Tiedote, 

Kuntapulssi-kysely: 

Kuntakentän asiantuntijat eivät usko sote-uudistuksen perustavoitteiden toteutuvan

(Kuntaliitto tiedottaa 20.11.2017) Kuntaliiton marraskuussa toteuttamasta Kuntapulssi-kyselystä ilmenee, että kuntakentällä on laajaa epävarmuutta sote-uudistuksen perustavoitteiden toteutumisesta. Kuntapulssi-kyselyllä selvitettiin näkemyksiä maakunta- ja sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumisesta, mikäli sote-järjestämislaki ja valinnanvapauslaki toteutuvat nykymuodossaan.

Keskeisessä roolissa maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa olevien kuntien, maakuntien ja sairaanhoitopiirien viranhaltijoille kohdennetun Kuntapulssi-kyselyn vastaajista vain neljätoista prosenttia uskoi uudistuksen kaventavan hyvinvointi- ja terveyseroja. Yhteensä 43 prosenttia vastaajista puolestaan arvioi, että hyvinvointi- ja terveyserot eivät kavennu.

- Vastausten perusteella voi todeta, että epävarmuus uudistuksen vaikutuksista on suurta. Valtaosa kyselyyn vastanneista asiantuntijoista katsoo, että mitkään uudistukselle asetetuista perustavoitteista eivät toteudu kunnolla, kuvailee Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio tuloksia.

- Kyselyyn vastanneet arvioivat sote-uudistuksen eri näkökulmia viiden vaihtoehdon asteikolla, jossa 1 = ”erittäin heikosti” ja 5 = ”erittäin hyvin”. Joidenkin kysymysten osalta 3-ryhmän vastausten suuri osuus kuvastaa osaltaan uudistuksen vaikutuksiin liittyvää epävarmuutta. Epävarmuus kuvastui myös kyselyn avovastauksissa, joissa myös todettiin, että uudistuksen vaikutuksia on edelleen vaikea ennakoida, sanoo Kuntaliiton sosiaali- ja terveysasioiden johtaja Tarja Myllärinen.

Kuntapulssi lähetettiin marraskuussa 2017 yhteensä 1 862 kuntien, maakuntien ja sairaanhoitopiirien viranhaltijalle, jotka ovat keskeisessä roolissa maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa. Näistä valmistelun etulinjassa on noin tuhat. Kyselyyn vastasi 278 henkilöä, eli vastausprosentti oli 15. Vastauksia on saatu kaikista maakunnista.

Lähes kolme neljäsosaa epäilee kustannussäästöjä

Kyselyyn vastanneista 72 prosenttia arvioi, että uudistus ei hillitse sote-kustannusten kasvua. Kustannusten kasvun hillintään uskoi 8 prosenttia vastaajista.

- Vastaajat tuntevat nykyisen järjestelmän ja osaavat arvioida kustannuskehitystä tilanteessa, jossa ennakoidaan sekä palvelujen tarjonnan että kysynnän lisääntymistä, analysoi Tarja Myllärinen. Kun suoran valinnan piiriin tuodaan kokonaan uusia valinnanvapauden elementtejä, asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti, sekä laajasti suun hoidon palveluja, lopputuloksena on väistämättä kustannusten nousu.

- Joka neljäs kyselyyn vastanneista uskoi sote-uudistuksen parantavan palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta, kolmannes vastaajista ei ottanut kantaa asiaan suuntaan tai toiseen. Yhteensä 45 prosenttia vastaajista arvioi, ettei palvelujen yhdenvertaisuus ja saatavuus parane.

Vastaajat uskoivat sote-uudistuksen lisäävän yksityisten sote-palveluiden kehittymistä omalla alueellaan niin asiakassetelin (68 prosenttia) kuin henkilökohtaisen budjetinkin (51 prosenttia) kautta.

- Kuntaliitto tulee hyödyntämään Kuntapulssista saatuja vastauksia omassa lausunnossaan sote-valinnanvapauslaista. Liiton hallitus ottaa kantaa sote-uudistukseen keskiviikkona 22.11.2017. Tavoitteena on jatkossa säännöllisesti kartoittaa kuntakentän näkemyksiä Kuntapulssi-kyselyillä, jotta saamme käyttöömme mahdollisimman ajantasaista tietoa edunvalvontatyöhön ja palvelujen kehittämiseen, sanoo Kuntaliiton yhteysjohtaja Lauri Lamminmäki.

Lisätietoja:                       

Varatoimitusjohtaja Hanna Tainio, p. 050 567 1624

Johtaja, sosiaali- ja terveysasiat, Tarja Myllärinen, p. 050 596 9866

Yhteysjohtaja Lauri Lamminmäki, p. 050 303 8379

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista