EU:n erillisohjelmat

Tutkimus, kehitys ja innovaatiot

Horisontti 2020 on EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vuosille 2014–2020. Ohjelmasta rahoitetaan eurooppalaisia tutkimus- ja innovointihankkeita yhteensä lähes 80 miljardilla eurolla. Ohjelman tavoitteena on luoda Eurooppaan kasvua ja uusia työpaikkoja sekä parantaa eurooppalaisten yritysten asemaa globaalissa kilpailussa. Horisontti 2020 kokoaa yhteen aiempien ohjelmakausien tutkimuksen puiteohjelman (FP) ja Intelligent Energy Europe -ohjelman.

Rahoitettavat hankkeet ovat pääsääntöisesti isoja: kokonaisbudjetti on useita miljoonia euroja ja niissä on monta osallistujaa useasta eri EU-maasta.

Horisontti 2020- ohjelman teemat jakaantuvat kolmeen pääpilariin: I Huipputason tiede, II Teollisuuden johtoasema ja III Yhteiskunnalliset haasteet.

Etenkin yhteiskunnallisiin haasteisiin keskittyvä pilari tarjoaa kunnille kiinnostavia hankemahdollisuuksia. Sen alateemat ovat:

  1. Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi
  2. Elintarviketurva, kestävä maa- ja metsätalous, merien ja merenkulun sekä sisävesien tutkimus ja biotalous
  3. Turvallinen, puhdas ja tehokas energia
  4. Älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne
  5. Ilmastotoimet, ympäristö, resurssitehokkuus ja raaka-aineet
  6. Eurooppa muuttuvassa maailmassa – osallistavat, innovatiiviset ja pohtivat yhteiskunnat
  7. Turvalliset yhteiskunnat – Euroopan ja sen kansalaisten vapauden ja turvallisuuden suojeleminen

Ohjelmaa hallinnoi Euroopan komissio. Suomessa TEKES hoitaa ohjelman valtakunnallista yhteistoimistoa EUTIa ja neuvoo ohjelmiin osallistuvia. TEKEsin sivuilta löytyvät myös ohjelman kansalliset yhteyshenkilöt.
 

Eurooppalaiset innovaatiokumppanuudet

Eurooppalaiset innovaatiokumppanuudet (EIP) tuovat yhteen julkisen ja yksityisen sektorin toimijoita, jotka pyrkivät löytämään ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin tutkimuksen ja innovoinnin kautta.

Innovaatiokumppanuudet eivät ole itsessään rahoitusvälineitä, mutta niiden tavoitteet on sisällytetty Horisontti 2020 -ohjelman työohjelmiin, jotka määrittävät painopisteet ohjelmasta myönnettävälle rahoitukselle.

Innovaatiokumppanuuksia on käynnissä seuraavilla aloilla:

Esimerkiksi älykkäitä kaupunkeja koskeva innovaatiokumppanuus (Smart Cities) kannustaa kaupunkeja, yrityksiä, yliopistoja ja muita organisaatioita toimimaan yhdessä energian, liikenteen ja ITC-alan ratkaisuissa. Innovaatiokumppanuus tarjoaa mukaan valituille organisaatioille tilaisuuden oppia, löytää partnereita, verkostoitua, luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia, saada näkyvyyttä omalle projektille ja päästä vaikuttamaan Horisontti 2020 -työohjelmiin. Muun muassa Tampereen kaupunki on osallistumassa Smart City -kumppanuuden alla käynnistyvään kestävän liikenteen toimintaklusteriin. 

Yhteiset ohjelma-aloitteet

Yhteinen ohjelmasuunnittelu (Joint Programming, JP) on eurooppalainen toimintatapa valmistella ja toteuttaa suuria tutkimuskokonaisuuksia yhteiskunnallisesti merkittävillä aihealueilla. Ne toteutetaan pääasiassa kansallisten tutkimus- ja innovaatiorahoittajien välisenä yhteistyönä. Rahoitus tulee ensisijaisesti kansallisista lähteistä ja toimintaan sitoutuvilta organisaatioilta.

Lähtökohtana ovat suuret eurooppalaiset tai maailmanlaajuiset haasteet, joihin etsitään ratkaisuja yhteisesti koordinoiduilla toimilla, kuten yhteishankkeilla, yhteisten infrastruktuurien valmistelulla tai vaikkapa tutkijaliikkuvuuden kautta. Tavoitteena on eri maiden tutkimus- ja innovointiosaamisen lisääntyminen sekä rahallisten resurssien, tutkimuksen infrastruktuurien ja tulosten entistä tehokkaampi hyödyntäminen. Käynnissä on monia aloitteita mm. terveyden, ilmaston ja vesihuollon aloilla.

Yhteinen ohjelmasuunnittelu on EU-maiden vetämä prosessi. Käynnissä on jo kaikkiaan kymmenen JPI-aloitetta (Joint Programming Initiative). Niistä saa tietoa suomalaisilta yhteyshenkilöiltä (TEKES ja Suomen Akatemia) ja komission Joint Programming -sivuilta.

Käynnissä olevat JPI-aloitteet:

Yhteiset teknologia-aloitteet

Yhteiset teknologia-aloitteet (Joint Technology Initiatives, JTI) toteuttavat vaativia tutkimus- ja innovaatio-ohjelmia Euroopassa. Ne ovat yhteisyrityksiä, joissa yhdistyvät Euroopan komission, yksityisen sektorin ja julkisten tahojen resurssit ja tavoitteet.

Käynnissä on aloitteita useilta eri aloilta, kuten biotalous, innovatiiviset lääkkeet ja raideliikenne. Lisätietoja yhteisistä teknologia-aloitteista saa TEKESin sivuilta.​​​

Lisää aiheesta: 

EUTI - puiteohjelman valtakunnallinen yhteistoimisto Suomessa

TEKES: Horisontti 2020: yhteiskunnalliset haasteet -pilari

Tietoa energia-alan rahoitusmahdollisuuksista kunnille Horisontti 2020 -ohjelmassa

Smart Cities -innovaatiokumppanuus

European Innovation Partnerships

Tekes: yhteinen ohjelmasuunnittelu

European Commission: Joint Programming Initiatives

Lisätietoa yhteisistä teknologia-aloitteista (Tekes)
 

Annukka Mäkinen

Annukka Mäkinen

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Elinvoima, työllisyys ja aluekehittäminen
+358 9 771 2530, +358 40 594 1252
Vastuualueet
  • EU:n alue- ja rakennepolitiikka
  • kansallinen alueiden kehittäminen
  • Itämeri-asiat