Kiertotalousosaamista työmarkkinoille ja osaksi kaupunkistrategiaa

KIERTO-hanke: Työ- ja yrityspalvelut vihreän siirtymän vauhdittajina

KIERTO – Kiertotaloudesta kasvua -hanke on Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen koordinoima kumppanuushanke, jossa luodaan uutta työtä ja osaamista kiertotalouden ympärille. KIERTO-hanke toteutetaan yhteistyössä osatoteuttajien kanssa, joita ovat Ekokumppanit Oy, Nextiili ry, Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä, Sopimusvuori ry sekä TITRY ry. KIERTO-hankkeen kohderyhmänä ovat tamperelaiset heikossa työmarkkina-asemassa olevat, ensisijaisesti alle 30-vuotiaat nuoret työttömät työnhakijat, yritykset, kolmannen sektorin toimijat sekä kaupungin eri yksiköt ja päättäjät. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,09 miljoonaa euroa ja sen päärahoittaja on Euroopan Sosiaalirahasto. Hanke toteutetaan ajalla 1.12.2021-31.8.2023.

Kaupungin, asiantuntijayrityksen ja kolmannen sektorin työpajojen yhteistyö on mahdollistanut palveluiden kehittämisen sektorirajat ylittävällä PPPP-mallilla (Public, Private, People, Partnership), jossa yhdistetään jokaisen vahvuuksia. Kolmannen sektorin työpajoissa yhteisöllinen, työpaikalla tapahtuva oppiminen ja mahdollisuudet ketteriin kokeiluihin, kaupungilla vahva yritysyhteistyöosaaminen ja kumppanuudet koulutusorganisaatioihin yhdistettynä Ekokumppanit Oy:n kestävän kehityksen asiantuntijarooliin. Hankeyhteistyö on mahdollistanut toiminnan, joka säästää resursseja, yhdistää osaamista ja oppimista sekä luo uusia kumppanuuksia asiakkaita hyödyttävällä tavalla.

Lisätiedot

Riina Hiipakka-Lahti
Projektipäällikkö
riina.hiipakka-lahti@tampere.fi
kierto@tampere.fi

Avaa kaikki

Työkaluja kiertotalousosaamisen kehittämiseen

KIERTO-hankkeen keskeisenä tavoitteena on lisätä työnhakijoiden, yrittäjien, päättäjien ja kuntalaisten kiertotalousosaamista. Tätä tarkoitusta varten KIERTO-hankkeen verkkosivuille on rakennettu Kiertotalous työelämätaitona -verkkokurssi. Kurssi on ilmainen ja tarkoitettu kaikille kiertotaloudesta ja kestävästä työelämästä kiinnostuneille.

Kestävästä kehityksestä ja kiertotaloudesta on olemassa jo paljon koulutusmateriaalia. Kestävää työelämää ja siihen liittyviä uramahdollisuuksia on kuitenkin käsitelty vielä vähän. Kiertotalous työelämätaitona -verkkokurssi koostuu kolmesta eri osa-alueesta, jotka ovat Kiertotalouden tausta ja tarpeellisuus, Kiertotalouden liiketoimintamallit sekä Kiertotalous työelämässä. Perehdyttyään kurssiaineistoihin opiskelija tietää, mitä kiertotalous on, miten eri tavoin kiertotaloutta voidaan toteuttaa sekä miten kiertotalous liittyy työelämään. Kurssi antaa hyvät perustiedot kiertotaloudesta sekä sysäyksen oman kestävän urapolun pohdinnalle.

Kurssi rakennettiin ensisijaisesti palvelemaan hankkeen työnhakija-asiakkaiden urasuunnittelua ja työllistymistä. Kurssimateriaalia voivat kuitenkin hyödyntää kaikki ohjaus- ja neuvontatyötä eri kohderyhmien kanssa tekevät. Erityisen hyvin kurssi soveltuu työpajaympäristössä kierrätys-, huolto- ja korjaustehtävissä kiertotaloustyötä tekevien tukityöllistettyjen uraohjauksen tueksi.

Hankkeessa on työnhakijoiden ohjaustyön tueksi kehitetty työkaluja, joiden avulla kestävä työelämä ja kiertotalouden teemat saadaan luontevaksi osaksi ohjausta. Vihreän uraohjauksen työkalupakki lisätään hankkeen verkkosivuille kesäkuussa 2023. Materiaalit ovat vapaasti hyödynnettävissä kaikenlaisessa ohjaustyössä. Aineistoon tulee sisältymään muun muassa kiertotalousosaamisen kartoittamisessa käytettävä työkalu ja esimerkkejä ammattialoista, joissa osaamista voi hyödyntää.

