Kuntaliiton sivistyspoliittinen ohjelma - Sivistyksen suunta 2030

Ilmastonmuutos – palvelut ja eläminen kestävällä tavalla

Ilmastonmuutos haastaa kuntia ennakoimaan toiminnan vaikutuksia kuntalaisten hyvinvointiin ja elinympäristöön pitkällä tähtäimellä. Kunnat ovat avainasemassa sosiaalisesti kestävän kehityksen edistämisessä hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Sivistyspalveluilla tarjotaan ihmisille tietoa ja vaihtoehtoja tehdä elämässä kestäviä valintoja. Kestävillä arjen ratkaisuilla jokainen kuntalainen voi valita ja vaikuttaa ilmastonmuutokseen paikallisesti ja globaalisti. Sivistystoimiala on kasvatus- ja koulutuspalveluiden sekä hyvinvoinnin ja terveyden tuottajana merkittävä pedagoginen vaikuttaja ja mahdollistaja. Koulutussisällöt ja -tavoitteet perustuvat kestävän elämäntavan periaatteille.  

Kuntalaiset ovat kiinnostuneita tietämään, miten sivistys- ja hyvinvointipalveluja tuotetaan kestävän kehityksen mukaisesti vähentäen mm. toimintojen hiilijalanjälkeä. Liikenteen, palveluverkon ja investointien energiatehokkaalla suunnittelulla, toteutuksella ja käytölla voidaan vähentää päästöjä. Kuntien ja kaupunkien verkostoituminen luo edellytyksiä uudentyyppiselle talouskasvulle, viennille sekä erityisesti digitaalisten tuotteiden kehittymiselle.

Kuntaliiton sivistyspoliittiset tavoitteet

Sivistyspalveluilla toteutetaan sivistyksellisiä perusoikeuksia ja lisätään yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia.

Palvelujen tuottamista kehitetään ja edistetään monikanavaisesti ottaen huomioon palvelujen saavutettavuus ja kuntalaisten palvelutarpeiden monimuotoisuus sekä digitaalisaation mahdollisuudet.

Kuntia tuetaan kestävien ratkaisujen kehittämisessä ja käyttöönotossa esimerkiksi palveluverkkosuunnittelussa, rakentamisessa, kuntien välisessä yhteistyössä ja yhteistoiminnassa sekä henkilöstön osaamisen päivittämisessä. Myös hankinnoissa vahvistetaan osaamista sekä innovatiivisia ratkaisuja.

Sivistyspalveluissa tilojen käyttö ja toimintatavat palveluissa perustuvat kunnan kestävän kehityksen linjauksiin. Tiloja käytetään tehokkaasti monitoimitiloina yli toimialarajojen.

Kestävän elämäntavan tietojen ja taitojen oppiminen ovat keskeinen osa opetusta ja kasvatusta ja läpäisevästi läsnä kaikessa toiminnan järjestämisessä.

Kuntaliitto toimii

Kuntaliitto kehittää yhdessä kuntien kanssa ratkaisuja, joilla kunnat voivat edistää ja turvata sivistyksellisten perusoikeuksien toteutumista.

Kuntaliitto tukee kuntia löytämään paikalliset olosuhteet ja tarpeet huomioivia ratkaisuja, joilla sivistyspalveluja voidaan järjestää ja tuottaa kestävällä tavalla.

Kuntaliitto edistää toiminnan järjestämisessä kuntien välistä yhteistyötä mukaan lukien digitaalisten toimintamallien ja palvelujen kehittäminen.

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme