Verkostoituva Kuntaliitto

Verkostoituminen on välttämätöntä nykypäivän toimintaympäristössä. Mitä kompleksisemmaksi toimintaympäristö muuttuu, sitä enemmän tarvitsemme toisiamme arkipäivän haasteiden ratkaisemisessa. Tieto on hajautunut eikä se ole enää kenenkään yksin hallussa. Tieto syntyy ja kehittyy matalissa organisaatioissa, verkostoissa ja yhteistyösuhteissa. Asettautumalla tietoisesti verkostomaiseen vuorovaikutukseen eri toimijoiden kanssa voidaan yhdessä synnyttää, jakaa ja tulkita relevanttia tietoa ja saada aikaan vaikuttavaa toimintaa.

Mitä tavoittelemme verkostotoiminnalla?

Kuntaliitossa on panostettu verkostomaisen toiminnan vahvistamiseen kehittämällä ja ottamalla käyttöön Kuntaliiton verkostomalli. Verkostomallin kehitysvaikutusten odotetaan näkyvän sekä verkostoihin osallistuvien jäsenkuntiemme omissa organisaatioissa, että Kuntaliiton yhteiskunnallisessa vaikuttavuudessa. Kuntaliiton strategiset asiakastutkimukset osoittavat, että verkostomaista toimintaa pidetään jo yhtenä onnistuneimmista Kuntaliiton toiminnan osa-alueista. 

Tavoittelemme verkostoilla entistä parempaa:

  • vuoropuhelua jäsentemme kanssa
  • vaikuttavuutta sidosryhmätyöhön ja kunta-alan ydinkysymyksiin
  • tehokkuutta ydinprosesseihimme: edunvalvontaan, kehittämiseen ja palveluihin.

Verkostotoiminnalla voimme lisätä toimintamme kuntalähtöisyyttä sekä luoda uutta kehittävää yhteistyötä erilaisten kuntien, toimialojen ja toimijoiden kanssa. Verkostot toimivat myös erilaisten asioiden ja ilmiöiden esiin nostajina. Näitä nousemassa olevia asioita voimme hyödyntää mm. kuntien edunvalvonnassa ja kehittämisessä sekä yleisesti kansallisessa keskustelussa.

Kuntaliiton verkostoympäristö ja tärkeimmät verkostokumppanit

Kuntaliitossa on eri tyyppisiä verkostoja

Kuntaliiton verkostoissa on erilaisia toimintamalleja riippuen siitä, mitä verkostoilla tavoitellaan. Kuntaliiton verkostot on jaettu neljään pääryhmään:

  • vertaispalveluverkostot
  • vaikuttamisen verkostot
  • oppimis- ja kehittämisverkostot sekä
  • uuden luomisen verkostot.

Käytännössä verkostoilla on useita päällekkäisiä tehtäviä, jotka painottuvat tai jäävät taustalle eri tavoin verkostojen elinkaaren aikana. Verkoston tavoitteet määrittelevät, minkä tyyppinen toimintamalli kulloinkin on tuloksellisin. Eli verkostot ja niiden toiminta muovautuvat tavoitteiden ja toimintaympäristön haasteiden mukaisesti.

Voit tutustua Kuntaliiton verkostomalliin oheisesta linkistä. Verkostomalli on hyödynnettävissä myös kuntien verkostotyössä.

verkostuva-kuntaliitto

Tutustu Kuntaliiton verkostoihin ja tule mukaan verkostoitumaan

Kuntaliiton verkostot on esitelty Kuntaliiton toimintasalkussa. Toimintasalkkuun on koottu kaikki ajankohtaiset verkostot teemakohtaisesti. Kaikista verkostostoista on kuvattu tavoitteet, verkostotyyppi sekä kunnat ja sidosryhmät, jotka ovat mukana verkostossa. Lisäksi jokaisen verkoston yhteystiedot löytyvät verkostosalkusta.

Tavoittelemme verkostotoiminnassa verkostojen itseohjautuvuuden lisäämistä. Tämä tarkoittaa käytännössä verkoston jäsenten yhteistyön ja kokemusten vaihdon lisäämistä. Parhaimmillaan eri toimijoiden välille syntyy uutta yhteistyötä, joka lisää verkostotoiminnan vaikuttavuutta sekä mahdollistaa laaja-alaisempien hyötyjen saavuttamisen.

Toimintasalkun verkosto-osiossa näet myös havainnollisesti maakuntatasolla, mitkä kunnat ovat mukana missäkin verkostossa. Näin haluamme tukea verkostotoiminnan itseohjautuvuutta.

Toteutamme perustehtäväämme verkostojen avulla

Kuntaliiton perustehtävänä on rakentaa kuntien ja maakuntien kanssa kestävää tulevaisuutta. Jotta voimme onnistua työssämme, on meidän tehtävä yhteistyötä yli rajojen. Verkostot ovat yksi keino toteuttaa strategiaamme sekä viedä toivottuja muutoksia eteenpäin. Strategian toimeenpanossa määrittelemme tarkemmin, miten hyödynnämme verkostoja tavoitteidemme saavuttamisessa.

Kuntaliitto tarjoaa verkostojen johtamiseen ja kehittämiseen tarkoitettuja työkaluja:

Tutkittua tietoa kuntien näkökulmasta löytyy Acta-sarjan julkaisusta Verkostot osana kuntien kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.

Julkaisut

Tartu verkkoon - Työvälineitä verkostojen johtamiseen ja kehittämiseen