EU:n erillisohjelmat

Terveys

EU:lla on terveysalan ohjelma, Kansanterveys kasvun tukena, vuosille 2014-2020. Sen lisäksi terveysalan hankkeita toteutetaan eurooppalaisissa innovaatiokumppanuuksissa (EIP) ja jäsenmaiden yhteisen ohjelmasuunnittelun (JIP) kautta.

Vuosina 2014–2020 toteutettava toimintaohjelma ”Kansanterveys kasvun tukena” on EU:n kolmas terveysalan monivuotinen ohjelma. Toimintaohjelman päätavoitteina on

  1. edistää innovatiivisia, tehokkaita ja kestäviä terveydenhuoltojärjestelmiä (pääosa rahoituksesta)
  2. edistää terveyttä, ehkäistä sairauksia ja tukea terveille elintavoille myönteistä ympäristöä
  3. suojella EU:n kansalaisia vakavilta rajat ylittäviltä terveysuhkilta
  4. parantaa paremman ja turvallisemman terveydenhuollon saatavuutta EU:ssa sekä edistää alan innovaatioita.

Ohjelman avulla noudatetaan EU:n terveysstrategiaa. Ohjelman budjetti vuosille 2014–2020 on 449 miljoonaa euroa. EU:n osuus hankkeiden rahoituksissa on 60 prosenttia ja erittäin hyvin perustein jopa 80 prosenttia.

Ohjelmaan voivat hausta riippuen osallistua erityyppiset organisaatiot osallistujamaista, kuten kansalliset terveysviranomaiset, julkisen ja yksityisen sektorin elimet (etenkin tutkimus- ja terveysinstituutiot), tutkimuslaitokset ja yliopistot, kansalaisjärjestöt ja kansainväliset organisaatiot, joiden toiminta liittyy terveyteen EU-tasolla, sekä muut oikeushenkilöt.

Terveysalan toimintaohjelmaa hallinnoi komissio, jota avustaa tässä tehtävässä kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto (CHAFEA). Ohjelman vuosittain julkaistavassa työsuunnitelmassa määritetään toiminnan painopistealueet ja toimien rahoituskriteerit, joiden perusteella hankehaut ja tarjouskilpailut julkaistaan.

Eurooppalaiset innovaatiokumppanuudet

Terveysalan hankkeita toteutetaan myös eurooppalaisten innovaatiokumppanuuksien (EIP) kautta. Innovaatiokumppanuudet ovat tuovat yhteen julkisen ja yksityisen sektorin toimijoita, jotka pyrkivät löytämään ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin tutkimuksen ja innovoinnin kautta.

Kumppanuudet eivät ole itsessään rahoitusvälineitä, mutta niiden tavoitteet on sisällytetty Horisontti 2020 -ohjelman työohjelmiin, jotka määrittävät painopisteet ohjelmasta myönnettävälle rahoitukselle.

Terveyden alalla toimii aktiivisen ja terveen ikääntymisen innovaatiokumppanuus: Active and Healthy Ageing EIP. Sen toimilla pyritään pidentämään keskimääräistä terveen elinajan odotetta EU:ssa kahdella vuodella vuoteen 2020 mennessä. Kumppanuus perustuu yhteistyöhön, jossa ovat mukana Euroopan komissio ja EU-maat, alueet, elinkeinoelämä, terveydenhuollon ja sosiaaliturvan ammattilaiset sekä vanhuksia ja potilaita edustavat järjestöt.

Jäsenmaiden yhteinen ohjelmasuunnittelu terveyden alalla

Yhteinen ohjelmasuunnittelu (Joint Programming, JP) on eurooppalainen toimintatapa valmistella ja toteuttaa suuria tutkimuskokonaisuuksia yhteiskunnallisesti merkittävillä aihealueilla. Ne toteutetaan pääasiassa kansallisten tutkimus- ja innovaatiorahoittajien välisenä yhteistyönä. Rahoitus tulee ensisijaisesti kansallisista lähteistä ja toimintaan sitoutuvilta organisaatioilta.

Lähtökohtana ovat suuret eurooppalaiset tai maailmanlaajuiset haasteet, joihin etsitään ratkaisuja yhteisesti koordinoiduilla toimilla, kuten yhteishankkeilla, yhteisten infrastruktuurien valmistelulla tai vaikkapa tutkijaliikkuvuuden kautta. Tavoitteena on eri maiden tutkimus- ja innovointiosaamisen lisääntyminen sekä rahallisten resurssien, tutkimuksen infrastruktuurien ja tulosten entistä tehokkaampi hyödyntäminen. Käynnissä on monia aloitteita myös terveyden alalla:

Lisää aiheesta:

EU:n terveysalan toimintaohjelma 2014-2020

Kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto (CHAFEA): Health Programme

Euroopan komissio: Aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskeva eurooppalainen innovaatiokumppanuus

Tekes: Yhteinen ohjelmasuunnittelu

European Commission: Joint Programming Initiatives