Lausunto Opetushallitukselle 5.6.2014, dnro2284/90/2014, Maarit Kallio-Savela

Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa

​Opetushallitus on pyytänyt Kuntaliitolta lausuntoa yhteisten tutkinnon osa-alueiden osaamistavoitteista ja arvioinneista. 

Tavoitteena on, että jokainen nuori jatkaisi opintojaan perusopetuksen jälkeen toiselle asteelle, lukioon tai ammatilliseen peruskoulutukseen suorittaen siellä tutkinnon. Jotta perusopetuksen päättävällä 16-vuotiaalla olisi aidot jatko-opintomahdollisuudet, ammatillisten perustutkintojen tulee muodostaa opetussuunnitelmallinen jatkumo perusopetukselle.  

Kuntaliitto katsoo, että kaikille yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteet ja arviointi tulee laatia siten, että edellä esitetty opetussuunnitelmallinen jatkumo toteutuu.  

Yliopistolain 73 §:n 1 momentin mukaan korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelija, joka on suorittanut vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon.   

Kuntaliiton näkemyksen mukaan kaikille yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteet ja arviointi tulee laatia siten, että ne antavat osaltaan jatko-opintoihin tähtäävälle opiskelijalle riittävät valmiudet tuleviin opintoihin.   

Kuntaliitto ei ota kantaa yhteisissä tutkinnon osissa esitettyihin yksityiskohtaisiin sisältöjä ja arviointia koskeviin osuuksiin.  

Kuntaliitto edellyttää ammatillisten perustutkintojen uudistamisen myötä tulevien kustannusten huomioimista ja korvaamista kunnille täysimääräisesti. Tämänkin vuoksi on erityisen tärkeää arvioida muutoksesta aiheutuvat kustannukset huolella. Valtioneuvoston säädösvaikutusten arvioinnista antamien ohjeiden (2007:6) mukaan säädösehdotuksista tulee tehdä mm. taloudellisten vaikutusten arviot, ja ne tulee tehdä soveltuvin osin myös lakeja alemmanasteisten säädösten, mm. perustuslain 80 §:ssä tarkoitetuista muista oikeussäännöistä.  

SUOMEN KUNTALIITTO 

Marja Lahtinen      
vt. johtaja, opetus ja kulttuuri           

Maarit Kallio-Savela
erityisasiantuntija

tags