UNA -uutisarkisto

Talo ja tori

Tänne päivitetään UNA-hankkeen aiempia uutisia ja uutiskirjeitä.

UNA-ytimen hankinnan aikataulu täsmentyy

UNA-hankkeen ohjausryhmä kävi kokouksessaan 4.10.2017 läpi UNA-ytimen hankinnan tilannetta. Hankintaa on valmisteltu siten, että ensimmäisessä vaiheessa hankitaan UNA-ytimen sekä tulevien asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistuksen kannalta välttämätön integraatio- ja tiedonhallintaratkaisu. Hankinnan ja kilpailutuksen aikataulutuksen sekä hankinnan tavan ja sisällön valmistelu on edennyt niin, että valmius hankintailmoituksen julkaisulle on olemassa. UNA-hankkeen edustajat ja sairaanhoitopiirit ovat käyneet neuvotteluja sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön virkamiesten kanssa hankkeen jatkototeuttamisesta sote- ja maakuntauudistuksen voimaantulon jälkeen. Neuvottelut ovat sujuneet positiivisessa hengessä. Ohjausryhmä linjasi, että hankintailmoitus julkaistaan marraskuun loppuun mennessä, jolloin avoimena olevat asiat ministeriöiden kanssa on todennäköisesti sovittu. Tämä aikataulu mahdollistaa myös keskeisimpien UNA-ytimen asiakkuuden hallinnan moduulien toteutuksen ennen vuotta 2020.
 

UNA-ohjausryhmä esittää sairaanhoitopiirejä SoteDigi-kehitysyhtiön merkittäviksi omistajiksi

Valtioneuvosto päätti 31.8.2017 perustaa SoteDigi Oy:n kehittämään sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisia asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisuja sekä muita digitaalisia ratkaisuja. Aiemman periaatepäätöksen mukaan SoteDigi-kehitysyhtiön vastuulle tulevat kansallisesti kehitettävien sosiaali- ja terveydenhuollon uusien digitaalisten ratkaisujen ja niihin liittyvien hankkeiden (mm. UNA) ja hankintojen toteuttaminen.

UNA-hankeen ohjausryhmä, joka edustaa UNA-yhteistyön osapuolina olevia sairaanhoitopiirejä ja kuntia, käsitteli 30.8.2017 kokouksessaan SoteDigi-kehitysyhtiön valmistelijoilta tehtäväksi saamaansa kannanottopyyntöä siitä, millaisin menettelyin UNA-kehitystyötä voitaisiin jatkaa SoteDigi-kehitysyhtiön puitteissa. 

Ohjausryhmän esityksen mukaan sujuva kehitystyön jatkaminen edellyttää sitä, että SoteDigi-kehitysyhtiön omistuspohjaa laajennetaan heti sen toiminnan alkaessa. Esityksen mukaan asiakas-ja potilastietojärjestelmien kehittämistyöstä nykyisin vastuussa olevien sote-organisaatioiden tulisi olla sairaanhoitopiirien kautta yhtiön omistajina valtion ohella. Tämä mahdollistaisi sairaanhoitopiirien ja kuntien yhteistyön jatkamisen UNA-kokonaisuuden toteuttamisessa SoteDigi-kehitysyhtiön kautta. Sairaanhoitopiirien ollessa SoteDigi-kehitysyhtiön omistajia, voitaisiin samalla luopua kehittämiseen ja hankintaan valmistellun erillisen UNA Osakeyhtiön perustamisesta.

Ohjausryhmä esittää, että sairaanhoitopiirit tulisivat SoteDigi-kehitysyhtiöön merkittäviksi omistajiksi ja että nykyinen UNA-hanke ja sen hallintamalli sekä niiden kautta syntyvä järjestelmäkehitys siirtyisivät erillisen järjestelyn avulla kehitysyhtiön toiminnaksi. Tavoitteena on hankkia tulevaisuuden sote-tietojärjestelmäkokonaisuuden ydinratkaisu sairaanhoitopiireille syksyllä 2017 alkavalla hankinnalla. Sairaanhoitopiirien merkittävä omistajuus SoteDigi-kehitysyhtiössä mahdollistaa UNA-hankkeen katkeamattoman etenemisen ja sote-uudistuksen tarvitseman järjestelmäratkaisun toteutuksen.

