Projektipäällikkö Irmeli Myllymäen blogi 19.6.2017

Sivistyskuntaa rakentamassa - yhteistyötä yhdyspinnoilla

Kunta on vuonna 2019 erilainen kuin nyt. Juuri valitut päättäjät saavat pohdittavakseen, minkälainen on oman kunnan tulevaisuuden visio, mitä vahvuuksia kunnassa on ja mihin halutaan panostaa. Visiointiin vaikuttaa oleellisesti puolentoista vuoden päästä tapahtuva Suomen historian suurimpiin julkisen hallinnon uudistuksiin kuuluva muutos. Kuntaliitossa on nyt käynnistetty hanke, joka nostaa esiin opetus- ja kulttuuripalvelujen roolia ja merkitystä tulevaisuuden kunnassa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyessä maakuntiin 1.1.2019 opetus- ja kulttuuripalvelujen kokonaisuus tulee olemaan kunnan suurin toimiala. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä sivistyspalvelut sekä sote limittyvät toisiinsa monin tavoin ja palvelujen väliltä löytyy runsaasti ns. yhdyspintoja. Tulevaisuudessa näillä yhdyspinnoilla työskennellään yhteistyössä kuntien ja maakuntien toimijoiden kanssa. Yhteistyön onnistumisella on suora yhteys asiakaspalvelun laatuun.

Useat sivistyspalvelujen yhdyspinnat liittyvät hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Ei ole yhdentekevää, miten tulevaisuudessa perusopetuksen ja kouluterveydenhuollon yhteistyö toimii. Hyviä toimintamalleja varhaiskasvatuksen ja neuvolan tai koulujen, päiväkotien ja lastensuojelun kesken tarvitaan vuoden 2019 jälkeen yhtä paljon kuin tänäkin päivänä. Liikunnan ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset on ymmärretty, mutta minkälaisia konkreettisia yhteistyömuotoja järjestelmän muutos tuo tullessaan? Useissa kunnissa ollaan huolissaan, onko mahdollista jatkaa hyvin toimivia käytäntöjä uudistuksen jälkeen.

Kunnan on mahdollista aloittaa valmistautuminen jo nyt. Aluksi kannattaa selvittää, mitä ovat ne yhdyspinnat, jotka järjestäjätahon muuttuessa tulee hoitaa kuntoon. Liikkeelle voi lähteä nykytilanteesta nostamalla esiin sivistyspalvelujen ja soten olemassa olevat keskeiset yhteistyön muodot. Sen jälkeen on paikallaan miettiä, onko nykyinen toimintamalli hyvä vai löytyykö siitä kehittämisen varaa.

Tyhjästä ei tarvitse aloittaa. Useat lasten ja nuorten palveluja koskevat erityislait, kuten oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, lastensuojelulaki tai nuorisolaki velvoittavat kuntia monialaiseen yhteistyöhön. Näiden velvoitteiden myötä kunnissa on laadittu lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmia tai vastaavia asiakirjoja, joihin sisältyy runsaasti huolella mietittyjä toimintamallien kuvauksia. Myös Lasten ja nuorten palvelujen muutosohjelma LAPE kehittää parhaillaan yhdyspinnoille sijoittuvia malleja. Haasteena on löytää kuntien lukuisista hyvistä käytännöistä tulevaan järjestelmään parhaiten soveltuvat ratkaisut. Uudistus tuo eteemme oivan tilaisuuden muuttaa huonosti toimivia tai tehottomia prosesseja. Hyvä muutos näkyy kuntalaiselle arjen käytännöissä, ei hallintorakenteissa.

Kuntien hallinnoissa aletaan nyt havahtua yhdyspintojen rakentamiseen. Tulevaisuuden kuntaa koskeva strategiatyö alkaa päättäjien kanssa todennäköisesti vasta syksyllä. Soteen valmistautuminen ja kunnan strategian laadinta tapahtuvat rinnakkain. Jos kunta on pystynyt määrittelemään oman tulevaisuudenkuvansa ja tavoitteensa, sen toimijat ovat valmiimpia hakemaan ratkaisuja myös uusilta yhteistyöpinnoilta maakunnan kanssa.

Kuntaliiton Sivistyskunnan roolit ja tuki -projektilla tähdätään sivistyskunnan mahdollisuuksien löytämiseen ja vahvuuksien osoittamiseen. Opetus- ja kulttuuriyksikön käynnistämän työn tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön roolia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Sivistyspalvelujen vaikutus on vahva myös tulevaisuuden kunnan muissa rooleissa. Projektilla on tarkoitus auttaa ja ohjata kuntia hyödyntämään sivistyspalveluihin liittyvää osaamista monipuolisesti tulevaisuuden kunnan rakentamisessa. Sote-uudistukseen liittyvä yhdyspintatyö tulee olemaan projektin lähiajan painopiste ja siinä toimitaan yhteistyössä Kuntaliiton muiden hankkeiden kanssa.

Tulevaisuuden sivistyskunta -teema tulee eri muodoissa olemaan mukana Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriyksikön tapahtumissa ja tapaamisissa. Vaikuttaminen meneillään olevissa uudistuksissa edellyttää arjen tuntemista, ja siksi vuoropuhelua kuntien kanssa käydään tiiviisti.

 

tags