Julkaistu 9.12.2016, päivitetty 19.12.2016 lopullisilla tiedoilla

Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut vuonna 2017

​Vuoden 2017 sosiaalivakuutusmaksut on vahvistettu. Keskimäärin kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut suhteessa maksun perustana olevaan palkkasummaan ovat 26,53 prosenttia vuonna 2017. Vuonna 2016 osuus oli 29,39 prosenttia, joten sosiaalivakuutusmaksut laskevat vuodesta 2016 lähes kolmella prosenttiyksiköllä. Poikkeuksellisen suuren muutoksen taustalla vaikuttaa erityisesti vuosille 2017-2020 sovittu kilpailukykysopimus ja vuoden 2017 alusta voimaan tuleva eläkeuudistus.

Työnantajakohtaiset maksut voivat kuitenkin poiketa edellä mainituista keskimääräisistä luvuista huomattavasti. Sosiaalivakuutusmaksujen aikasarja vuosille 2014–2017, sekä ennuste vuodelle 2018 löytyy liitteestä.

Kuntatyönantajan sairausvakuutusmaksu vuonna 2017 on 1,08 prosenttia (2,12 % vuonna 2016), joten maksu laskee vuodesta 2016 peräti 1,04 prosenttiyksikköä.

Palkansaajan sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu laskee 0,00 prosenttiin kunnallisverotuksessa verotettavista ansiotuloista. Palkansaajan sairausvakuutuksen päivärahamaksu on 1,58 prosenttia palkasta tai työtulosta, jos vuotuisen palkka- ja työtulon yhteismäärä on vähintään 14 000 euroa. Jos palkka- ja työtulon yhteismäärä jää alle 14 000 euroa, päivärahamaksu on 0,00 prosenttia.

Palkansaajien työttömyysvakuutusmaksu nousee ensi vuonna 0,45 prosenttiyksikköä ja työnantajan osuus vastaavasti pienenee saman verran. Muutokset ovat osa työmarkkinoiden keskusjärjestöjen tekemää kilpailukykysopimusta.

Kuntatyönantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,80 prosenttia palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 2 059 500 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu on 3,30 prosenttia palkasta. Vuonna 2016 vastaavat prosenttiluvut ovat 1,0 % ja 3,9 %. Kuntatyönantajan keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksu laskee kuluvan vuoden 3,74 prosentista 3,16 prosenttiin.

Kuntatyönantajan keskimääräisen eläkemaksun kertymä vuonna 2017 on 21,95 %, mikä tarkoittaa yhteensä 1,26 prosenttiyksikön laskua kuluvan vuoden tasosta. Yleensä työnantajan todellinen työnantajamaksu poikkeaa kuitenkin keskimääräisestä maksusta. Maksuprosentin laskuun vaikuttaa kilpailukykysopimus ja vuoden 2017 alussa voimaan tulevan eläkeuudistus.

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama työntekijän eläkemaksu vuonna 2017 on alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä 6,15 prosenttia (5,70 vuonna 2016) ja 53–62-vuotiailla 7,65 prosenttia (7,20 vuonna 2016). Kevan jäsenyhteisöjen kokonaiseläkemaksu mukaan lukien työntekijän maksu on vuonna 2017 siten 28,50 prosenttia palkkasummasta. Kevan valtuuskunta vahvisti vuoden 2017 kunta-alan työnantajien eläkemaksut 2.12.2016.

Kevan jäsenyhteisöjen eläkemaksu 2017 koostuu

  • palkkaperusteisesta maksuosasta (17,05 % palkkasummasta)
  • varhaiseläkemenoperusteisesta maksuosasta eli varhe-maksusta (0,9 % palkkasummasta) 
  • eläkemenoperusteisesta maksuosasta (4 % palkkasummasta)

Työnantajan palkkaperusteinen maksuprosentti on kaikille jäsenyhteisöille sama. Vuonna 2017 se on Kevan valtuuskunnan päätöksen mukaan 17,05 % palkkojen kokonaismäärästä (17,10 % vuonna 2016). Maksuprosentti ei sisällä palkansaajan osuutta.

Varhaiseläkemenoperusteista maksua maksetaan, kun työntekijä jää ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle. Kuntatyönantajan vuoden 2017 varhaiseläkemenoperusteinen maksuosa eli varhe-maksu on 149 milj. euroa, mikä on edellisten vuosien tapaan noin 0,9 prosenttia Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän mukaisesta palkkasummasta.

Varhe-maksun määrä riippuu työnantajan koosta seuraavalla tavalla: 

  • Pientyönantajien (palkkasumma alle 2,0835 milj. euroa vuoden 2017 tasossa) varhe-maksu määräytyy prosenttiosuutena maksetuista palkoista eli samaan tapaan kuin palkkaperusteinen eläkemaksu. Vuonna 2017 pientyönantajien varhe-maksu on 0,9 prosenttia palkoista.
  • Keskisuurien työnantajien (palkkasumma 2,0835–33,336 milj. euroa vuoden 2017 tasossa) varhe-maksu muodostuu palkkasumma- ja eläkemenoperusteisesta osasta. Osien välinen suhde määräytyy palkkasumman perusteella määräytyvän omavastuisuusasteen suhteessa. Palkkasummaperusteinen osa lasketaan Kevan valtuuskunnan keskisuurille työnantajille vahvistaman prosentin mukaisesti ja eläkemenoperusteinen osa jäsenyhteisön palveluksen perusteella alkaneista varhaiseläkkeistä maksetun eläkemenon perusteella.
  • Suurten työnantajien (palkkasumma yli 33,336 milj. euroa vuoden 2017 tasossa) varhe-maksu muodostuu kokonaan eläkemenoperusteisesti.

Osa kuntatyönantajista maksaa myös eläkemenoperusteista maksua, joka perustuu ennen vuotta 2005 jo karttuneisiin eläkkeisiin. Eläkemenoperusteisen maksun kokonaissumma vuonna 2017 on 663 miljoonaa euroa, mikä on noin 4,00 prosenttia palkkasummasta. Vuonna 2016 eläkemenoperusteinen maksu oli 880 milj. euroa. Palkkasummaan suhteutettuna se oli noin 5,21, joten maksuosuus laskee selvästi. Yksittäisillä jäsenyhteisöillä eläkemenoperusteisten maksujen määrä suhteessa palkkasummaan vaihtelee maksettavien eläkkeiden mukaan.

Valtiovarainministeriö vahvisti joulukuussa vuoden 2017 Valtion eläkemaksut Kevan esityksen mukaisesti. Valtion eläkejärjestelmän keskimääräinen eläkemaksu vuonna 2017 on 23,60 prosenttia, josta työnantajan osuus on keskimäärin 16,95 prosenttia ja työntekijän osuus keskimäärin 6,65 prosenttia. Tiedot vahvistetuista eläkemaksuprosenteista löytyvät Kevan Asta-palvelujen Eläkemaksut-palvelusta.

Keva antaa kesäkuussa budjetointiohjeen kunta-alan seuraavan vuoden eläkemaksujen arviointiin. Lisätietoa Kevan internetsivuilta www.keva.fi.

Lisätietoja Kevassa antaa:

Katri Tolonen 
Eläkemaksupäällikkö
eläkevakuutusmaksut(at)keva.fi
p. 020 614 2418

 

Lisää aiheesta

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.