Vihreän uraohjauksen työkalupakissa kerrotaan myös esimerkkejä osaamisen kehittämisestä työllistämistoimien aikana työssä oppimalla eli suorittamalla hankkeessa kehitettyjä paikallisia kiertotalouteen liittyviä osatutkintoja. Hankkeen osatoteuttajien työpajat ovat toimineet tehokkaina oppimisympäristöinä. KIERTO-hankkeen aikana on kehitetty kaksi kiertotalousosaamista lisäävää osatutkintoa, jotka voi suorittaa paikallisesti työpaikalla työskennellen. Hävikin hyödyntäminen ravitsemispalveluissa -osatutkinto (15 ops) luetaan osaksi ravintola- ja cateringalan perustutkintoa. Tämä osatutkinto luotiin Tampereen evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredun yhteistyönä. Osatutkinto tuo lisää osaamista muun muassa hävikkiruoan hyödyntämiseen ja/ tai raaka-aineiden tuote- ja ruokalistasuunnitteluun sekä hävikkiruoka- ja juomatuotteiden jalostamiseen, valmistamiseen ja tarjolle laittamiseen. Tutkinnon osan voi suorittaa tällä hetkellä Tampereen seurakuntayhtymän hävikkiruokaravintola Kierrossa.

Kierrätystekstiilin lajittelu -osatutkinto (15 ops) luetaan osaksi tekstiili- ja muotialan perustutkintoa. Osatutkinto kehitettiin Nextiili ry:ssä yhdessä Tampereen seudun ammattiopisto Tredun kanssa. Koulutukseen osallistuja saa tietoa tekstiilin uudelleenkäytöstä, tekstiilimateriaaleista ja tekstiilien kiertotalouden tulevaisuudennäkymistä eri tekstiilien tunnistamisessa ja kierrätystekstiilin uudelleenkäytössä. Tutkinnon osasta on tulossa valtakunnallinen vuoden 2023 aikana.

Kaupungin henkilöstön osaamisen ja toiminnan kehittäminen

Tampereen kaupungin tavoitteena olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen pääseminen tulee vaatimaan suuria harppauksia kaikilta kaupunkilaisilta. Tampereen kaupungin yksiköissä tämä tarkoittaa nykyisten toimintojen kriittistä tarkastelua ja konkreettisia muutoksia, joita edistämään KIERTO-hanke on kehittänyt KIERTO-agenttimallin.

KIERTO-agentti on kestävän työelämäosaamisen lähetti, joka edistää yksikön hiilineutraalisuustavoitteiden toteutumista. KIERTO-agentti työllistetään kaupunkityöllistämisen mallin mukaisesti palkkatuella kaupungin yksikköön. Agentteja ovat työllistäneet muun muassa koulut, päiväkodit, sosiaali- ja terveyspalvelut, liikunta- ja kulttuuripalvelut sekä työllisyys- ja kasvupalvelut.

KIERTO-agenttien tehtävät sovitetaan yksikön ja työllistettävän taustan mukaan. Koulutustaustaa tärkeämpää on kiinnostus kestävää kehitystä kohtaan ja halu oppia lisää. Esimerkiksi kouluissa ja päiväkodeissa toimivan agentin tehtävissä voivat painottua ohjauksen ja ympäristökasvatuksen teemat. Agentin työtehtävät voivat liittyä myös yksikön tarpeettomien materiaalien ja tavaroiden kierrättämiseen tai esimerkiksi kirjaston lainaustoiminnan laajentamiseen työkaluihin tai muuhun kuntalaisille tarpeelliseen.

Agenttien toimintaa yhdistää yksikön kiertotaloustilanteen kartoittaminen ja kehittäminen sekä yksikön henkilöstön kiertotalousosaamisen lisääminen. Agenttitoiminta on linkitetty kaupungin ekotukitoimintaan ja usein agentin työpaikkaohjaajana toimii yksikön ekotukihenkilö. Tavoitteena on, että yksikkö jatkaa KIERTO-agentin aloittamaa työtä. Agentti saa työjakson aikana lisää osaamista kiertotaloudesta ja tärkeää työkokemusta jatkotyöllistymisen tueksi. Kaupunki toimii oppimisalustana ja agentti voi työjakson aikana suorittaa myös osatutkintoja, kuten esimerkiksi Ilmastovastuullisen toiminnan osatutkinnon (15 osp).