Lisätietoja:

Ohjausryhmän puheenjohtaja Juha Kinnunen, etunimi.sukunimi@ksshp.fi, 040 567 5415

Ohjelmajohtaja Erkki Kujansuu, erkki.kujansuu@pshp.fi, 050 336 9899

UNA valmistautuu hankintoihin 

UNA-hanketoimisto julkaisi kesäkuussa tietopyynnön, jonka avulla haluttiin kartoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmätoimittajien näkemyksiä ja ratkaisuehdotuksia UNAn ensimmäisen hankintavaiheen sisältöihin:

  1. asiakkaan tilannekuvan muodostamiseen liittyvät integraatio- ja tiedonhallintatarpeet
  2. asiakassuunnitelman laatimiseen ja hallintaan liittyvät toiminnallisuudet.

Tietopyyntö herätti laajaa mielenkiintoa ja saimme määräaikaan mennessä 26 vastausta. 

Tietopyyntö herätti laajaa mielenkiintoa ja saimme määräaikaan mennessä 26 vastausta. Vastauksissa korostui vastaajien korkea ammattitaito; hankinnan tarve, tavoite ja ratkaisumalli oli ymmärretty hyvin. Saimme konkreettisia ratkaisuehdotuksia ja hyviä näkemyksiä sekä kommentteja laajaan aiheeseen liittyen. Kiitämme kaikkia tietopyyntöön vastanneita. Tulemme hyödyntämään saamiamme vastauksia UNAn suunnittelussa ja hankintojen jatkovalmistelussa, vaikka tiukasta aikataulusta johtuen emme tässä vaiheessa voi tarjota mahdollisuutta käydä annettuja tietopyyntövastauksia yksitellen läpi toimittajien kanssa.

UNA-ytimen hankinnan valmistelu etenee määrätietoisesti. UNA-hankkeeseen osallistuvista 19 sairaanhoitopiiristä 17 on tähän mennessä tehnyt myönteisen päätöksen hankintaan osallistumisesta. Loppujen osalta päätökset ollaan saamassa syyskuun aikana. Ytimen hankinta tullaan toteuttamaan vaiheittain. Ensimmäisen vaiheen hankinta käynnistyy osallistumishakemuksen julkaisulla. Aikataulullisesti tavoitteena on saada hankintailmoitus julkaistua syksyn 2017 aikana. Kesän aikana tietoon tullut sote- ja maakunta -uudistuksen vuoden lisäaika ei siis ole muuttanut UNA-hankintojen ja -toteutusten suunniteltuja aikatauluja.

UNA-hankkeen ohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran 30.8., jolloin käsittelyssä ovat myös hankinnan käynnistämiseen, organisoitumiseen ja aikatauluihin liittyvät asiat.

Lisätietoja:

Ohjelmajohtaja Erkki Kujansuu, erkki.kujansuu@pshp.fi, 050 336 9899
Hankepäällikkö Kati Tuovinen, kati.tuovinen@istekki.fi, 040 808 0780

UNA -hankkeen uutiskirje 1/2017

Soten tarvitsemia tietojärjestelmiä rakennetaan jo!

Vaikka sosiaali- ja terveydenhuoltouudistukseen liittyvä lainsäädäntö ei ole vielä edes voimassa, sote-digitalisaatio etenee kovalla vauhdilla. Uudistuksen tavoitteena olevien kustannussäästöjen saavuttaminen sekä terveydenhuollon erikois- ja perustasojen palveluiden ja sosiaalihuollon integraation toteutuminen asettavat uusia kovia vaatimuksia käytettäville tiedonhallinnan ratkaisuille. Valinnanvapauden laajetessa myös asiakkaan tietojen yhteiskäyttö ja asiakkaan henkilökohtaisen palvelupolun hallinta nostavat keskeisesti merkitystään. Tässä kaikessa vaadittavaa tulevaisuuden modernia tietojärjestelmäkokonaisuutta ollaan parhaillaan toteuttamassa koko Manner-Suomen kattavassa UNA -hankkeessa.

