Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 13.12.2021 (1123/03.01.00/2021), Sari Raassina

HE 230/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua ja suhtautuu myönteisesti lakiesitykseen. 

On kuitenkin selvää, että lakiesitys lisää kuntien, kuntayhtymien ja muiden palvelun tuottajien hallinnollista taakkaa. Samoin haasteena - ainakin alueellisesti - on työvoiman saatavuuden heikkeneminen ja sijaistyövoiman rekrytoinnin vaikeus ja siitä aiheutuva lisätyö työnantajalle. 

Suurilla palveluiden järjestäjillä on usein mahdollisuuksia järjestää vaihtoehtoisia työtehtäviä rokottamattomalle henkilökunnalle, mutta pienten toimijoiden osalta mahdollisuudet ovat varsin rajallisia.  

Työnantajan käyttöön lainsäädännössä määriteltävien menetelmien ja tapojen tarkastaa työntekijän rokotesuoja on toteutettava siten, että sen aiheuttama hallinnollinen työ jää mahdollisimman vähäiseksi eikä ylimääräistä rekisterin pitovelvoitetta synny.   

Poikkeuksellisen epidemiatilanteen jatkuessa uusien - koronaepidemiaan suoranaisesti liittymättömien - velvoitteiden antamisesta kunnille ja kuntayhtymille tulisi nyt pidättäytyä. Lisäksi Kuntaliitto haluaa painottaa, että lakiesityksestä ja sen toimeenpanosta aiheutuvat kustannukset tulee korvata kunnille ja kuntayhtymille täysimääräisesti toteutuneiden kustannusten mukaan.

Suomen Kuntaliitto ry

Sari Raassina
johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö

tags