AKUSTI-foorumi

Toimintasuunnitelma 2022-2023

Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon yhteistyöfoorumi (AKUSTI) on verkosto, joka tukee sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan muutoksia. Siihen kuuluvat sairaanhoitopiirit, kuntayhtymät ja kunnat, Kuntaliitto sekä kansallisesti merkittäviä toimijoita, kuten Kela ja THL. Verkoston tehtävänä on koota sairaanhoitopiirien, kuntayhtymien ja kuntien näkemyksiä ja tuoda niitä esille kansallisessa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistyössä.

AKUSTI-foorumi toteuttaa selvitystöitä ja työkaluja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön tarpeisiin. Tulokset ovat laajasti käyttöönotettavissa ja hyödynnettävissä alueilla myös hallintorakenteesta riippumatta.

Missio: Toimiva sosiaali- ja terveydenhuolto ICT-yhteistyötä edistämällä

Yhteistyöfoorumi on aloittanut toimintansa vuonna 2014. Toimintaa kehitetään jatkuvasti muun muassa toimijoiden antamien palautteiden pohjalta sekä sisäisillä arvioinneilla. Lisäksi vuosien 2022 - 2023 toimintasuunnitelmassa on hyödynnetty vuosina 2018 ja 2021 tehtyjä ulkoisia arviointeja.

AKUSTI-foorumin toimintamallissa on: 

 • päätöksiä tekevä johtoryhmä,
 • asioita valmisteleva työvaliokunta,
 • sekä erityisasiantuntijoista koostuva sihteeristö.

AKUSTI-foorumi toimii toimintasuunnitelmassa kuvattujen periaatteiden mukaisesti. Toimintasuunnitelma on hyväksytty AKUSTIn johtoryhmän kokouksessa 15.12.2021.

Avaa kaikki

Periaatteet

 1. Avoimuus ja läpinäkyvyys: Toiminnan tulokset ovat vapaasti hyödynnettävissä.

 2. Lähtökohtana toiminnan tuki: Tietohallinnon ja tietojärjestelmien tehtävä on tukea sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa.

 3. Selkeä vastuunjako: AKUSTIn toiminnassa tarvittavat resurssit ja hankinnat järjestetään siihen osallistuvien organisaatioiden toimesta.

 4. Yhteisesti sovittu: Toteutettavista yhteistyökohteista ja käynnistettävistä projekteista päätetään AKUSTI-foorumin johtoryhmässä. 

 5. Tehokas toiminta: Projekteihin osallistuvat siihen halukkaat verkoston jäsenet ja projektien käytännön vastuita voidaan hajauttaa. 

Johtoryhmä

AKUSTIn toiminnasta päättää johtoryhmä. Johtoryhmä kokoontuu noin 6 kertaa vuodessa ja lisäksi tarvittaessa järjestetään sähköpostikokouksia.

Johtoryhmään nimettävät edustajat ovat organisaatioissaan tietohallinto- ja/tai kehittämisjohtajia. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii sote-organisaation edustaja. Puheenjohtajuus kiertää puolivuotiskausittain ERVA-alueiden kesken. Kukin ERVA-alue vuorollaan valitsee itse keskuudestaan puheenjohtajan. Puheenjohtajalla on osallistumisoikeus AKUSTIn työvaliokunnan kokouksiin.

Johtoryhmän edustajat nimetään ERVA-alueittain siten, että ERVA-alueiden sosiaali- ja terveydenhuollon julkiset toimijat nimeävät alueensa sisältä yhteisesti 3 varsinaista ja 3 varajäsentä. Alueiden toimijat sopivat keskenään paikkojen käyttämisestä ja kierrättämisestä. Poikkeuksen muodostaa HYKS-ERVA, jolla on mahdollisuus 5 varsinaisen ja 5 varajäsenen nimeämiseen. Johtoryhmän äänestystilanteessa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni ja hänen poissa ollessaan ääntä käyttää varajäsen.

