Yleiskirje 1/2021, 11.1.2021, Piia Huttunen

Vuoden 2020 yleiskirjeluettelo

Lähetämme tiedoksi vuoden 2020 yleiskirjeluettelon:

Vi sänder för kännedom en förteckning över Kommunförbundets cirkulär år 2020:

1/2020: Vuoden 2019 yleiskirjeluettelo / Förteckning över cirkulären år 2019 

2/2020 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut pysyvät pääosin ennallaan vuosina 2020–2021 / Klientavgifterna inom social- och hälsovården i huvudsak oförändrade år 2020–2021

3/2020: Kansallinen veteraanipäivä 2020 / Nationella veterandagen 2020  

4/2020: Kuntien maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen 2019 nettokuluista / Kommunernas betalningsandelar för Kommunala arbetsmarknadsverkets nettokostnader år 2019 

5/2020: Kotihoidon uudet pysäköintisäädökset / Kommunen har rätt att besluta om parkeringstillstånd för hemvården

6/2020: Tieliikennelaki uudistuu, kuntien varauduttava toimeenpanoon / Kommunerna bör förbereda sig att genomföra den nya vägtrafiklagen 

7/2020: Ei ilmestynyt / Utkom inte

8/2020: Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) muuttuu 1.10.2020 alkaen / Lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social-och hälsovårdstjänster för äldre (980/2012) ändras 1.10.2020 

9/2020: Kuntavaalit 18.4.2021 / Kommunalvalet 18.4.2021 

10/2020: Vaalikelpoisuus valtuustoon / Valbarhet till fullmäktige 

11/2020: Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuonna 2021 / Ersättningar för musikframföranden som betalas till Teosto år 2021

12/2020: Lastensuojelun vuoksi sijoitetun oppilaan korvaus vuonna 2020 / Ersättningen år 2020 för elever som placerats med stöd av barnskyddslagen 

13/2020 Musiikin esityskorvaukset Gramexille vuonna 2021 / Ersättningar för musikframföranden till Gramex år 2021 

14/2020: Perhepäivähoidon kustannuskorvaussuositukset vuodelle 2021 / Finland Kommunförbundets rekommendation om kostnadsersättningar inom den kommunala familjedagvården 2021

 

SUOMEN KUNTALIITTO

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Elina Liippola                                 Piia Huttunen

talous- ja hallintojohtaja                 Tiedonhallinnan asiantuntija
ekonomi- och förvaltningsdirektör   sakkunnig, informationshantering

 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää