Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle 7.12.2021 ( 1028/03.01.00/2021) Timo Reina

Luonnos suden metsästystä koskevaksi kiintiöksi metsästysvuonna 2021-2022

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta poikkeusluvalla sallittavasta suden metsästyksestä metsästysvuonna 2021-2022.

Kuntaliitto toteaa, että asetusluonnos suden kannanhoidollisen metsästyksen sallimisesta ja suurimman sallitun saalismäärän rajaamisesta näyttäisi asetusluonnoksen muistioon ja siinä viitattuihin Luonnonvarakeskuksen alustaviin laskelmiin perustuen olevan linjassa susikannan suotuisan suojelutason vaatimusten kanssa. On selvää, että tätä tasoa ei saa vaarantaa, kuten EU:n tuomioistuimen Suomen suden metsästystä koskevasta ennakkoratkaisustakin ilmenee.

Susikannan taso aiheuttaa suuressa osassa Suomea huolta turvallisuudesta ja vahinkoja muun muassa kotieläimille. Kuten Suomen susikannan hoitosuunnitelmassa todetaan, susikannan hoito ei onnistu, jos reviireillä asuvien ja toimivien tarpeita ei oteta huomioon. On tärkeää, että susialueilla asuvien ihmisten sietokyky ja hyväksyntä nousevat, jotta susikannan kestävästä tasosta voidaan pidemmällä aikavälillä huolehtia ja vähentää asiaan liittyviä sosioekonomisia konflikteja.

Asetusluonnos vaikuttaisi olevan tasapainossa eri intressien välillä. Kuntaliitolla ei ole huomautettavaa asetusluonnokseen.

SUOMEN KUNTALIITTO

Timo Reina                                
Varatoimitusjohtaja                      

tags