistus on ollut yksi tärkeä vaihe valtion aluehallinnon järkevöittämisessä. Eri vastuualueiden kokoaminen samaan organisaatioon on lisännyt aluehallinnon toimivuutta. Näin lyhyessä ajassa mittavan uudistuksen tavoitteita ei tietenkään voida vielä kokonaisuudessaan arvioida.

ALKU- hankkeen yksi päämäärä oli vahvistaa maakunnan liittojen asemaa aluekehittäjinä. Tätä näkökulmaa ei raportissa ole juurikaan käsitelty, vaan siinä on keskitytty lähinnä valtion aluehallinnon tarkasteluun.

Vaikka kuntarakenneuudistuksen mukaiset vahvat peruskunnat saataisiin aikaan, ei se poista tarvetta organisaatiolle, joka hoitaa ylikunnalliset tehtävät. Kuntaliiton kokoon kutsumana toimii maakuntien liittojen puheenjohtajien neuvottelukunta, joka on ottanut kantaa maakuntien tulevaisuuteen. Maakuntien liittojen mielestä on välttämätöntä, että ylikunnallisesta aluekehityksestä, aluesuunnittelusta, Suomen eri alueiden edunvalvonnasta ja kansainvälisistä suhteista vastaa kunnalliseen kansanvaltaan pohjautuva elin. Maakuntien liitot näkevät tarpeelliseksi selvittää kansanvaltaan, alueiden omiin vahvuuksiin ja tietämykseen perustuvan aluetason hallinnon toteuttamismahdollisuudet. Tämä edellyttäisi aluehallinnon tarkastelua kokonaisuutena.

Selonteossa esitetyistä valtion aluehallintoa koskevista toimenpiteistä suurin osa on perusteltuja. Kuitenkin voisi olla paikallaan tarkastella, onko järkevää harkita kirjasto- liikunta ja nuorisotoimen siirtämistä aluehallintovirastoille. Kyse on pääasiassa kehittämistehtävistä, ei valvontatehtävistä. Lisäksi näillä toiminnoilla on selvä yhteys esim. nuorisotakuun toteuttamiseen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn liittyviin hankkeisiin, jotka kuuluvat ELY:n vastuulle.

Aluejakonäkökulmasta parasta kansalaisten kannalta olisi, että erilaiset hallinnolliset rajat olisivat mahdollisimman yhteneväisiä. Uudistuksessa osalla toiminnoista aluejaot muuttuivat ja huomiota olisi kiinnitettävä esimerkiksi työsuojelun aluejakoon, jonka toimialue kasvoi merkittävästi Etelä-Suomessa.

Sosiaali- ja terveyssektori

Kuntaliitto pitää aluehallintoviranomaisten ja Valviran välisen työnjaon selkiyttämistä erittäin tärkeänä.

Asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen edellyttää valvonnan painopisteen siirtämistä jälkikäteisvalvonnasta ennakoivaan valvontaan. Sekä valvonta- että lupa-asioissa kunnat toivovat asioiden käsittelyä viivytyksettä.

Sote -palvelurakenneuudistuksen yhteydessä ohjauksesta ja valvonnasta säädettäessä on erityisen tärkeää ottaa huomioon toimintaympäristön muutos ja sen mahdollistama painopisteen siirto kohti vuorovaikutteista ja kehittävää valvontaotetta.

Valviran ja AVI:en yhteistyössä laatimien valtakunnallisten sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontaohjelmien tavoite yhdenmukaistaa valvontaa eri puolilla maata on hyvä asia. Kuitenkin tulisi kiinnittää huomiota siihen, että kuntien kannalta näiden ohjelmien yksityiskohtaisuus koetaan ongelmalliseksi, koska ne muotoutuvat normeiksi, jotka eivät perustu lakiin, vaan ovat valvontaviranomaisen tulkintaa.

Aluehallintovirastoilla on poikkeusoloihin varautumisessa yhteistyötä korostava rooli. AVIen tulee viranomaisten johtaessa turvallisuuteen liittyviä tilanteita tukea toimivaltaisia viranomaisia ja tarvittaessa yhteen sovittaa toimintaa niiden kesken, mutta aluehallintovirastolla ei ole johtamisvaltuutta turvallisuustilanteissa.

Olisi tärkeää, että aluehallinnon tehtävät ja vastuut poikkeusoloissamääriteltäisiin ja tulkittaisiin selkeästi mm. suhteessa STM:öön ja toisaalta kuntiin ja sairaanhoitopiireihin. Poikkeusoloja varten tulisi olla selkeästi määriteltynä, mikä viranomainen johtaa ja antaa määräyksiä ja mikä toimii asiantuntijana ja antaa suosituksia.

Kunnan näkökulmasta AVI:n selkeä tehtävä olisi yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden resurssien koordinointi erilaisissa poikkeustilanteissa, koska se normaalioloissakin valvoo ja on parhaiten tietoinen yksityissektorin toiminnasta.

Edellä mainitut näkökohdat huomioiden Kuntaliitto katsoo, että selonteko on varsin kattava, mitä tulee valtion aluehallintotasoon. Aluehallintoa tulisi kuitenkin tarkastella kokonaisuutena, jossa tarkastelun kohteena olisivat niin valtion aluehallinto, erilaiset kuntayhtymät kuin myös maakuntien liitot. Näin voitaisiin pyrkiä karsimaan päällekkäisiä tehtäviä ja toimijoita.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Ulla Karvo
kehityspäällikkö, maakunta-asiat

tags
Ulla Karvo

Etunimi
Ulla
Sukunimi
Karvo
Brysselin toimiston johtaja

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2523
Kännykkä
+32 474 540 851
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat
Tiimi
Kansainvälinen tiimi
Brysselin toimisto