Ilmastonmuutos

Miten kunta voi vähentää kasvihuonepäästöjään?

Kasvihuonekaasujen vähentäminen kunnissa onnistuu:

Suunnittelemalla tarkoituksenmukaisen yhdyskuntarakenteen, säästämällä energiaa, käyttämällä uusiutuvia energialähteitä,  ehkäisemällä jätteiden syntyä ja käsittelemällä jätteet asianmukaisesti, tukemalla kestäviä liikkumistapoja ja tekemällä vihreitä hankintoja.

Ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää kunnassa yhteistä tahtoa sekä laaja-alaista, eri toimijoiden välistä yhteistyötä.
 

Yhdyskuntasuunnittelu

Kaupunkisuunnittelulla voidaan vaikuttaa erityisesti liikenteen aiheuttamiin kasvihuonekaasupäästöihin. Yhdyskuntarakenne ja toimintojen sijoittelu vaikuttavat oleellisesti liikenteen määrään. Mitä enemmän hajallaan yhdyskuntarakenne on, sitä enemmän syntyy liikennettä. Uudet alueet tulisi sijoittaa hyvien kevyenliikennereittien ja joukkoliikenne yhteyksien varrelle, ei kuitenkaan kovin kauas kunnan keskustasta ja palveluista.

Yhdyskuntasuunnittelulla voidaan edesauttaa esimerkiksi kaukolämmön tai maakaasun käyttöä. Jos uudet asuinalueet rakennetaan suunnitelmallisesti, voidaan kaukolämpö tai maakaasuverkostoja hyödyntää tehokkaasti ja kannattavasti.

Energiatehokkuus julkisissa kiinteistöissä

Kuntien kiinteistöt toimistoista urheiluhalleihin kuluttavat paljon energiaa. Energiankulutuksen järkevä ja oikea käyttö lisää kiinteistöjen viihtyvyyttä, tuo taloudellista säästöä sekä vähentää osaltaan kasvihuonekaasupäästöjä. Energiankulutuksen vähentämiseen päästään usein varsin yksinkertaisilla ja halvoilla toimenpiteillä, kuten lämmitysjärjestelmän säädöillä ja ilmastoinnin järkevällä käytöllä.

Energiatehokkaat hankinnat

Jokainen kunta tekee vuosittain suuret määrät tavaroiden ja palveluiden hankintoja. Suosimalla julkisissa hankinnoissa vähän energiaa kuluttavia laitteita ja palveluita, voidaan vähentää energiankulutusta ja silloin myös kasvihuonekaasupäästöjen määrä pienenee.

Uusiutuvien energialähteiden suosiminen

Suurin osa kasvihuonekaasuista syntyy fossiilisten polttoaineiden polttamisesta. Uusiutuvien energialähteiden, kuten tuulivoiman, aurinkoenergian tai bioenergian, käyttö vähentää oleellisesti ilmastolle haitallisten kaasujen määrää. Samalla paikallinen ilmanlaatu paranee merkittävästi.

Jätteiden vähentäminen, uudelleenkäyttö ja kierrätys

Jätteiden vähentäminen ja kierrättäminen vähentävät kasvihuonekaasuja kahdella tavalla. Mitä enemmän tuotteiden valmistukseen käytetään kierrätettäviä materiaaleja, sitä vähemmän kuluu energiaa. Jätteiden väheneminen vähentää samalla kaatopaikoilla syntyvän haitallisen metaanin syntymistä.

Kaatopaikoilla kaatopaikkakaasun muodostuminen vähenee oleellisesti, jos biojätteet kompostoidaan erikseen. Siitä syystä biojätteen keräyksen tehostaminen on tärkein toimenpide kaatopaikkojen metaanin vähentämisessä. Kunnat voivat tehostaa omien kiinteistöjensä, kuten koulujen ja työpaikkojen jätehuoltoa sekä opastaa kuntalaisia jätteiden lajittelussa.

Jätteistä energiaa

Jätehierarkian mukaisesti ensin on pyrittävä estämään jätteen synty. Tämän jälkeen jäte on hyödynnettävä materiaalina. Jätteiden hyödyntäminen energiana on hyväksyttävä vaihtoehto silloin, kun jäte soveltuu energiana hyödynnettäväksi, ja kun vältytään muilta ympäristöä rasittavilta toimilta kuten pitkiltä kuljetuksilta.

Kaatopaikoilla syntyvää kaasua voidaan käyttää sähkön tai lämmön tuotantoon. Jos hyötykäyttö ei ole mahdollista, voidaan kaasu polttaa soihdussa. Silloin ilmakehälle haitallinen metaani muuttuu vähemmän haitalliseksi hiilidioksidiksi.

Liikenneväylien ja – kaluston ratkaisut

Liikennesuunnitteluun panostamalla edistetään liikenteen sujuvuutta, mikä vähentää päästöjä. Kuljetuslogistiikan kehittäminen, oikeat kalustovalinnat erilaisille reiteille ja erityyppiseen ajoon sekä kaluston kunto vaikuttavat polttoaineen kulutukseen ja syntyviin päästöihin.