Opetuksen ja kulttuurin tilastoja ja tilastolähteitä

Opetus- ja kulttuuritoimen tilasto-organisaatioita ja -lähteitä

Opetus ja kulttuuri tilastokuva

Kuntaliitto ei ole tilastoviranomainen eikä sillä ole omaa virallista tiedonkeruuta varhaiskasvatus-, opetus- tai kulttuuripalveluista.

Tilastojen laadinnasta, siihen liittyvistä tiedonkeruista, tietojen käsittelystä, tietojenantovelvollisuudesta sekä neuvotteluvelvollisuudesta on säädetty lailla. Tilastointiin liittyviä keskeisiä lakeja ovat Tilastolaki (280/2004) sekä opetus- ja kulttuuripalvelujen valtionosuusjärjestelmään liittyvien tietojen osalta laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009), valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1766/2009) sekä laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009). 

Varhaiskasvatuksen tilastot

Varhaiskasvatuksen tietoja kerätään mm. Tilastokeskuksen kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruussa sekä THL:n sosiaalipalvelujen toimintatilastossa. THL, Tilastokeskus ja Opetushallitus julkaisevat yhteistyössä varhaiskasvatuspalveluiden kustannus- ja lapsimäärätietoja omissa tilastopalveluissaan.

Indikaattoripankki SOTKAnet on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tietopalvelu, jonka tiedot perustuvat THL:n ja muiden sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden keräämiin tietoihin. SOTKAnetistä löytyvät myös varhaiskasvatusta koskevia tietoja eri vuosilta sekä aluevalinnoilla.

SOTKAnet

THL Varhaiskasvatus 2020

Opetuspalvelujen tilasto-organisaatiot ja -palvelut

Tilastokeskus 

Tilastokeskus toteuttaa lukuisia kuntia ja kuntayhtymiä koskevia tiedonkeruita vuosittain ja kokoaa rekisteritietoa yhteen. Opetus- ja kulttuuripalvelujen kannalta keskeisiä tiedonkeruita ja tilastoja ovat mm. kuntien ja kuntayhtymien taloustilasto, järjestäjä- ja oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat -tiedonkeruu sekä väestön koulutusrakennetilasto.

Tilastokeskuksen Koulutus-aihealueen tilastoissa on tietoa: 

 • oppilas- ja opiskelijamääristä
 • koulutukseen hakeutuneista, aloittaneista, keskeyttäneistä ja tutkinnon suorittaneista eri koulutusasteilla
 • erityisopetuksesta
 • koulujen ja oppilaitosten määristä
 • ainevalinnoista
 • koulutuksen taloudesta
 • opiskelijoiden koulutukseen hakeutumisesta ja sijoittumisesta
 • väestön koulutusrakenteesta

Koulutustilastot

Opetushallitus

Opetushallitus toteuttaa valtionosuusjärjestelmään liittyvää suorite- ja kustannustiedonkeruuta esim. yleissivistävästä koulutuksesta, ammatillisesta koulutuksesta, vapaasta sivistystyöstä, kirjastoista ja kulttuurista.

Opetushallitus julkaisee tietoja esimerkiksi:

 • oppilas-, opiskelija- ja muita suoritemääriä
 • Kustannustietoja
 • Yksikköhinta- ja rahoitustietoja

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit

Opetushallinnon yhteinen tietopalvelu Vipunen

Vipunen on opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen tietopalvelu, jonka tilastot perustuvat Tilastokeskuksen, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen keräämiin tietoihin ja rekistereihin. Tiedot ovat julkisia.

Vipunen

Aluehallintovirastojen(AVI) Patio-järjestelmä

Aluehallintovirastojen tehtäviin sisältyy mm. opetus- ja sivistystoimen peruspalvelujen alueellisen ja yhdenvertaisen toteutumisen arviointi. Pation tilastopalvelu sisältää mm. tilasto- ja paikkatietoja koulujen ja oppilaitosten saavutettavuudesta.

http://www.patio.fi/

Kouluikkuna - Esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vertailutietokanta

Kouluikkuna on kuntien ja Kuntaliiton yhdessä kehittämä esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vertailutietopalvelu. Palveluun liittymällä kunta saa vertailutietoa opetuspalveluiden kustannuksista ja toiminnasta suhteessa muihin vertailukuntiin. Kouluikkunaa ylläpidetään Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriyksikössä sekä kehitetään yhdessä Kouluikkunan verkostojen kanssa.

http://www.kouluikkuna.fi

Kulttuuri-, kirjasto-, nuoriso- ja liikuntapalvelujen tilasto-organisaatiot

Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja kirjastopalvelujen tilastointi on jakaantunut useammalle organisaatiolle. Osa tiedonkeruusta on lakisääteistä ja osa vapaaehtoista.

Tilastokeskuksen taloustilastossa kerätään kunnallisten liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelusektoreiden meno- ja tulotietoja sekä toimintatietoja. Myös taiteen perusopetuksesta kerätään vastaavia tietoja talous- ja toimintatilastoon. Opetushallitus kerää tuntiperusteisen taiteen perusopetuksen kustannus- ja suoritetietoja koulutuksen järjestäjiltä.

Lapsien ja nuorien elinoloihin sekä nuorisotyöhön liittyvää tietoa ja tilastointia löytyy opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta sekä Valtion nuorisoneuvoston sivuilta. Nuorisotyötä sekä nuorten asenteita ja vaikuttamismahdollisuuksia selvitetään vuosittain Nuorisobarometri-tutkimuksessa. TEAviisarin avulla voi hakea indikaattoritietoa lasten, nuorten ja perheiden terveyden edistämisestä eri toimialoilla kunnissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sotkanetistä löytyvät lisäksi koululaisten Kouluterveyskyselyjen tulokset.

https://tietoanuorista.fi/

https://nuorisotilastot.fi/

https://www.teaviisari.fi/

https://www.sotkanet.fi/

Kirjastopalvelujen tunnuslukuja kerätään vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriön alaiseen yleisten kirjastojen tilastotietokantaan.

http://tilastot.kirjastot.fi/

Kunnallisista liikuntapaikoista löytyy tietoa LIPAS -liikuntapaikkojen tietopankista.

http://lipas.cc.jyu.fi/lipas/

Taidelaitoksien tilastointi on jakaantunut museo-, teatteri- ja orkesteritilastoihin, joita taidejärjestöt kokoavat.

https://www.museotilasto.fi/

http://www.tinfo.fi/fi/teatteritilastot

http://www.danceinfo.fi/tilastot/esitykset/

Lisäksi Tilastokeskus julkaisee tietoja kulttuuripalveluiden taloudesta, rakenteesta ja käytöstä.

http://www.tilastokeskus.fi/til/klt.html