Sosiaali- ja terveysministeriö, Dnro 435/03/2017, 9.6.2017, T. Hartikainen, V.-P. Tervo

Ympäristöterveyden häiriötilanteiden hallinta ja yhteistyö sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla - yhteistyöverkoston loppuraporttiIuonnos

Sosiaali- ja terveysministeriössä on laadittu yhteistyötahojen kanssa nykytilanteen kuvaus ympäristöterveydenhuollon häiriötilanteiden hallinasta ja yhteistyöstä STM: n hallinnonalal­la. Suomen Kuntaliitto on osallistunut yhteistyöverkostoon ja kiittää mahdollisuudesta lau­sua verkoston loppuraporttiluonnoksesta.

Meneillään olevat hallinnonuudistukset tuovat suuria muutoksia kaikille nykyisille tahoille ja tulevat muuttamaan myös yhteistyötarpeita. Raporttiluonnokseen koottua tietoa eri tahojen velvoitteista ja toimintamalleista voidaan käyttää pohjana mietittäessä häiriötilanteiden hallintaa ja toiminnan organisointia uusissa hallintorakenteissa. Kuntaliitto kiinnittää huo­miota raportin valmistelun rajauksiin, jotka vaikuttavat siten, että raporttiluonnos

  • ei kattavasti arvioi tai ennakoi maakuntauudistuksen mahdollisia vaikutuksia varautumiseen sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla.
  • ei ota huomioon viimeaikaisia muutoksia turvallisuustilanteensa, kuten esimerkiksi hybridiuhkien merkityksen kasvua siviiliviranomaisten varautumisessa.
  • ei huomioi, että keskeiset haasteet turvallisuustilanteen edellyttämien toimintojen käynnistämisessä liittyvät eri toimialojen ja muiden toimijoiden yhdyspintaan. Myös tärkeän yhteistyöviranomaisen pelastustoimen osuus raportissa on kuvattu yhdyspintaan laajuuteen nähden ohuesti.

Näiden rajausten seurauksena raportin hyödyntämispotentiaali maakuntauudistuksen lähestyessä on odotuksiin nähden rajoitetumpi. Aineistoa voidaan kuitenkin hyödyntää perehdytysaineistona sekä tausta-aineistona maakuntauudistuksen tuomien muutosten toimi­ jakohtaisia vaikutuksia arvioidessa.

Kuntaliiton näkemyksen mukaan raportin aluehallinnon roolin kuvauksessa on epätarkkuutta. Esimerkiksi AVI:en päivystystoimintojen kapeneminen verrattuna lääninhallituksiin on varmasti heikentänyt koko aluehallinnon onnettomuustilanteen aikaista suorituskykyä. Sivulla 47 annettu kuvaus aluehallintoviranomaisten roolista onnettomuustilanteista ei Kuntaliiton käsityksen mukaan vastaa AVI:en todellista toimintamallia enää viime vuosien ai­kana. Erityisesti olisi syytä tarkistaa tieto, että AVI antaisi alueellisia viranomaismääräyk­siä, sillä alueen pelastustoimi vastaa niistä onnettomuustilanteissa (s. 53).

Kuntaliitto esittää, että KUJA-hanketta koskeva sivun 38 kirjaus poistetaan, sillä hanke ei kuulu otsikon Tilannekuva -järjestelmät alle. Sivun 38 KUJA-hankkeen kuvaus tulisi päivit­tää, sillä kuluvan kevään aikana on aloitettu KUJA2 -hanke, jonka tärkeimpänä tavoitteenaan kuntien ja maakuntien varautumisen yhteensovittamisen tukeminen.

Kuntaliitto katsoo, että kappaleessa 5.6.4. kuvatut näkökulmat tulisi siirtää kehittämistar­peita kokoavaan osuuteen esitettäväksi perusteina laboratoriopalvelujen saatavuuden kehittämisestä.

Raporissa on useita kohtia, joiden selkeyttä ja hyödynnettävyyttä parantaisi kuvaproses­sista. Tästä esimerkkinä on 6.1.3.5. (Hallinnonalojen rajapinnat). Selkeyttä joissain tapauksissa parantaisi tarkkarajainen kuvaus vastuujaoista, kuten kappale 6.1.5.4 (Myytä­vien tavaroiden turvallisuus). Molemmat, sekä prosessikuva että tarkkarajainen kuvaus vastuunjaosta, tarvittaisiin viestintää koskevassa osuudessa kappaleessa 6.1.7.3 erityisesti loppuosaa koskien ja kuvaus tulisi toteuttaa moniviranomaistilanteet huomioiden.

Kappaleessa 6.3 esitetty kuvaus Tapaus Talvivaarasta on osin epätarkka. Pelastuslaitoksen rooli oli kuvattua huomattavasti suurempi. Tarkastelun keskeinen lisäarvo tulisi poimia eri­ tyisesti vaihtelevista tulkinnoista kunkin viranomaisen toimivallan rajoista, sekä siitä johtuvasta mahdollisesti tarvittavista toimivallan ja roolien uudelleen määrittelystä.

On perusteltua esittää kootusti havaitut kehittämistarpeet sekä tarvittavat kehittämistoimenpiteet. Tällä on perusteensa myös maakuntauudistuksen näkökulmasta.

Jarkko Huovinen
johtaja, alueet ja yhdyskunnat

Tarja Hartikainen
erityisasiantuntija

tags
Vesa-Pekka Tervo

Vesa-Pekka Tervo

Pelastustoimen kehittämispäällikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Tekniikka ja turvallisuustiimi TT (Palvelut)
+358 9 771 2353, +358 40 719 7150
Vastuualueet
  • pelastustoimi
  • varautuminen ja turvallisuus
  • pelastuslaitosten kumppanuusverkosto