UNA-hankkeessa vuosina 2015–2016 tehdyt UNA-vaatimusmäärittelyt huomioivat ihmisen hyvinvoinnin tilannekuvan eri ammattiryhmien tarpeista ja hallinnollisista rakenteista riippumatta. UNA-ajattelussa ihmisen hyvinvointia lähestytään kokonaisuutena tarjoamalla kullekin ammattilaiselle hänen tehtävänsä mukainen kokonaiskuva asiakkuudesta ja sen hoitamisesta. Ammattilaisten välistä kommunikaatiota ja yhteistyötä sekä yhteisen tiedon käyttöä tuetaan moderneilla tietoturvallisilla järjestelmäratkaisuilla, jotka rakennetaan UNA-hankkeessa käytettävän modulaarisuusajattelun pohjalta. Modulaarisuudella tarkoitetaan tietyn järjestelmäytimen ympärille rakentuvaa ekosysteemiä, jota kyetään kehittämään hallitusti ja vaiheittain. Näin kyetään myös aiempaa paremmin hyödyntämään teknologioissa tapahtuvaa kehitystä (esim. robotiikka) osana asiakkaan hoitamiseen liittyvää ratkaisukokonaisuutta. Tämä konkretisoituu tehokkaampana toimintana, asiakkaan saamana parempana palveluna sekä potilas-/asiakasturvallisuuden paranemisena.

UNA-järjestelmäytimen hankintavaihe on käynnistetty hankkeen ohjausryhmän yksimielisellä päätöksellä ja kilpailutukset käynnistyvät syksyllä 2017. Ensimmäiset käyttöönotot toteutetaan vuoden 2018 aikana. Ensivaiheessa hankittava ydinratkaisu mahdollistaa asiakkuuden hallinnan, tiedon yhteisen käytön ja toiminnan ohjauksen toteuttamisen siten, että ne toimivat sulavasti yhdessä kansallisten tietojärjestelmäratkaisujen (esim. Kanta-palvelut, Suomi.fi -palvelut) kanssa ja tukevat osaltaan sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumista. UNA-ohjelmajohtaja Erkki Kujansuu toteaakin: ”Alkuvuoden aikana toteutetut Proof-of-Concept -toteutukset ovat osaltaan vahvistaneet luottamusta UNA-arkkitehtuurilinjauksiin ja konkretisoineet hankkeessa laaditun etenemissuunnitelman realistisuuden. Tästä on hyvä edetä itse järjestelmätoteutuksiin!

UNA-ytimen hankinta käynnistyy

UNA-ohjausryhmä päätti kokouksessaan 25.4.2017 käynnistää UNA-ytimen hankinnan valmistelun ja viedä omistajilta tarvittavat investointipäätökset sairaanhoitopiirikohtaiseen vuotta 2018 koskevaan päätöksentekomenettelyyn.
 
Itse hankintaprosessi käynnistyy syksyllä 2017. 
 
Alkuvuoden 2017 aikana toteutetut UNA-ytimen jatkomäärittelyt ja POC-toteutukset (Proof-of-Concept) ovat osaltaan vahvistaneet omistajien luottamusta UNA-arkkitehtuurilinjauksiin ja konkretisoineet hankkeessa laaditun etenemissuunnitelman realistisuuden. UNA-hankkeessa tehtävän uudistamisen tavoitteena on asiakaslähtöisessä ja vaikuttavassa hyvinvointipalvelujen tuottamisessa tarvittava sote-tietojärjestelmien kokonaisuus. Yhdessä kansallisten Kanta-palveluihin pohjaavien ratkaisujen kanssa UNA muodostaa kansallisen sote-tietojärjestelmäekosysteemin ytimen.
 
UNA-hanke on mukana Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivillä toukokuussa Finlandia-talolla…nykäise hihasta ja tule juttusille!

Lisätietoja

UNA-lomakepalvelusovelluksen hankintapäätös tehty

UNA-lomakepalvelusovelluksen tarjouspyyntöön saatiin määräaikaan mennessä 12 tarjousta. Hankintapäätös tehtiin tarjousten käsittelyn ja vertailun jälkeen 11.4.2017. Päätöksen perusteella sopimusneuvotteluihin on kutsuttu hankinnan valintaperusteena olleen kokonaistaloudellisen edullisuuden ja hintalaatusuhteen perusteella parhaat vertailupisteet saanut Solidabis Oy.

Varsinaisen lomakepalvelun toteutusprojektin on määrä käynnistyä toukokuussa 2017.

Lomakesovelluksen avulla voidaan alkuvaiheessa tuottaa terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1257/2015) mukaiset terveydenhuollon ammattihenkilön antamat todistukset ja lausunnot.