Kuntaliitto pitää eri toimijoiden välistä yhteistyötä erittäin tärkeänä koronapandemiatilanteessa

Invalidiliitto on lähestynyt 12.5. Kuntaliittoa kirjeellä suojavälineiden saatavuutta koskien. Kuntaliitto kiittää kirjeestä – tässä vastauksemme.

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa valtakunnallisia ohjeistuksia suojavälineiden käytöstä koronatilanteen aikana, Kuntaliitolla ei ole ohjeidenantovaltuuksia. Sen sijaan Kuntaliitto on tiedottanut annetuista ohjeista kahdessa vammaisalan toimijoille suunnatussa Maakunnallistuvat vammaispalvelut -verkoston kriisikokouksessa 23.4. sekä 7.5.2020. Ensimmäisessä kokouksessa osallistujia oli 78, toisessa 108. Verkoston seuraava kriisikokous pidetään 3.6.2020. Osallistujat edustivat laajasti vammaisalan kunta-, järjestö- ja yksityisiä toimijoita. Verkostoa ylläpitää Kuntaliitto yhdessä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa, ja tilaisuuksissa on ollut sekä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen että Sosiaali- ja terveysministeriön edustajien puheenvuorot ajankohtaisista asioista kuten mm. suojavälineistä. Em. tahojen asiantuntijat ovat tilaisuuksissa myös vastanneet aihetta koskeviin kysymyksiin.

Kuntaliiton sivulle on koottu kuntien kannalta relevantteja ohjesivuja koronavirukseen seurantaan ja varautumiseen liittyen. Kuntaliitto kehottaa seuraamaan aktiivisesti viranomaisten päivittyvää ohjeistusta.

Kuntaliitto huomauttaa, että kaikki henkilökohtaista apua saavat henkilöt ja omaishoidettavat eivät kuulu koronapandemian riskiryhmään, ja toisaalta riskiryhmään kuuluvia henkilöitä on paljon kuntien tuottamien palvelujen ulkopuolella. Riskiryhmään kuuluvia tulisi tarkastella kokonaisuutena. Koronaviruksen esiintyminen on vaihdellut maan eri osissa, joten mahdollinen poikkeaminen annetuista ohjeista on voinut johtua siitä, ettei suojaimia ole ollut mahdollista toimittaa alueille, missä tapauksia on vähän. Tällöin paikallisin ohjein on jouduttu priorisoimaan suojainten käyttöä sinne, missä tartuntariskit ovat suurimmat.

Aluehallintovirasto suorittaa tiedonkeruuta kuntien sosiaalipalvelujen tilasta viikoittaisilla kyselyillä, joiden tulokset välitetään sosiaali- ja terveysministeriöön valtakunnallista analyysia varten. Kuntaliitolla on periaatepäätös siitä, että vallitsevassa tilanteessa kuntia ei kuormiteta lisäkyselyin.

Hanna Tainio
varatoimistusjohtaja

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista