Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle 30.11.2021 (1025/03.01.00/2021) Paavo Taipale

Vesitalousstrategia 2030 luonnos

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua Vesitalousstrategia 2030:n luonnoksesta.

Vesitaloudella, sen eri osa-alueineen, on tärkeä rooli vesivaroiltaan rikkaan maamme kestävän tulevaisuuden ratkaisuissa. Lausunnolla oleva asiakirja on tiivis otsikkotason kuvaus keskeisistä lähivuosina huomiota vaativista asiakokonaisuuksista. On tärkeää varmistaa, että muut parhaillaan valmistelussa olevat ministeriökohtaiset tai poikkihallinnolliset vesitaloutta koskevat tai sivuavat strategia-asiakirjat ja ohjelmat (esimerkiksi Kansallinen vesihuoltouudistus ja Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2030) toimivat samansuuntaisin tavoittein toisiaan tukien. Näin vältetään epäselvyydet ja ”harmaat alueet” käytännön toimenpiteiden toteutuksessa alue- ja paikallistasolla.

Kuntaliitto pitää hyvänä, että strategiassa on tunnistettu ja nostettu toimintaympäristötekijänä esille kriittisen infrastruktuurin toimintavarmuus ja huoltovarmuus sekä vesitalouden rooli niiden parantamisessa.

Vesihuollon hiilineutraalisuustavoite 2030 on esitetty strategiassa kovin suoraviivaisesti. Tavoitteen saavuttaminen ilman selvää kuvaa käytettävissä olevista toimenpiteistä sekä esimerkiksi mahdollisesti kiristyvien jätevesien puhdistusvaatimusten ja ravinnekierrätyksen muodostamien reunaehtojen rajaamana on jokseenkin epävarmaa.

Vesitalouden tiedon tuotannon ja tiedolla johtamisen kehittäminen ovat olennaisen tärkeitä. Kehitystyössä on keskeisenä tavoitteena oltava tarpeellinen yhteentoimivuus vesitaloustiedon ja muun luontotiedon sekä rakennetun ympäristön tiedon kanssa. Toimijoille ei pidä syntyä uutta hallinnollista taakkaa.

Kuntaliitto tukee strategian kirjausta siitä, että vesihuollon omistajuus ja määräysvalta säilytetään kunnilla ja asiakasomisteisilla osuuskunnilla. Kunnat ovat itsehallintonsa nojalla kykeneviä päättämään omistuksestaan. Vesihuollon kehittämisessä tulee voida ottaa huomioon myös taantuvien alueiden keskitetyn vesihuollon taloudellisen kestävyyden reunaehdot. Tulee siis tunnustaa, ettei keskitettyä vesihuoltoa liene tulevaisuudessa tarkoituksenmukaista tarjota kaikilla alueilla, joilla se on nykyisin saatavilla.

Kuntaliitto korostaa, että sektorien välisen yhteistyön ja kiertotalousratkaisujen edistämisessä on tärkeää huolehtia siitä, että säädösympäristö tukee horisontaalista yhteiskehittämistä hallinnon rajoista riippumatta. Keskenään pahimmassa tapauksessa jopa ristiriidassa olevien säädösten ongelmat kumuloituvat käytännön työssä kuntatasolla ja haittaavat strategian tavoitteiden toteutumista.

Lopuksi Kuntaliitto toteaa, että Vesitalousstrategia 2030 on sinänsä luettavuudeltaan selkeä ja tiivis kokonaisuus, mutta asioiden hieman laajempi taustoittaminen tekisi siitä vakuuttavamman. Niin ikään maininnat strategian toimeenpanon edellyttämistä henkilöstö- tai rahoitustarpeista loistavat poissaolollaan. Strategian täysimittainen toimeenpano ei onnistune kokonaan ilman lisärahoitusta.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Miira Riipinen                              
Johtaja, Yhdyskunta ja ympäristö  

Paavo Taipale
Yhdyskuntatekniikan päällikkö

 

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!