KIERTO-hankkeen päätyttyä agenttimalli toimii osana kaupungin palkkatukityöllistämistä. Jatkossa agenttien tukena toimii KIERTO-hankkeen kouluttama palveluntuottaja, jonka tehtävänä on tukea palkkatukijaksojen onnistumista ja jatkotyöllistämistä. Agenttien ja yksiköiden asiantuntijatukena toimivat Ilmasto- ja ympäristöpolitiikan yksikön asiantuntijat ja vertaistukena muut työllistetyt agentit.

Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluiden vuosisuunnitelman tavoitteena on tukea työllistämistoimilla kaupungin yksiköiden hiilineutraalisuustekoja ja niiden kehittämistä. Yksiköihin suuntautuvan toiminnan lisäksi KIERTO-hanke on ollut edistämässä työllisyys- ja kasvupalveluiden sisäisen toiminnan kehittämistä.

Yksikön henkilöstölle on järjestetty erilaisia koulutuksia ja infoja kiertotalouteen, kestävään uraohjaukseen ja yritysyhteistyöhön liittyen. Uusien työntekijöiden perehdytysohjelmaan kuuluu KIERTO-hankkeen perehdytys kestävistä työllisyys- ja yrityspalveluista. Hankkeen päätyttyä materiaalit löytyvät Moodlesta. Nimetyt yhdyshenkilöt ovat osallistuneet KIERTO-hankkeen materiaalien kehittämiseen ja toimivat tärkeänä kanavana hankkeen ja asiakastyötä tekevien työntekijöiden välillä.

KIERTO-hanke mittasi hankkeen alkupuolella työllisyys- ja kasvupalveluiden henkilöstön kiertotalousosaamisen tasoa. Kyselyyn vastanneista 96 % tiesi, mitä kiertotaloudella tarkoitetaan, mutta vain 8 % tunsi kaupungin hiilineutraalisuustrategiat hyvin, 27 % ei ollenkaan. Vastanneista 31 % koki omaavansa hyvän osaamisen kiertotaloudessa, 38 % tyydyttävän ja 18 % heikon. Vastanneista 57 % koki kiertotalouden olevan osa omaa työtä ja 53 % oli keskustellut asiakkaan kanssa kiertotaloudesta. Hankkeen toimenpiteiden vaikuttavuutta henkilöstön osaamiseen selvitetään uudella kyselyllä hankkeen loppupuolella.

Yrittäjyyden, yritysten ja yhdistysten tukeminen kiertotalouteen siirtymisessä

KIERTO-hankkeessa on tuettu yrityksiä ja yhdistyksiä kiertotalousliiketoiminnan kehittämisessä erilaisten koulutusten, verkostoitumismahdollisuuksien, kartoitusten ja kehitettyjen työkalujen avulla. Koulutusten, infojen ja webinaarien aiheina ovat olleet muun muassa hiilijalanjäljen laskeminen, ympäristöjärjestelmät, vastuullisuusviestintä ja -brändäys sekä kiertotalousliiketoiminnan kehittäminen.

Organisaation kiertotaloustilanteen kartoittamiseen on hankkeessa kehitetty helppokäyttöistä verkkotyökalua, jonka kysymyksiin yritys tai yhdistys voi itse vastata. Työkalun avulla organisaatio saa tietoa ja vinkkejä toimintansa kehittämiseen.

Yrityksillä on erilaisia haasteita kiertotalousliiketoiminnan kehittämisessä. Haasteita on kartoitettu ja niiden ratkaisemiseksi on koottu opiskelijoista ja työnhakijoista työpajoja, joissa yrityksille on kehitetty ratkaisuehdotuksia. Haastepajoja on järjestetty yhdessä oppilaitosten ja hankekumppaneiden kanssa. Haastepajoissa on ratkottu ravintoloiden ruokahävikkihaasteita, kierrätysmateriaalien hyödyntämistä ja vastuullisuusviestintää. Samalla opiskelijat ja työnhakijat voivat markkinoida osaamistaan työnantajille jatkotyöllistymisen näkökulmasta.

Hanke on tukenut myös yhdistyksiä oman toimintansa kehittämisessä ja brändäämisessä vastuullisina kiertotaloustoimijoina. Työllistävien yhdistysten toiminta on usein jo kiertotalouteen linkittyvää: kierrätystä, korjausta ja huoltoa. Hankkeen avulla on ideoitu strategioiden jalkauttamista käytännön toimintaan ja viestintään kilpailuvaltiksi.

