Ilmastonmuutos

Työkaluja ja hankkeita ilmastonmuutoksen hillintään

Suomessa on käynnissä suuri määrä ilmastonmuutoshankkeita, joiden tuloksena julkaistaan oppaita, laskentamenetelmiä ja toimintamalleja. Olemme keränneet tälle sivulle kuntien kannalta keskeisempiä työkaluja, tämänhetkisistä ja jo päättyneistä hankkeista, joiden avulla kunnat voivat toteuttaa omaa ilmastotyötään.

  • COVENANT OF MAYORS -sitoumus kannustaa kuntia päästövähennyksiin, energiansäästön ja uusiutuvan energian käyttöön.

Covenant of Mayors -sitoumus

Covenant of Mayors on Euroopan komission ilmasto- ja energiasitoumus paikallistason toimijoille, joka sai alkunsa Euroopan Unionin energiakomissaarin aloitteesta 2008. Sitoumuksen tarkoituksena on korostaa kaupunkien mahdollisuuksia hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä, sillä kaupungit  tuottavat 80 % kaikista Euroopan kasvihuonepäästöistä.

Sitoumus uudistettiin 15.10.2015. Uusi päästövähennystavoite, vähintään 40%, ulottuu vuoteen 2030. Tavoitteiden saavuttamissa tärkeä rooli on energiansäästöön ja uusiutuvan energian käyttöön liittyvillä ratkaisuilla. Uudessa sitoumuksessa on mukana myös ilmastonmuutokseen sopeutuminen.

Kaupungit laativat Kestävän energiankäytön toimenpideohjelman (Sustainable Energy Action Plan, SEAP), jossa esitetään keinot päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi sekä päästöinventaario kaupungin lähtötilanteesta. Toimenpideohjelmassa on määritelty mm. kunkin toimenpiteen toteutuksen aikataulu, vastuutaho, vaikutus hiilidioksidipäästöihin sekä toimenpiteen arvioidut toteutuskustannukset ja resurssitarve.

Paikallishallinnon yhteistyöorganisaatiot, kuten maakuntaliitot ja energiatoimistot, voivat myös allekirjoittaa sitoumuksen ja ryhtyä alueellisiksi tukiorganisaatioiksi. Näiden organisaatioiden odotetaan tarjoavan tukea kunnille tarjoamalla tietoa, työkaluja ja kontakteja ilmasto- ja energiakysymyksissä.

Sitoumuksen tavoitteiden toteutumista seuraa Covenant of Mayors Office, jossa jokaisella kaupungilla on nimetty yhteyshenkilö.Suomesta sitoumuksen ovat allekirjoittaneet Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Lahti, Vaasa, Joensuu, Kainuun maakunta ja Jyväskylä. Tukiorganisaatioina Suomessa toimivat Kuntaliitto ja kaupunginjohtajien ilmastoverkosto.