Varsinaisten jäsenten lisäksi johtoryhmään kutsutaan asiantuntijajäseniä, joilla ei ole äänioikeutta tai päätösvaltaa. Asiantuntijajäsenistä ja niiden määrästä ja roolista päättää johtoryhmä. 

Johtoryhmän kokoonpano

Ohjaava ryhmä

Sote-johdon tapaaminen (strategisen tason ohjaava ryhmä) asettaa AKUSTI-foorumin toiminnalle periaatetason tavoitteet. Tapaaminen järjestetään kerran vuodessa ja mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä Sairaanhoitopiirien johtajat ry:n kanssa. Järjestelyissä hyödynnetään Kuntaliitossa toimivia sote-johdon verkostoja.

Tapaamisten agendalla on ajankohtaiset yhteistyö- ja kehittämisaiheet sekä kansallisen kehittämisen kokonaistilanne. Tapaamisten yhteydessä käsitellään periaatetason tavoitteet ja toiminnan painopistealueet.  

Tapaamisen kokoonpano

 • Ydinryhmän muodostaa sairaanhoitopiirien ja kaupunkien sekä kuntien sote-johto.  

 • Tapaamiseen kutsutaan myös tietohallintojohtajat. 

 • Puheenjohtajana toimii sote-johdon edustaja.  

Työvaliokunta

Työvaliokunta valmistelee johtoryhmän kokoukset sekä arvioi alueilta tulevat kehittämis- ja keskustelutarpeet ja valmistelee ne johtoryhmän käsittelyä varten. 

Työvaliokunta muodostuu AKUSTI-sihteeristön ja ERVA-alueiden edustajista. Johtoryhmä nimeää työvaliokunnan vuosittain. Työvaliokunta kokoontuu ennen johtoryhmän kokouksia ja tarvittaessa useammin. Lisäksi tarvittaessa järjestetään sähköpostikokouksia.

Sihteeristö

Sihteeristö toimii Kuntaliitossa. Sihteeristön resursointi on yhteenlaskettuna noin kolme henkilötyövuotta. Muita lisäresursseja hankitaan yhteistyö- tai hankintasopimuksin tarvittaessa.

Sihteeristö:  

 • Vastaa kokouksien, tapahtumien ja tilaisuuksien järjestelyistä. 
 • Edistää johtoryhmän määrittelemiä teemoja sidosryhmissä. 
 • Toteuttaa operatiivista viestintää- ja markkinointia. 
 • Johtaa johtoryhmän asettamia projekteja.
 • Osallistuu kansallista kehittämistä edistävään toimintaan.

Rahoitus ja budjetti

AKUSTI-foorumin rahoituskauden 2020-2023 rahoituksesta vastaavat Kuntaliitto ja sairaanhoitopiirit. Kuntaliiton vuosittainen rahoitusosuus on 250 000 euroa ja sairaanhoitopiirien vuosittainen rahoitusosuus on yhteensä 250 000 euroa. 

AKUSTI-foorumi voi johtoryhmän päätöksellä käyttää erillisrahoitusta tai hakea valtionavustusta tarpeen niin vaatiessa. Lisärahoitusta tai valtionavustusta haettaessa ja käytettäessä sen hallinnoinnista vastaa Suomen Kuntaliitto ry. 
 

Talousarvio
Kustannus20222023
Henkilöstökustannukset275 000275 000
Osto- ja asiantuntijapalvelut150 000150 000
Muut kulut75 00075 000
Yhteensä 500 000500 000

Muihin kuluihin sisältyvät esimerkiksi kokous- ja tapahtumajärjestelyt, matkakustannukset ja muut toiminnan kulut.

AKUSTIn toiminta

AKUSTI-foorumi havainnoi verkostosta ja sote-organisaatioista nousevia yhteisesti edistettäviä asioita. Sihteeristö valmistelee asioita käsiteltäväksi AKUSTIn työvaliokunnassa. Työvaliokunnassa aihetta käsitellään ja päätetään, viedäänkö projektiesitys käsiteltäväksi AKUSTIn johtoryhmän kokoukseen.