Kiertotalousyrittäjyyden polkua on kehitetty hankkeen aikana Nextiili ry:ssä Uusio Upcycling -osaston ja tuotekehitystuen avulla. KIERTO-hanke perusti Nextiilin toimitiloihin shop-in-shop -osaston, jossa on myynnissä pirkanmaalaisten kädentaitajien tuotteita. Uusio Upcycling -osaston avulla tuotiin esiin materiaalien hyödyntämistä, elinkaariajattelua ja kädentaitajien osaamista. Uusio Upcycling -tuotteiden tekijät ovat olleet kädentaitajia, yrittäjiä ja tekijätahoja, jotka ovat käyttäneet tuotteissaan kokonaan tai osittain uusiokäyttö- ja kierrätysmateriaaleja.

Alkaville yrittäjille on kehitetty myös KIERTO-mentorointipalvelua, jossa yksilöllisen neuvonnan avulla on tuettu alkavia yrittäjiä suunnittelemaan yritystoimintaansa alusta asti kestävyysnäkökulmat huomioon ottaen. Tämän tyyppiselle palvelulle ja tiedolle on tarvetta, sillä alueen alkavien yrittäjien palveluvalikossa ei vielä ole ollut vastuullisuuteen tai kiertotalouteen tukea antavia palveluja.

Hankkeen kokoama KIERTO 100 -lista sisältää Pirkanmaalla toimivia yrityksiä, joiden toiminta pohjautuu kokonaan kiertotalouteen tai jotka ovat ottaneet ensimmäiset askeleensa matkalla kohti kiertotaloutta. Viestinnän avulla saadaan lisättyä kuntalaisten ymmärrystä kestävyyteen pohjaavan liiketoiminnan monimuotoisuudesta ja mahdollisuuksista. Yritykset on jaoteltu listassa kuuden eri liiketoimintamallin mukaan. Liiketoimintamallit ovat tuote palveluna, uusiutuvuus, jakamisalustat, tuote-elinkaaren pidentäminen, resurssitehokkuus ja kierrätys sekä asiantuntijapalvelut. Lista auttaa yrityksiä löytämään uusia yhteistyökumppaneita. Työnhakijat löytävät listan avulla työnantajia, jotka pystyvät tarjoamaan heille työnhakijoiden arvojen mukaista työtä.

Kiertotaloussanoman levittäminen vaatii viestintää

Hanke tiedottaa toiminnastaan verkkosivuillaan, omissa ja hankkeen osatoteuttajien sekä Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen sosiaalisen median kanavissa. Hankkeen osatoteuttajien toiminnasta ja avoinna olevista työkokeilu- ja palkkatukipaikoista viestitään niin ikään hankkeen omassa uutiskirjeessä sekä Tampereen työllisyys- ja kasvupalvelujen uutiskirjeissä. 

Hanke tuottaa myös podcastia, jossa keskustellaan ajankohtaisista kiertotalouteen liittyvistä aiheista, kuten muun muassa kiertotalousyrittäjyydestä, hävikkiraaka-aineiden hyödyntämisestä ravintola-alalla ja tekstiilien uudelleenkäytöstä. Keväällä 2023 toteutetaan podcast-sarja, joka kohdennetaan ohjausalan työntekijöille. Podcast-sarjassa tullaan käsittelemään kestävyysteemojen sisällyttämistä ohjaus- ja neuvontatyöhön.   

Hankkeen kehittämällä kiertotalousmessukonseptilla eli KIERTO FEST Future -kiertotalousmessuilla esitellään kestävään työelämään ja kiertotalouteen liittyvää tietoa, tuotteita, innovaatiota ja koulutusmahdollisuuksia. Kiertotalousmessut tuovat yhteen työnhakijoita, opiskelijoita, kiertotalousyrityksiä, yhdistyksiä sekä oppilaitoksia ja tarjoavat mahdollisuuden verkostoitumiseen.

Tutustu hankkeeseen

Esittelyvideo: KIERTO-hanke Tampere - YouTube

Kierron verkkosivut: Kiertotalous - kasvua ja uutta osaamista (kiertotaloudestakasvua.fi)

YouTube-kanava: KIERTO-hanke Tampere - YouTube

Ravintola KIERTO: Ravintola KIERTO - Kiertotaloudesta kasvua