AKUSTIn johtoryhmän hyväksynnän jälkeen projektille tehdään tarvittaessa rahoitusvaraus, jonka jälkeen se käynnistetään. Projektit toteutetaan projekti- tai ohjausryhmän tuella ja niiden lopputulokset hyväksytään AKUSTIn johtoryhmässä.

Painopistealueet 2020-2023

AKUSTI-foorumin rahoituskauden mittaisiksi painopistealueiksi on valittu:

 1. Yhteinen vaikuttamistyö

  •  Sote-organisaatioiden näkemyksien kokoaminen ja   esilletuonti kansallisessa kehittämistyössä.

 2. Digitalisaation edistäminen

  •  Tukea digitalisaatiosta aiheutuvaa toiminnallista muutosta sote-organisaatioissa.

 3. Tietojärjestelmäratkaisujen muutoksissa tukeminen

  •  Tukea tietojärjestelmäratkaisujen uudistamista.
  •  Alueellisten sote-toimijoiden, kuntien ja kansallisten toimijoiden välisten ICT-yhdyspintojen tunnistaminen.

Sihteeristö seuraa jatkuvasti painopisteiden toteutumista toiminnassa.

Toimintavuosi 2022

Hyvinvointialueiden valmistelu tulee näkymään verkoston toiminnassa ja se lopulta muuttaa johtoryhmän kokoonpanon vuoden 2023 alusta hyvinvointialueiden (yhteistoiminta-alueet) ja Uudenmaan erillisratkaisun mukaiseksi.

Muutoksen ennakoimista varten sihteeristö toteuttaa vuoden 2022 aikana neuvotteluja, joissa selvitetään hyvinvointialueiden tarpeita tietohallintoyhteistyölle. Neuvotteluilla varmistetaan verkoston toiminnan jatkuvuus hyvinvointialueiden aloittamisen jälkeen.

Toimintavuosi 2023

Johtoryhmä päättää toiminnan jatkosta vuonna 2022 toteutettujen neuvottelujen perusteella.

Toiminnan tavoitteet ja seuranta

AKUSTI-foorumi edistää toimivaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa ICT-yhteistyötä edistämällä.

Toiminnan vaikuttavuutta seurataan sihteeristön toimesta esimerkiksi mittareita avulla. Mittareina ovat muun muassa Net Promoter Score (NPS) tapahtumien ja tilaisuuksien yhteydessä. Lisäksi seurataan johtoryhmän jäsenten aktiivisuutta osallistua foorumin toiminnan kannalta keskeisiin AKUSTIn tilaisuuksiin. Osana sisäisen toiminnan arviointia toteutetaan vuosittain toistuvia kyselyitä johtoryhmälle ja sote-johdolle.

Tavoitteet:

 • AKUSTI-foorumi on suuntaa näyttävä toimija sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa

  Edistetään AKUSTI-foorumin toimijoiden osallistumista kehittämistarpeiden tunnistamiseen ja priorisointiin. Seurataan toimijoiden kokemuksia, aktiivisuutta sekä osallistumista foorumin järjestämiin tapahtumiin. 

 • AKUSTI-foorumi tiivistää yhteistyötä ja parantaa kehittämistyön koordinointia

  Aktivoidaan sote-tietohallintotoimijoiden välistä vuoropuhelua. Tuotetaan tietoa ja sosiaalista pääomaa sidosryhmien tarpeisiin. 

 • AKUSTI-foorumin näkemykset tulevat kuulluksi kansallisessa kehittämistyössä

  Toimenpiteiden kohdentaminen sote-uudistuksen toimeenpanoon. Hyvinvointialueiden käynnistymisen tukeminen ja niiden osallistuminen AKUSTI-foorumin toimintaan on yhteistyön kannalta keskeinen tavoite tulevina vuosina.

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista